Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzywcza
  
21-05-2019, Wtorek, 22:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Krzywcza, 28.05.2012r.

SGiOŚ.6220.3.2012

D E C Y Z J A

           Na podstawie art. 104 i 105 ust 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz, 1071 z późn. zm) w związku z art. 71, art. 73 ust.1, art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Krasiczyn ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowa drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn”

o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowa drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn”

 UZASADNIENIE

          Dnia 14 kwietnia 2012 r. Nadleśnictwo Krasiczyn ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl złożyło wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowa drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn”.

          Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 64 §1 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami) dnia 25.04.2012 r. wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

          Dnia 25.04.2012 r. zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, ul. Bpa. Glazera 9, 37-700 Przemyśl celem uzyskania ich opinii co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowie drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn.

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, opinią znak PSNZ.465-12/1 z dnia 02.05.2012 nie stwierdził pod względem higieniczno - sanitarnym istnienie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4240.13.14.2012.IS-6 z dnia 2012.05.22 wyraził stanowisko, iż wykonanie planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowa drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn”, nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu należącym do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) więc nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

          Analiza wewnętrzna zgromadzonego materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz w/w opinii pozwala stwierdzić, że przedsięwzięcie pn: „Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowa drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn” nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż postępowanie w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.

          Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

WÓJT GMINY

(-) Witold SZPYTMAN

 

Otrzymują:

  1. Nadleśnictwo Krasiczyn ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl.
  2. Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Świętego Marcina w Krasiczynie, 37-741 Krasiczyn 50.
  3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.
  4. Strona internatowa Urzędu Gminy Krzywcza,
  5. Tablica ogłoszeń Urzędu gminy Krzywcza.
  6. a/a.

Autor: Bogusław Czech
Data: 2012-05-29 12:11:22
Udostępnił: Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-05-29 12:28:01
Modyfikował(a): Admin Mieczysław Klimko
Data: 2012-05-29 12:28:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza
tel. (16) 671-14-86, (16) 671-14-84,
(16) 671-13-95, (16) 672-74-30
fax. (16) 733-22-02,
sekretariat@krzywcza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl