XML
Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na sprzedaż drewna średniowymiarowego składowanego w Ruszelczycach
WÓJT GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 08.04.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU OFERTOWYM 

NA SPRZEDAŻ DREWNA ŚREDNIOWYMIAROWEGO


Drewno składowane w Ruszelczycach

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.04.2021 r. godz. 12:00SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH 
Krzywcza, dnia 08.04.2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzywcza
Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza

ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna średniowymiarowego

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna średniowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Krzywcza położonego w miejscowości Ruszelczyce tj. Jd S2a w ilości 37,5 mp, oraz Jo S2b w ilości 2,5 mp.

1. Cena wywoławcza za całość wynosi 3420,66 zł netto (trzy tysięcy czterysta dwadzieścia 00/100 zł).

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
złożenie oferty z podaniem oferowanej ceny netto, w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Przetarg na drewno w Gminie Krzywcza 14.04.2021 r.” w biurze Obsługi Mieszkańca Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza w nieprzekraczalnym terminie do 14.04.2021r. do godz. 12.00 zgodnie z formularzem ofertowym.  Dopuszcza się również przesłanie oferty za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu otrzymanej oferty do urzędu);

1) wpłata wadium w wysokości: 300,00 zł (trzysta 00/100 zł). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Krzywcza w Banku Spółdzielczym w Dynowie, Oddział w Dubiecku Filia w Krzywczy nr 71 90931046 2003 0300 0071 0022 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Krzywcza najpóźniej na jeden dzień przed przetargiem;

2) zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży.

3) przyjęcie zasad przeprowadzenia przetargu określonego w Regulaminie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego oraz warunków sprzedaży określonej we wzorze umowy.

4. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi 14.04.2021r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Krzywcza, pok. Nr 5.

5. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium uczestnika który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W pozostałych przypadkach po ogłoszeniu wyników przetargu wadium zostanie zwrócone na podany numer rachunku bankowego.

6. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na składzie w miejscowości Ruszelczyce.

7. Podpisanie umowy z oferentem który wygrał przetarg nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania przetargowego.

8. Zapłata za drewno musi nastąpić przed odbiorem surowca. Oferent który wygrał przetarg zobowiązany jest do zakupienia całej partii drewna tj. 40,00 mp. Wartość sprzedanego drewna osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Piotr Sobol - pracownik Urzędu Gminy Krzywcza tel. 16 671 14 86 wew. 31 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

10. Informację o niniejszym przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej http://www.bip.ugkrzywcza.pl

11. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl.

b) inspektorem ochrony danych osobowych Pan Dariusz Surówka tel. 606 977 407,

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia przedmiotowego postępowania

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie swoich danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-04-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-08 13:34
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-04-08 13:45