Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
21-05-2019, Wtorek, 22:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja

Krzywcza, dnia 18.05.2011r.

GKŚ.7620.2.2011

D E C Y Z J A

           Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów z dnia 22.03.2011r w sprawie wydania decyzji zmieniającą decyzję nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla potrzeby zmiany decyzji nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”

 UZASADNIENIE

          Do Wójta Gminy Krzywcza w dniu 22.03.2011 r. wpłynął wniosek FAMILI Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów z dnia 22.03.2011r w sprawie wydania decyzji zmieniającą decyzję nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”.

          Do wniosku dołączono: wniosek Inwestora o zmianę ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Kartę informacyjną przedsięwzięcia obejmującą działania, które będą podlegać zmianom oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obojętnego przedsięwzięciem.

          Wójt Gminy działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w w związku z art. 73 ust. 1, art ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277) zawiadomienie znak GKŚ.6220.2.2011 r. z dnia 23.03.2011 r. wszczął postępowanie administracyjne. Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu i rozesłane wszystkim stronom postępowania.

           Wójt Gminy Krzywcza pismem znak GKŚ.6220.2.2011 r. z dnia 23.03.2011 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, ul. Bpa. Glazera 9, 37-700 Przemyśl i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al Piłsudskiego 38, 30-001 Rzeszów, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Bpa. Glazera 9, 37-700 Przemyśl wydał opinię nr PSNZ.465-8/11 z dnia 2011.03.29 stwierdzającą braku po względem higieniczni – sanitarnym obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al Piłsudskiego 38, 30-001 Rzeszów postanowieniem znak WOOŚ.4240.13.17.2010.JG-2 z dnia 2011.05.04 wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeby zmiany decyzji nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”

          W trakcie analizy ustalono, że dla ww. przedsięwzięcia pn. „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna” na terenie działek nr ewid. 75/1 i 75/2 w Woli Krzywieckiej gmina Krzywcza, Wójt Gminy Krzywcza wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji. W ramach postępowania dotyczącego wydania wymienionej decyzji przeprowadzona była ocena oddziaływania na środowisko, w trakcie której sporządzony został raport o oddziaływaniu na środowisko. W związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 8.01.2010r. znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-13-1/09/lk, uzgodnił środowiskowe warunki realizacji wymienionego przedsięwzięcia, stwierdzając w uzasadnieniu, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu uwarunkowań tegoż postanowienia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

           Obecnie Inwestor planuje wprowadzić zmiany w sposobie realizacji przedsięwzięcia. Do działań ujmowanych zmianą należą:

 • zmiana przeznaczenia obiektu ( C ) biurowego na obiekt produkcyjny,
 • powiększenie powierzchni obiektu produkcyjnego (nr 1) z 565 m2 do 835m2,
 • powiększenie powierzchni obiektu produkcyjnego-magazynowego (nr 4) o powierzchnię montażowo-ekspozycyjną, z 362 m2 do 782 m2,
 • powiększenie powierzchni obiektu biurowego (nr 8) z 45m2 do 226m2,
 • powiększenie powierzchni suszarni (nr 10) z 86m2 do 195m2,
 • powiększenie objętości silosu o około 25m3,
 • budowa stacji trafo 15/04 kV,
 • powiększenie objętości zbiornika odparowującego o około 200m3,
 • wzrost wydajności cyklofiltra i zmiana jego lokalizacji.

Dodatkowym działaniem w związku, z którym niezbędne jest powiększenie jest objętości zbiornika odparowującego, jest odwodnienie skarp od strony zachodniej i południowej w celu stabilizacji zbocza, na którym położony jest Zakład. Działania objęte zmianą decyzji będą skutkowały także:

 • zmniejszeniem ilości przerabianego drewna z 115 000m3/rok do 15 000 m3/rok,
 • zmniejszeniem zużycia impregnatów z 57,0 Mg/rok do 5,5 Mg/rok,
 • wzrostem zużycia kleju wodnego z 4,4 Mg/rok do 27,5 Mg/rok,

          Przedsięwzięcie, którego oddziaływania zostały przeanalizowane w toku wydania ww. decyzji, decyzji zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt. 46 ówcześnie obowiązującego Rozpoczęcia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z późń. Zn. (tj. tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli) w związku z art.59 ust. 1 pkt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Działania objęte zmianą decyzji Wójta Gminy Krzywcza nie osiągają parametrów określonych w zapisach zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 obecnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

          W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe zwiększenie natężenia hałasu i wibracji emitowanych do środowiska oraz pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego (użycie ciężkiego sprzętu, transport materiałów budowlanych). Emisja ta nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały, a uciążliwości z nią związane ustaną w raz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych. Zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego oraz prawidłowe magazynowanie surowców budowlanych użytych w trakcie prac budowlanych pozwoli uniknąć zanieczyszczenia gruntu i wód poziemnych w obrębie budowy.

          W trakcie realizacji odpady będą segregowane, opisane oraz magazynowanie w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia podczas funkcjonowania zakładu do powietrza atmosferycznego będą wprowadzane gazy i pyły z energetycznego spalania biomasy zakładowej kotłowni, procesu ostrzenia narzędzi oraz procesu klejenia. Dla zminimalizowania emisji zanieczyszczeń powietrza, Inwestor zobowiązany jest, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach m.in. do wyposażenia każdego urządzania w miejscowy odciąg podłączony do cyklofiltru o skuteczności odpylania 99,9%, stalowy silos do magazynowania odpadów drzewnych filtr tkaninowy o skuteczności 99,9% a kocioł do spalania biomasy w multicyklon w skuteczności co najmniej 89%. Podczas eksploatacji inwestycji prowadzony będzie proces klejenia, z którego emisja lotnych związków organicznych nie przekroczy 1%.

          W trakcie eksploatacji instalacji wytwarzane będą ścieki bytowe i technologiczne, które będą odprowadzane do kanalizacji gminnej. Powstające wody opadowo-roztopowe odprowadzane będą systemem kanalizacyjnym do szczelnego zbiornika odparowującego, przy czym wody opadowo-roztopowe ze szczelnych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie podczyszczane będą w separatorze substancji ropopochodnych przed wprowadzenie do zbiornika.

          Źródłami hałasu podczas funkcjonowania Zakładu będą urządzania do mechanicznej obróbki drewna, wentylator wyciągowy oraz pojazdy poruszające się po terenie zakładu. Biorąc pod uwagę dźwiękochłonność ścian, dachu, okien i drzwi oraz to, że w bezpośrednim sąsiedztwie działek planowanego przedsięwzięcia brak jest zabudowy mieszkaniowej (najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości około 100m. na południe od granic działek) można stwierdzić, iż hałas z produkcji nie będzie istotnym zagrożeniem dla klimatu akustycznego.

          W celu prawidłowej gospodarki odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności: wytworzone odpady będą segregowane, opisane oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

          Zakład położony jest w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru chronionego Krajobrazu, w odległości ok.1,1 km od granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLH180001) i obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska” (PLH180012) oraz w odległości ok. 1,9 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Rzeka San” (PLH10007).

          Mając na uwadze lokalizację, zakres i charakter planowanych działań oraz ich skalę i rodzaj generowanych oddziaływań stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralność tego obszaru i spójność sieci obszarów Natura 2000. Stąd po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia pełnej oceny na obszar Natura 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania wymaganej w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/Ewg z dn. 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

          Po przeanalizowaniu informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, mając na względzie zapisy art.63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępniani informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznano, że działania objęte zmianą decyzji nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

          Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1-13.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 w/cyt. ustawy.
 3. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 4. Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:
Karta informacyjna
Charakterystyka przedsięwzięcia

 

WÓJT GMINY

(-) Witold SZPYTMAN

 

Otrzymują:

 1. FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów,
 2. Dudzik Maria, Wola Krzywiecka 115/2, 37-755 Krzywcza,
 3. Kuźbida Tadeusz, Wola Krzywiecka 115/4, 37-755 Krzywcza,
 4. Kuźbida Helena, Wola Krzywiecka 115/4, 37-755 Krzywcza,
 5. Podolak Daniel, Wola Krzywiecka 115/3, 37-755 Krzywcza,
 6. Podolak Elżbieta, Wola Krzywiecka 115/3, 37-755 Krzywcza,
 7. Kiklica Anna, Wola Krzywiecka 115/1, 37-755 Krzywcza,
 8. Kasprowicz Stanisław, ul. Dworcowa 45/4, 44-100 Gliwice,
 9. Michalski Radosław, ul. Tołstoja 4/1, 01-910 Warszawa,
 10. a/a

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik Nr 1 do Decyzji Wójta Gminy Krzywcza z dnia 18.05.2011 r. - Charakterystyka przedsięwzięciaPlik PDF 256.85 Kb
Autor: Bogusław Czech
Data: 2011-05-24 11:54:42
Udostępnił: Mieczysław Klimko
Data: 2011-05-24 12:11:28

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl