Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę części pomieszczeń parteru budynku usługowego na oddział przedszkolny w budynku Gminnego Centrum Kultury w Babicach"

ZMIANY:
2019-04-19 12:18:30: Dodano plik ZAW-20190419-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-04-11 14:11:19: Dodano plik ZP-20190411-Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-04-09 08:51:52: Dodano plik ZP-20190411-Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dn. 08.04.2019 r.pdf
2019-03-26 13:22:56: Dodano plik ZP-20190411.42-0 - STW wod - kan - co i went.pdf
2019-03-26 13:22:39: Dodano plik ZP-20190411.41-0 - STW - instalacji elektrycznej.pdf
2019-03-26 13:22:15: Dodano plik ZP-20190411.40-0 - konstrukcja parteru.pdf
2019-03-26 13:21:58: Dodano plik ZP-20190411.39-0 - konstrukcja piwnic.pdf
2019-03-26 13:21:38: Dodano plik ZP-20190411.38-0 - technologia.pdf
2019-03-26 13:21:15: Dodano plik ZP-20190411.37-0 - zestawienie stolarki.pdf
2019-03-26 13:20:55: Dodano plik ZP-20190411.36-0 - elewacja zachodnia.pdf
2019-03-26 13:20:36: Dodano plik ZP-20190411.35-0 - elewacja północna.pdf
2019-03-26 13:20:18: Dodano plik ZP-20190411.34-0 - elewacja południowa.pdf
2019-03-26 13:20:01: Dodano plik ZP-20190411.33-0 - przekrój.pdf
2019-03-26 13:19:40: Dodano plik ZP-20190411.32-0 - rzut piętra.pdf
2019-03-26 13:19:22: Dodano plik ZP-20190411.31-0 - rzut parteru.pdf
2019-03-26 13:19:03: Dodano plik ZP-20190411.30-0 - rzut piwnic.pdf
2019-03-26 13:18:42: Dodano plik ZP-20190411.29-0 - PB instalacja elektryczna - rzut parteru.PDF
2019-03-26 13:18:21: Dodano plik ZP-20190411.28-0 - PB - instalacja elektryczna - opis i obliczenia.pdf
2019-03-26 13:17:58: Dodano plik ZP-20190411.27-0 - PB - instalacja sanitarna.pdf
2019-03-26 13:17:40: Dodano plik ZP-20190411.26-0 - PB - cz. budowlana - Zagosp terenup..pdf
2019-03-26 13:17:22: Dodano plik ZP-20190411.25-0 - PB - cz. budowlana - strona tytułowa.pdf
2019-03-26 13:16:59: Dodano plik ZP-20190411.24-0 - PB - cz. budowlana - strona tytułowa technologia.pdf
2019-03-26 13:16:37: Dodano plik ZP-20190411.23-0 - PB - cz. budowlana - PŁYTA NR 1.pdf
2019-03-26 13:16:18: Dodano plik ZP-20190411.22-0 - PB - cz. budowlana - przebudowa Babice.pdf
2019-03-26 13:15:59: Dodano plik ZP-20190411.21-0 - PB - cz. budowlana - oświadczenia.pdf
2019-03-26 13:15:40: Dodano plik ZP-20190411.20-0 - PB - cz. budowlana - opis oceny technicznej.pdf
2019-03-26 13:15:19: Dodano plik ZP-20190411.19-0 - PB - cz. budowlana - informacja BIOZ przebudowa.pdf
2019-03-26 13:15:00: Dodano plik ZP-20190411.18-0 - PB - cz. budowlana - opis techniczy - technologiczny.pdf
2019-03-26 13:14:38: Dodano plik ZP-20190411.17-0 - inwentaryzacja el. zachodniej.pdf
2019-03-26 13:14:20: Dodano plik ZP-20190411.16-0 - inwentaryzacja el. północnej.pdf
2019-03-26 13:13:57: Dodano plik ZP-20190411.15-0 - inwentaryzacja el. poudniowej.pdf
2019-03-26 13:13:35: Dodano plik ZP-20190411.14-0 - inwentaryzacja prteru.pdf
2019-03-26 13:13:17: Dodano plik ZP-20190411.13-0 - inwentaryzacja dachu.pdf
2019-03-26 13:13:00: Dodano plik ZP-20190411.12-0 - inwentaryzacja piwnic.pdf
2019-03-26 13:12:42: Dodano plik ZP-20190411.11-0 - Przedmiar - instalacja elektryczna.pdf
2019-03-26 13:12:26: Dodano plik ZP-20190411.10-0 - Przedmiar - instalacja wod-kan.pdf
2019-03-26 13:12:02: Dodano plik ZP-20190411.09-0 - Przedmiar - roboty budowlane.pdf
2019-03-26 13:11:44: Dodano plik ZP-20190411.08-0 - Wykaz dostaw.doc
2019-03-26 13:11:27: Dodano plik ZP-20190411.07-0 - projekt umowy.pdf
2019-03-26 13:11:07: Dodano plik ZP-20190411.06-0 - zobowiązanie podmiotu.doc
2019-03-26 13:10:51: Dodano plik ZP-20190411.05-0 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
2019-03-26 13:10:30: Dodano plik ZP-20190411.04-0 - wykaz osób ( dot. kierownika budowy).doc
2019-03-26 13:10:12: Dodano plik ZP-20190411.03-0 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2019-03-26 13:09:53: Dodano plik ZP-20190411.02-0 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2019-03-26 13:08:38: Dodano plik ZP-20190411.01-0 - Oferta.doc
2019-03-26 13:08:08: Dodano plik ZP-20190411.00-0 - SIWZ.pdf
2019-03-26 12:31:52: utworzono dokument

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku usługowego na oddział przedszkolny w budynku Gminnego Centrum Kultury w Babicach"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 529789-N-2019
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 26.03.2019 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza  36 , 37-755  Krzywcza, woj.podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202
Adres strony internetowej (URL): http://www.krzywcza.pl; http://www.bip.ugkrzywcza.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.bip.ugkrzywcza.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, parter Biuro Obsługi Mieszkańca


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku usługowego na oddział przedszkolny w budynku Gminnego Centrum Kultury w Babicach 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku usługowego na oddział przedszkolny w budynku Gminnego Centrum Kultury w Babicach:
1. Roboty budowlane,
2. Roboty instalacyjne sanitarne,
3. Roboty instalacyjne elektryczne, Zgodnie z projektem budowlanym. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45111330-1
45310000-3
45320000-6
45421000-4
45330000-9
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia min. 1 osobą - kierownikiem robót branży budowlanej (posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowlanej) lub równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: dot. Kierownika budowy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wskazanie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo.
2. Dowód wniesienia wadium.
3. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów.
4. Kosztorys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
4. W wypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
5.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I SIWZ, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy;
5.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
5.3. w gwarancjach bankowych;
5.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310).
6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5.2. – 5.5 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Gwarancje określone w pkt. 5, ppkt. 5.3 i 5.4. muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:
6.1. bezwarunkowe zobowiązanie banku lub firmy ubezpieczającej do zapłaty sumy wadium na wezwanie Zamawiającego,
6.2. informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,
6.3. wskazanie sumy gwarancyjnej,
6.4. wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,
6.5. wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji,
6.6. określenie terminu ważności gwarancji.
7. Poręczenia określone w pkt. 5, ppkt. 5.2. oraz 5.5., muszą być złożone w formie oryginału i powinny zawierać następujące elementy:
7.1. wskazanie podmiotu, za który bank lub podmioty o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 310) dokonuje poręczenia,
7.2. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
7.3. kwoty, do wysokości której bank – poręczyciel lub podmioty o których mowa art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2019r. poz. 310) będą zobowiązane,
7.4. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem), Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium wniesione w formie pieniądza jest skuteczne, gdy przed terminem składania ofert środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego. Wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert ponosi wykonawca.
8. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie kopii dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” do oferty, oryginał należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający wykorzystanie go w przypadku konieczności potrącenia wadium.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określa art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji rękojmi 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 


Informacje dodatkowe: 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy,
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku takiej zmiany, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
c) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
e) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
f) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy,
g) opóźnień zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
h) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,
i) działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne (np. niskich temperatur poniżej norm dla wykonywania tych robót).
j) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany,
k) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego - o czas ich realizacji,
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót,
3. Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:
b) powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,
c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robót.
e) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa,
f) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp.
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian.
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-04-11, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Wójt Gminy 

Wacław Pawłowski

 

Data składania ofert:
2019-04-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-11 09:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2019-03-26 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2019-03-26 12:31:52
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2019-04-19 12:18:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 534.63 KbPlik pdf
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ 68.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 do SIWZ 45.50 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ 41.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ 46.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 do SIWZ 38.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 6 do SIWZ 40.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ 230.75 KbPlik pdf
9. Załącznik Nr 8 do SIWZ 23.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 9 do SIWZ 2.62 MBPlik pdf
11. Załącznik Nr 10 do SIWZ 1.48 MBPlik pdf
12. Załącznik Nr 11 do SIWZ 1.41 MBPlik pdf
13. Załącznik Nr 12 do SIWZ 536.78 KbPlik pdf
14. Załącznik Nr 13 do SIWZ 569.23 KbPlik pdf
15. Załącznik Nr 14 do SIWZ 810.13 KbPlik pdf
16. Załącznik Nr 15 do SIWZ 322.61 KbPlik pdf
17. Załącznik Nr 16 do SIWZ 379.41 KbPlik pdf
18. Załącznik Nr 17 do SIWZ 328.90 KbPlik pdf
19. Załącznik Nr 18 do SIWZ 337.04 KbPlik pdf
20. Załącznik Nr 19 do SIWZ 214.60 KbPlik pdf
21. Załącznik Nr 20 do SIWZ 210.66 KbPlik pdf
22. Załącznik Nr 21 do SIWZ 204.46 KbPlik pdf
23. Załącznik Nr 22 do SIWZ 303.09 KbPlik pdf
24. Załącznik Nr 23 do SIWZ 421.25 KbPlik pdf
25. Załącznik Nr 24 do SIWZ 313.13 KbPlik pdf
26. Załącznik Nr 25 do SIWZ 343.48 KbPlik pdf
27. Załącznik Nr 26 do SIWZ 243.82 KbPlik pdf
28. Załącznik Nr 27 do SIWZ 320.26 KbPlik pdf
29. Załącznik Nr 28 do SIWZ 4.27 MBPlik pdf
30. Załącznik Nr 29 do SIWZ 284.89 KbPlik pdf
31. Załącznik Nr 30 do SIWZ 568.39 KbPlik pdf
32. Załącznik Nr 31 do SIWZ 1.39 MBPlik pdf
33. Załącznik Nr 32 do SIWZ 944.52 KbPlik pdf
34. Załącznik Nr 33 do SIWZ 784.67 KbPlik pdf
35. Załącznik Nr 34 do SIWZ 362.44 KbPlik pdf
36. Załącznik Nr 35 do SIWZ 438.59 KbPlik pdf
37. Załącznik Nr 36 do SIWZ 461.98 KbPlik pdf
38. Załącznik Nr 37 do SIWZ 570.43 KbPlik pdf
39. Załącznik Nr 38 do SIWZ 1.21 MBPlik pdf
40. Załącznik Nr 39 do SIWZ 498.06 KbPlik pdf
41. Załącznik Nr 40 do SIWZ 551.63 KbPlik pdf
42. Załącznik Nr 41 do SIWZ 213.50 KbPlik pdf
43. Załącznik Nr 42 do SIWZ 103.22 KbPlik pdf
44. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dn. 08.04.2019 r 300.50 KbPlik pdf
45. Informacja z otwarcia ofert 372.33 KbPlik pdf
46. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 338.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian