Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
21-05-2019, Wtorek, 23:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 lutego 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Krzywcza, dnia 01.02.2011r.

GKŚ.7620/5/2010

DECYZJA

          Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa grogi gminnej – dojazd do cmentarza w Krzywczy wraz z przebudową mostu drogowego na przepust ramowy 300 x 200 na terenie oznaczonym wg ewidencji 874, 875, 876, 877, 878, 879, 882 i 960 w miejscowości Krzywcza”

UZASADNIENIE

          Do Wójta Gminy Krzywcza z wnioskiem z dnia 09.03.2010 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa grogi gminnej – dojazd do cmentarza w Krzywczy wraz z przebudową mostu drogowego na przepust ramowy 300 x 200 na terenie oznaczonym wg ewidencji 874, 875, 876, 877, 878, 879, 882 i 960 w miejscowości Krzywcza” - wystąpił Pan Kazimierz Trojan zam Skopów 65, 37-754 Babice, pełnomocnik Gminy Krzywcza (ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Krzywcza NR 75/VII/2003r. z dnia 17 czerwca 2003r.).
          Wójt Gminy Krzywcza zawiadomieniem znak GKŚ.7620/5/2010 z dnia 06.09.2010r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości z informacją o możliwości składania uwag i wniosków. Informacja o złożonym wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd.
          Zgodnie z art. 78 ust 1 pkt 2 i art. 64 ust. 1 pkt.1 w związku art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Krzywcza wystąpił pismem z dnia 07.09.2010r. znak GKŚ.7620/5/2010 do Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Organy te wydały postanowienia:
1) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – postanowienie znak PSNZ.465-46/10 z dnia 20.09.2010 r. w którym nie stwierdził pod względem higieniczno – sanitarnym obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
2) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – postanowienie znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-27/2/10/bk z dnia 2010.12.09 wydał postanowienie wyrażające opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwziecia.
Wójt Gminy Krzywcza na podstawie: art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm), w związku z §3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),wydał postanowienie znak GKŚ.7620/5/2010 z dnia 14.12.2010r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ww. przedsięwzięcia.
          W wyniku szczegółowej analizy zgromadzonych materiałów, zasięgniętych opinii, scharakteryzowano i oceniono planowaną inwestycję zgodnie z § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) w następujący sposób:

1. lokalizacja, skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu i charakter inwestycji
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne będzie zrealizowany na działkach nr 874, 875, 876, 877, 878, 879, 882 i 960 w miejscowości Krzywcza, będących własnością Inwestora. Teren przewidziany pod przebudowę podłoży jest w północno – wschodniej części powiatu przemyskiego, w obszarze istniejącej zabudowy zagrodowej. Obszar ten nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej w wydzielonym pasie drogowym na odcinku o długości 40 m i szerokości 5 m, z dwoma poboczami o szerokości 1 m każdy i projektowanej prędkości 30 km/h. Planowane jest także wykonanie w miejscu istniejącego mostu, nowego przepustu ramowego o długości 17 , i szerokości 3 m w świetle ramy. Całkowita powierzchnia terenu objętego inwestycją będzie wynosić około 600 m2, w tym powierzchnia utwardzona zajmować będzie około 360 m2, tj. Jezdna około 261 m2, przepust ramowy około 51 m2 a skarpy utwardzone narzutem kamiennym i płytami betonowymi około 48 m2. Pozostała część terenu pozostanie biologicznie czynna, jako tereny zielone. Realizacja inwestycji nie przewiduje zniszczenia szaty roślinnej.

2. braku powiązań z innymi istotnie oddziałującymi na środowisko przedsięwzięciami
planowane zadanie nie będzie powiązane technologicznie z innymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko. W szczególności będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Wszelkie prace związane z przebudową drogi i mostu zostaną wykonane z zastosowaniem sprawnych technicznie maszyn i urządzeń oraz w sposób jak najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. 

3. wykorzystania zasobów naturalnych
Inwestor w fazie realizacji inwestycji wykorzystywał będzie typowe dla tego rodzaju inwestycji materiały i surowce tj.: woda, piasek, beton cementowy, kruszywo naturalne i kruszywo łamane, kostka brukowa betonowa, prefabrykaty i stal zbrojeniowa.

4. emisja i występowanie innych uciążliwości
W czasie realizacji przedsięwzięcia wystąpi oddziaływanie na klimat akustyczny i jakość powietrza. Hałas będą powodowały maszyny i urządzenia budowlane. Wystąpić może także pylenie oraz emisja niezorganizowana ze spalania paliwa w maszynach i urządzeniach budowlanych oraz samochodach. Prace związane z realizacją inwestycji przebudową drogi i mostu ograniczone będą wyłącznie do pory dziennej. Uciążliwości te będą miału charakter krótkofalowy i odwracalny, nie kumulujący się w środowisku. Zapewniona zostanie odpowiednia organizacja robót i lokalizacja zaplecza oraz właściwy stan techniczny bazy sprzętowej. Odbiorniki wód opadowych zabezpieczone będą przed ewentualnymi substancjami ropopochodnych ze sprzętu budowlanego. Transport materiałów odbywał się będzie poprzez szczelnie przykrytych skrzyniach ładunkowych, by zapobiec pyleniu ich rozsypaniu się. Prowadzenie prac, odbywać się będzie w sposób zapewniający oszczędne z terenu. Ścieki bytowe powstające podczas realizacji zadania inwestycyjnego będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku. Powstające odpady magazynowane w wydzielonym miejscu i systematycznie przekazywane do odzysku bądź unieszkodliwiane.
Po zakończeniu prac, eksploatacja drogi i przepustu nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu, nie będzie stanowiła źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych do środowiska. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na zmniejszenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska oraz ograniczenia emisji spalin i zapylenia w sąsiedztwie przebudowanych obiektów drogowych poprzez poprawę stanu ich nawierzchni, a także usprawnienie płynności ruchu pojazdów poruszających się po drodze. Przy ciągłym wzroście natężenia ruchu realizacja planowanej inwestycji umożliwi prawidłową obsługę komunikacyjną na tym terenie, w istotny sposób zapewniając bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości Krzywcza. Odprowadzenie wód opadowych do urządzeń przeznaczonych do och odbioru tj. do krat ściekowych po uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze, spowoduje skuteczny oraz ukierunkowany spływ tych wód z obrębu przedsięwzięcia. Odprowadzane ścieki będą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. W sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.)

5. obszary przylegające do jezior, obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód gruntowych, obszary wybrzeży, górskie lub leśne
Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach gdzie występują jeziora, ani na obszarach wodno – błotnych. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży górskimi i leśnymi.

6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenach o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

7. transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
uwzględniając lokalizację planowanego zamierzenia w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany zasięg oddziaływania na etapie realizacji, eksploatacji, nie zachodzą możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym.

8. zastosowanie rozwiązania chroniące środowisko to. m. in.:
Ze względu na charakter planowanej inwestycji i funkcji jaką będzie pełnić na etapie eksploatacji, nie będzie ona źródłem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Inwestor przewiduje następujące rozwiązania ograniczające jej wpływ na otoczenie;
- stosowanie maszyn i urządzeń, posiadających stosowne atesty i aprobaty techniczne,

zapewnienie organizacji robót, tak aby były one prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych,
- używanie i składowanie materiałów oraz surowców, w taki sposób aby nie było możliwości przedostania się ich do wód podziemnych lub spowodowania zanieczyszczenia przyległego terenu,
- zabezpieczenie odbiorników wód opadowych przed ewentualnymi awariami i wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego,
- prowadzenie prac, w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu,
- wykonanie odwodnienia za pomocą krat ściekowych z osadnikiem,
- zapewnienie transportu materiałów przy szczelnie przykrytych skrzyniach ładownych,
- uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu umożliwiającego jego użytkowanie,
- odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanej inwestycji realizowane za pomocą projektowanego systemu kanalizacji deszczowej po uprzednim oczyszczeniu w osadniku i separatorze.
- ograniczenie emisji spalin i zapylenia w rejonie planowanej inwestycji poprzez poprawę istniejącej nawierzchni i usprawnienie płynności ruchu pojazdów korzystających z drogi,
- realizacja inwestycji nie przewiduje zniszczenia szaty roślinnej,
- prowadzenie właściwej gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia poprzez ich selektywne magazynowanie, a następnie odbieranie przez uprawnionych odbiorców do odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z ustawą o odpadach.

9. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Przedmiotowe inwestycja planowana jest do zlokalizowania w granicach w granicach Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonującego na mocy rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 65 z dnia 65 z dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585 ze zm.) w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszary Chronionego Krajobrazu. Obszarem Natura 2000 znajdującym się w mniejszej odległości od miejsca realizacji inwestycji, tj. W odległości ok 150 m, jest obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie" (PLB 180001)
W myśl zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2 cyt. Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego, na terenie Przemysko – Dynowskiego Obszary Chronionego Krajobrazu zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Powyższy zakaz, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr. 151, poz. 1220 ze zm.) nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu. Powyższy zakaz nie dotyczy jednak realizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i w związku z tym, nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Mając na uwadze lokalizację (realizacja inwestycji w ciągu drogi gminnej na terenie zabudowy zagrodowej), zakres i rodzaj przedsięwzięcia (przebudowa odcinka drogi po istniejącym śladzie i przebudowa istniejącego mostu na przepust ramowy), a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, uznano, iż przedmiotowe działanie nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. W szczególności nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralności tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000.
Stąd po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny, oddziaływania, na obszar Natura 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzania pełnej oceny oddziaływania, wymaganej w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, uznano, przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1 „Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) termin, o którym mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

Wójt Gminy Krzywcza

(-) Witold SZPYTMAN

 

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postepowania
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik Nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięciaPlik PDF 145.44 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-02-04 12:43:37
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 13:17:29
Modyfikował(a): Mieczysław Klimko
Data: 2011-02-04 13:20:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl