Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa wolnostojącego budynku administracji publicznej świetlicy wiejskiej w Chyrzynie

ZMIANY:
2020-10-26 11:07:05: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2020-10-16 11:29:25: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-10-09 09:49:40: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-10-09 09:48:55: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2020-10-05 14:09:11: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 05.10.2020r.pdf
2020-10-05 14:08:32: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2020-10-05 14:07:49: Dodano plik Pytanie i udzielona odpowiedź z dnia 05.10.2020r..pdf
2020-10-01 12:08:20: Dodano plik Pytanie i udzielona odpowiedź z dnia 01.10.2020r..pdf
2020-09-29 17:00:28: Usunięto plik Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu.pdf
2020-09-29 17:00:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu.pdf
2020-09-25 11:04:36: Dodano plik Sprostowanie.doc
2020-09-25 11:04:05: Dodano plik Załącznik nr 1A - aktualny przedmiar.pdf
2020-09-24 22:07:38: Dodano plik SSTWiORB budowlane.pdf
2020-09-24 22:06:54: Dodano plik Projekt budowlany.pdf
2020-09-24 22:04:26: Dodano plik Ogłoszenie nr 589373-N-2020 z dnia 2020-09-24 r. o zamówieniu.pdf
2020-09-24 22:03:33: Dodano plik Dokumentacja geologiczno-inżynierska.pdf
2020-09-24 22:02:07: Usunięto plik Dokumentacja geologiczno-inżynierska.pdf
2020-09-24 22:01:45: Usunięto plik Dokumentacja geologiczno-inżynierska.pdf
2020-09-24 21:59:49: Dodano plik Dokumentacja geologiczno-inżynierska.pdf
2020-09-24 21:59:20: Dodano plik Dokumentacja geologiczno-inżynierska.pdf
2020-09-24 21:57:21: Usunięto plik Architektura_Chyrzyna.pdf
2020-09-24 21:56:57: Dodano plik Chyrzyna_-_PRZEDMIAR_ROBÓT.pdf
2020-09-24 21:55:50: Dodano plik Architektura_Chyrzyna.pdf
2020-09-24 21:52:19: Dodano plik Architektura_Chyrzyna.pdf
2020-09-24 20:59:43: Dodano plik Załączniki od nr 2 do 7.doc
2020-09-24 20:59:10: Dodano plik SIWZ wraz z projektem umowy.pdf
Gmina Krzywcza:
Budowa wolnostojącego budynku administracji publicznej świetlicy wiejskiej wChyrzynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, którychdziałalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowałyzamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społeczniemarginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracychronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyliprzeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzeniepostępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Ogłoszenie nr 589373-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podaćadresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi dokontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UniiEuropejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państwczłonkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzywcza
, krajowy numer identyfikacyjny
65090039300000
, ul.
Krzywcza
36
,
37-755
Krzywcza
, woj.
podkarpackie
, państwo
Polska
, tel.
+48166711486
, e-mail
sekretariat@krzywcza.pl
, faks
+48167332202
.
Adres strony internetowej (URL):
www.krzywcza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatówplików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
:
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państwczłonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzeniepostępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostalizamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czyzamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać podadresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunkówzamówienia
Nie
www.krzywcza.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać podadresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w innysposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, którenie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wolnostojącego budynkuadministracji publicznej świetlicy wiejskiej w Chyrzynie
Numer referencyjny:
SGiOŚ 271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemuwykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robótbudowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotemzamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa wolnostojącego budynku administracji publicznejświetlicy wiejskiej w Chyrzynie”. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa załącznik nr1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (projekt budowalno - wykonawczy, Dokumentacja geologiczno- inżynierska, Architektura, STWiORB) oraz załącznik nr 1A do SIWZ - przedmiary robót.
II.5) Główny kod CPV:
45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262500-6
45262500-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowitamaksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, októrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowaramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:
lub
dniach:
lub
data rozpoczęcia:
lub
zakończenia:
2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ilewynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będziedysponował co najmniej jedną osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która będzie pełniłafunkcję kierownika budowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie doudziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELUWSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIAWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELUPOTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3USTAWY PZP:
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejo której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp składają wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniaprzez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘW POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ichuprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘW POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy - musi być złożony w oryginale w formie pisemnej, 2)zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) musi być złożone oryginale w formie pisemnej lub wkopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3) pełnomocnictwo jeśli wymagane doreprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b)ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treściwymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone woryginale w formie pisemnej, 4) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty zzastrzeżeniem pełnomocnictwa i ust. 2 muszą być złożone oryginale w formie pisemnej lub w kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofertkatalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczącedynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych dosporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetargograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotuzamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakichwykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznychw zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
okres gwarancji i rękojmi
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetargnieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bezprzeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawilirozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadaćwszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzezzastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tymwymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokościpostąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:
godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawiezamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, napodstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniuprzedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy po zawarciu umowy: 1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, którebędą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, 2)wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanychjak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu imożliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiająprowadzenie robót, 3) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotówniebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, 4) wstrzymaniarobót budowlanych przez organy administracji publicznej, 5) protesty co do wykonania robót, składaneprzez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót, 6)opóźnienia związane z koniecznością wykonania robót przez gestorów sieci z przyczyn niezależnych odwykonawcy, 7) przedłużającego się postępowania przetargowego (skorzystanie z możliwościodwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej), - wykazanie (udokumentowanie) zasadnościprzedłużenia terminu wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy, który inicjuje stosownym pismemwraz z dowodami potwierdzającymi, wniosek o zmianę umowy. 3a. W sytuacji, gdy Zamawiający nieuzyska decyzji ostatecznej - pozwolenia na budowę przed podpisaniem niniejszej umowy, każda dzień oddnia podpisania do przekazania pozwolenia na budowę, może stanowić podstawę wydłużenia terminurealizacji przedmiotu niniejszej umowy. Inicjacja zmiany umowy w przedmiotowym zakresie spoczywana Wykonawcy. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczność wykonania robót określonych w art.144 ust. 1 pkt 2 lub/i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu oceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie stanowiącym załącznik nr … do umowy lub w przypadkubraku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie którychsporządzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ….…..zł/r-g, 2) koszty ogólne: ….…..% (od R+S), 3)koszty zakupu materiałów: ………… % (do M), 4) zysk …..…. % (do R+S+KOR+KOS), 5) podatekVAT: ……… % oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dlawojewództwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którymwykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez stronyumowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:
2020-10-09
, godzina:
10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetargnieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą:
do:
okres w dniach:
30
(od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkunieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia:
Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-10-09 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2020-09-24 20:58:00
PublikującyEwa Pękalska 2020-09-24 20:58:00
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-10-26 11:07:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z projektem umowy 515.52 KbPlik pdf
2. Załączniki od nr 2 do 7 88.50 KbPlik doc
3. Architektura Chyrzyna 35.83 MBPlik pdf
4. Przedmiar robót - Chyrzyna 465.36 KbPlik pdf
5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 13.26 MBPlik pdf
6. Ogłoszenie o zamówieniu 236.33 KbPlik pdf
7. Projekt budowlany 38.07 MBPlik pdf
8. SSTWiORB budowlane 610.50 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 1A - aktualny przedmiar 2.44 MBPlik pdf
10. Sprostowanie 29.50 KbPlik doc
11. Pytanie i udzielona odpowiedź z dnia 01.10.2020r. 283.20 KbPlik pdf
12. Pytanie i udzielona odpowiedź z dnia 05.10.2020r. 354.47 KbPlik pdf
13. ogłoszenie o zmianie SIWZ 245.33 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.10.2020r. 76.63 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o zmianie SIWZ 295.06 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 217.05 KbPlik pdf
17. Informacja z otwarcia ofert 372.22 KbPlik pdf
18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 405.09 KbPlik pdf

Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 25 listopada 2020r. 09:11:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.