Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2


ZMIANY:
2020-07-30 22:57:59: Dodano plik Sprostowanie ogłoszenia o zmianie SIWZ.pdf
2020-07-24 12:50:47: Dodano plik ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
Więcej >>>
2020-07-24 12:50:14: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-07-17 14:24:35: Dodano plik Ogłoszenie nr 563742.pdf
2020-07-17 13:57:06: Dodano plik Załączniki od nr 2 do nr 7 do SIWZ.docx
2020-07-17 13:56:06: Dodano plik załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiary.pdf
2020-07-17 13:55:10: Dodano plik SIWZ wraz z projektem umowy.pdf
Ogłoszenie nr 563742-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Krzywcza: Przebudowa dróg gminnych o nr ewid nr 101 w Chyrzynie i nr 782 w Babicach realizowanych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza 36 , 37-755 Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202. Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.krzywcza.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych o nr ewid nr 101 w Chyrzynie i nr 782 w Babicach realizowanych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Numer referencyjny: SGiOŚ 271.2.2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych o nr ewid. nr 101 w Chyrzynie i nr 782 w Babicach realizowanych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 45233120-6 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45000000-7 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-28 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży drogowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp składają wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie dotyczy III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) wypełniony formularz ofertowy - musi być złożony w oryginale w formie pisemnej, 2) oświadczenie/a na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, o braku podstaw do wykluczenia zawarte w formularzu ofertowym musi być złożone w oryginale w formie pisemnej, 3) oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ zawarte w formularzu ofertowym musi być złożone w oryginale w formie pisemnej, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) musi być złożone oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 5) pełnomocnictwom jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w formie pisemnej, 6) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem pełnomocnictwa i ust. 4 muszą być złożone oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji i rękojmi 40,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, 2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, 3) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, 4) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 5) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót, 6) opóźnienia związane z koniecznością wykonania robót przez gestorów sieci z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 7) wykazanie (udokumentowanie) zasadności przedłużenia terminu wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zaniechanie niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót i przedstawicieli Zamawiającego. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczność wykonania robót określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 i/lub pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 3 do umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ….…..zł/r-g, 2) koszty ogólne: ….…..% (od R+S), 3) koszty zakupu materiałów: ………… % (do M), 4) zysk …..…. % (do R+S+KOR+KOS), 5) podatek VAT: ……… % oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-04, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-08-04 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBesa-Skubisz Jolanta 2020-07-17 13:53:00
PublikującyEwa Pękalska 2020-07-17 13:53:00
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-07-30 22:57:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz projektem umowy 344.06 KbPlik pdf
2. załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiary 381.78 KbPlik pdf
3. Załączniki od nr 2 do nr 7 do SIWZ 34.51 KbPlik doc
4. wygenerowane z BIP UZP ogłoszenie o zamówieniu 231.03 KbPlik pdf
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 209.06 KbPlik pdf
6. ogłoszenie o zmianie SIWZ 222.25 KbPlik pdf
7. Sprostowanie ogłoszenia o zmianie SIWZ 31.31 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-07-31 14:04:49: Dodano plik ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2020-07-31 14:03:38: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
Więcej >>>
2020-07-31 14:03:02: Dodano plik uzupełnienie odpowiedzi na pytania.pdf
2020-07-30 16:45:58: Dodano plik Pytania i udzielone odpowiedzi z dnia 30.07.2020r..pdf
2020-07-30 11:52:38: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2020-07-30 11:50:16: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-07-30 11:48:54: Usunięto plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
2020-07-30 11:46:10: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
2020-07-24 18:20:24: Dodano plik Pytanie wraz z odpowiedzią z dnia 24.07.2020r..pdf
2020-07-17 14:26:44: Dodano plik Ogłoszenie nr 562651.pdf
2020-07-17 14:25:55: Dodano plik Wyjaśnienie z dnia 17 lipca 2020 r..pdf
2020-07-17 14:05:50: Dodano plik SIWZ - projekt umowy, umowa powierzenia danych osobowych 2.pdf
2020-07-15 22:00:58: Dodano plik zał. nr 4A do SIWZ - przedmiary.rar
2020-07-15 22:00:00: Dodano plik załączniki nr 4 - Babice kanalizacja - dokumentacja.rar
2020-07-15 21:56:16: Dodano plik załączniki nr 9 i 10 - przepompownia w Krzywczy.rar
2020-07-15 21:43:18: Dodano plik Załączniki do SIWZ nr 2, 3, 6, 7, 8, 11 i 12.docx
2020-07-15 21:42:06: Dodano plik SIWZ - projekt umowy, umowa powierzenia danych osobowych.pdf
Ogłoszenie nr 562651-N-2020 z dnia 2020-07-15 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Krzywcza: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza 36 , 37-755 Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202. Adres strony internetowej (URL): www.krzywcza.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.krzywcza.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice Numer referencyjny: sygn. akt: 271.3.2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowości Babice wraz z 2) przebudową przepompowni w miejscowości Krzywcza. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia zgodnie z: 1) dokumentacją projektową - załączniki nr: 4 - dot. pkt 1) i 9 - dot. pkt 2), 2) przedmiarami robót (który należy odczytywać razem z innymi dokumentami) - załączniki nr: 4A - dot. pkt 1) i 10 - dot. pkt 2), 3) zapisami niniejszej SIWZ, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich innych robót niewymienionych w powyższych dokumentach a koniecznych do użytkowania, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem, oraz, 4) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. II.5) Główny kod CPV: 45232440-8 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45232440-8 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-08-31 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 mln (słownie: jeden milion) PLN. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią w ramach jednej inwestycji o wartości minimum 2 000 000,00 brutto (słownie: dwa miliony) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych celem wykazania wartości minimum inwestycji wskazanej powyżej, i 2) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające następujące wymagania: a) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz b) 1 (jedną) osobę, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (załącznik nr 11 do SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ). III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ); III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie dotyczy. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) zobowiązanie, o których mowa w rozdziale V pkt 4 SIWZ (jeżeli dotyczy), 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, z uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII SIWZ, 5) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022 z dopiskiem: Wadium - „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą - może być w oddzielnej kopercie. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach, określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji i rękojmi 40,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: a. zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, e. zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu, f. zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 11 lit. f niniejszego paragrafu. 3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b. działania siły wyższej (na przykład, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, c. wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń) . Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie - w szczególności należy rozumieć: temperatury poniżej - 10 stopni (pomiary, badania), nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, e. wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, g. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, h. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym konieczności zrealizowania robót dodatkowych, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego. 11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego; c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego; e) nastąpi konieczność zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego f) wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub/i pkt 6 ustawy Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: … zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S), 3) koszty zakupu materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: … %, oraz uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w przypadku braku porozumienia udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub/i pkt 6 ustawy Pzp) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-31, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak IV.6.5) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-07-31 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-07-31 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBesa-Skubisz Jolanta 2020-07-15 21:38:00
PublikującyEwa Pękalska 2020-07-15 21:39:00
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-07-31 14:04:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ, projekt umowy, umowa powierzenia danych osobowych 837.35 KbPlik pdf
2. Załączniki do SIWZ nr 2, 3, 6, 7, 8, 11 i 12 48.53 KbPlik doc
3. załączniki nr 9 i 10 - przepompownia w Krzywczy 10.60 MBPlik rar
4. załączniki nr 4 - Babice kanalizacja - dokumentacja 244.28 MBPlik rar
5. zał. nr 4A do SIWZ - przedmiary 3.89 MBPlik rar
6. Specyfikacja, projekt umowy, umowa powierzenia danych - po zmianie logotypów 686.57 KbPlik pdf
7. Wyjaśnienie Zamawiającego z 17.07.2020 r. 236.64 KbPlik pdf
8. wygenerowane z BIP UZP ogłoszenie o zamówieniu 249.61 KbPlik pdf
9. Pytanie i udzielona odpowiedź z dnia 24.07.2020r. 349.77 KbPlik pdf
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 119.77 KbPlik pdf
11. ogłoszenie o zmianie SIWZ 64.32 KbPlik pdf
12. Pytania i udzielone odpowiedzi z dnia 30.07.2020r. 383.12 KbPlik pdf
13. uzupełnienie odpowiedzi na pytania 103.28 KbPlik pdf
14. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 192.34 KbPlik pdf
15. ogłoszenie o zmianie SIWZ 2 157.30 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-07-15 22:08:28: Usunięto plik Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - przedmiary robót.pdf
2020-07-15 22:07:54: Usunięto plik ogłoszenie o zmianie siwz.pdf
Więcej >>>
2020-07-15 22:07:32: Usunięto plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-07-15 22:06:58: Usunięto plik SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do 8.docx
2020-03-18 13:01:07: Dodano plik inform. o wyborze oferty.pdf
2020-02-28 14:38:20: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-02-13 14:21:39: Dodano plik ogłoszenie o zmianie siwz.pdf
2020-02-13 14:21:08: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-02-13 14:19:27: Dodano plik Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - przedmiary robót.pdf
2020-02-13 14:18:16: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do 8.docx
Ogłoszenie nr 512325-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.
Gmina Krzywcza: Remont dróg gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza 36 , 37-755 Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202. Adres strony internetowej (URL): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie https://krzywcza.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych Numer referencyjny: SGiOŚ 271.1.2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont dróg gminnych”. Zakres zadania obejmuje drogi: dz. nr 2111 w Bachowie, dz. nr 56 w Reczpolu, dz. nr 669 w Babicach, dz. nr 438 w Woli Krzywieckiej, dz. nr 628 w Krzywczy, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 45233142-6 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45000000-7 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-29 II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży drogowej Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp składają wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór stanowi załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) wypełniony formularz ofertowy - musi być złożony w oryginale w formie pisemnej, 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) musi być złożone oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 3) pełnomocnictwom jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w formie pisemnej, 4) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem pełnomocnictwa i ust. 4 muszą być złożone oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji i rękojmi 40,00 IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszej umowie. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, 2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, 3) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych, 4) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 5) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót, 6) opóźnienia związane z koniecznością wykonania robót przez gestorów sieci z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 7) wykazanie (udokumentowanie) zasadności przedłużenia terminu wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zaniechanie niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót i przedstawicieli Zamawiającego. 5. Jeżeli umowa przewiduje jednorazową płatność po wykonaniu całości przedmiotu umowy w jednym roku budżetowym, a wskutek zmiany terminu w okolicznościach przewidzianych w ust. 3, wykonanie umowy nastąpi w kolejnym roku budżetowym, możliwa jest zmiana umowy poprzez wprowadzenie płatności częściowych (odpowiadających wartości wykonanych robót), jeśli u Zamawiającego wystąpi potrzeba wydatkowania w pierwszym roku budżetowym środków przewidzianych w planie finansowym. 6. Dopuszcza się skrócenie terminu płatności faktury końcowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, w celu dokonania wydatku w roku budżetowym, w którym wydatek jest zaplanowany. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczność wykonania robót określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie stanowiącym załącznik nr … do umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ….…..zł/r-g, 2) koszty ogólne: ….…..% (od R+S), 3) koszty zakupu materiałów: ………… % (do M), 4) zysk …..…. % (do R+S+KOR+KOS), 5) podatek VAT: ……… % oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-27, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Data składania ofert:
2020-02-27 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2020-02-13 14:17:00
PublikującyEwa Pękalska 2020-02-13 14:17:00
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-07-15 22:08:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja z otwarcia ofert 339.88 KbPlik pdf
2. Informacja o wyborze oferty 354.70 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-07-15 22:09:53: Usunięto plik zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx
2020-07-15 22:09:39: Usunięto plik Załącznik nr 3A - wzór umowy powierzenia.docx
Więcej >>>
2020-07-15 22:09:19: Usunięto plik zał. nr 3- umowa wraz z załącznikami.docx
2020-07-15 22:08:58: Usunięto plik SIWZ wraz z załacznikami.docx
2019-12-17 13:15:37: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znak postępowania SGiOŚ.271.38.2019.pdf
2019-11-26 11:33:33: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-11-15 22:19:29: Dodano plik Załącznik nr 3A - wzór umowy powierzenia.docx
2019-11-15 22:19:00: Dodano plik zał. nr 3- umowa wraz z załącznikami.docx
2019-11-15 22:16:36: Dodano plik zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx
2019-11-15 22:14:23: Dodano plik SIWZ wraz z załacznikami.docx
2019-11-15 22:13:08: utworzono dokument

 

 
 


Ogłoszenie nr 623453-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.

Gmina Krzywcza: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Krzywczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza  36 , 37-755  Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202.
Adres strony internetowej (URL): www.krzywcza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Krzywczy
Numer referencyjny: SGiOŚ 271.38.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Krzywczy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Krzywcza w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz aktami wykonawczymi, a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego i przepisami prawa miejscowego w szczególności określającymi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady odbierana i zagospodarowana będzie każda ilość odpadów komunalnych wystawionych przed nieruchomościami tj.: a) zmieszane odpady komunalne - wraz z odbiorem odpadów zmieszanych dopuszcza się odbiór popiołu w workach z nieruchomości jednorodzinnych, b) zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metal) oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, iż bioodpady powstające na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nie będą odbierane od właścicieli tych nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów i korzystają z ulgi z tego tytułu, c) pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. mobilna – obwoźna zbiórka odpadów spod posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych). 2) Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach zaoferowanej ceny. 3. Na terenie Gminy obowiązywał będzie system mieszany zbiórki odpadów komunalnych, tj. pojemnikowo – workowy. Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzywcza uchwalonym uchwałą nr 185/XXX/2013 Rady Gminy Krzywcza z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzywcza oraz uchwałą nr 175/XXVIII/2012 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90514000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, jeżeli wykaże, że posiada: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krzywczy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010); 2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) - w charakterze podmiotu transportującego; 3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 300 Mg rocznie oraz załączy dowód, czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, co najmniej: 1) trzy pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), w tym jeden pojazd do odbioru odpadów z terenu posesji z zabudowy kolonijnej (budynki wolno stojące położone poza zwartą zabudową wsi, do których prowadzą drogi gruntowe pozwalające dojechać pojazdem odbierającym odpady o tonażu nie przekraczającym 7,5 DMC.), 2) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym jeden pojazd do odbioru odpadów z terenu posesji z zabudowy kolonijnej( budynki wolno stojące położone poza zwartą zabudową wsi, do których prowadzą drogi gruntowe pozwalające dojechać pojazdem odbierającym odpady o tonażu nie przekraczającym 3,5 DMC.), 3) jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, 4) jeden pojazd z nadbudową hakową lub bramową wyposażony w urządzenie typu HDS do opróżniania pojemników typu IGLOO, 5) bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Krzywczy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Krzywczy na terenie do którego posiada tytuł prawny - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Krzywcza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.09.1996 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 2) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) - w charakterze podmiotu transportującego, 3) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21) - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt, 4) wykazu wyposażenia dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 5) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, b) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, c) dokument potwierdzający wniesienie wadium, z uwzględnieniem postanowień rozdziału XV SIWZ, d) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:  w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,  w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1/ pieniądzu; 2/ poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3/ gwarancjach bankowych; 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022 z dopiskiem: Wadium - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Krzywczy”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego,, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą - może być w oddzielnej kopercie. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach, określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Poziom emisji spalin 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, i mogą dotyczyć: 1) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; 2) zmiany harmonogramu wywozu odpadów – wyłącznie z uwagi na; a) niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, śniegu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), siła wyższa, utrudniające wykonanie usługi, b) wskutek zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych; 3) zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy; 4) zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia wykonawcy; 5) zamiany danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  
 
Data składania ofert:
2019-11-25 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-11-25 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPelc Dawid 2019-11-15 08:00:00
PublikującyDawid Pelc 2019-11-15 22:13:08
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-07-15 22:09:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Informacja z otwarcia ofert 313.53 KbPlik pdf
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 361.59 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-07-15 22:34:53: Usunięto plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2020-07-15 22:34:10: Usunięto plik odpow. na pyt. 2.pdf
Więcej >>>
2020-07-15 22:20:51: Usunięto plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ.pdf
2020-07-15 22:20:34: Usunięto plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-07-15 22:19:18: Usunięto plik Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 3.pdf
2020-07-15 22:17:44: Usunięto plik odpow. na pytania.pdf
2020-07-15 22:17:06: Usunięto plik Segregator POR B-CH.pdf
2020-07-15 22:16:54: Usunięto plik Segregator Inwentaryzacja zieleni.pdf
2020-07-15 22:15:56: Usunięto plik Decyzja wodoprawna prawomocna w ter. zalewowym.pdf
2020-07-15 22:15:24: Usunięto plik Decyzja wodoprawna prawomocna.pdf
2020-07-15 22:14:31: Usunięto plik Dec. środowiskowa prawomocna.pdf
2020-07-15 22:14:03: Usunięto plik pozwolenie na budowę.pdf
2020-07-15 22:13:42: Usunięto plik Segregator PB.pdf
2020-07-15 22:13:20: Usunięto plik Segregator ST.pdf
2020-07-15 22:13:05: Usunięto plik Segregator PW.pdf
2020-07-15 22:12:41: Usunięto plik OG Bachów-Chyrzyna - Droga- Wersja elektroniczna.pdf
2020-07-15 22:12:00: Usunięto plik Załącznik nr 5A - wzór umowy powierzenia.docx
2020-07-15 22:11:38: Usunięto plik Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
2020-07-15 22:10:31: Usunięto plik SIWZ.docx
2019-12-05 09:19:28: Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-10-21 11:51:27: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-10-14 08:22:34: Dodano plik Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 3.pdf
2019-10-14 08:21:46: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ 3.pdf
2019-10-14 08:19:14: Dodano plik odpow. na pyt. 4.pdf
2019-10-11 12:57:19: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ 2.pdf
2019-10-11 12:56:46: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2019-10-11 12:11:07: Dodano plik odpow. na pyt. 3.pdf
2019-10-10 13:16:14: Dodano plik odpow. na pyt. 2.pdf
2019-10-09 11:30:06: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ.pdf
2019-10-09 11:29:15: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2019-10-09 11:10:07: Dodano plik PR_przepusty_B_CH Etap IV.pdf
2019-10-09 11:09:28: Dodano plik PR_przepusty_B_CH Etap III.pdf
2019-10-09 11:08:51: Dodano plik PR_przepusty_B_CH Etap II.pdf
2019-10-09 11:08:08: Dodano plik odpow. na pytania.pdf
2019-10-01 15:35:44: Dodano plik Przedmiar- Bachów - Chyrzyna - III Etap akt..pdf
2019-10-01 15:34:47: Dodano plik Przedmiar- Bachów - Chyrzyna - II Etap akt..pdf
2019-10-01 15:33:56: Dodano plik Przedmiar- B - Ch - Etap IV akt.pdf
2019-10-01 15:31:54: Dodano plik pozwolenie na budowę.pdf
2019-10-01 15:31:15: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 9.pdf
2019-10-01 15:30:52: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 8.pdf
2019-10-01 15:30:29: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 7.pdf
2019-10-01 15:30:06: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 6.pdf
2019-10-01 15:29:41: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 5.pdf
2019-10-01 15:29:12: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 4.pdf
2019-10-01 15:28:45: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 3.pdf
2019-10-01 15:28:16: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 2.pdf
2019-10-01 15:27:51: Dodano plik Opinia Kons. Zab. 1.pdf
2019-10-01 15:27:23: Dodano plik Decyzja wodoprawna prawomocna.pdf
2019-10-01 15:26:49: Dodano plik Decyzja wodoprawna prawomocna w ter. zalewowym.pdf
2019-10-01 15:26:15: Dodano plik Dec. środowiskowa prawomocna.pdf
2019-10-01 15:23:03: Dodano plik Segregator ST.pdf
2019-10-01 15:22:21: Dodano plik Segregator PW.pdf
2019-10-01 15:21:51: Dodano plik Segregator POR B-CH.pdf
2019-10-01 15:21:02: Dodano plik Segregator PB.pdf
2019-10-01 15:20:21: Dodano plik Segregator Inwentaryzacja zieleni.pdf
2019-10-01 15:19:41: Dodano plik OG Bachów-Chyrzyna - Droga- Wersja elektroniczna.pdf
2019-10-01 15:18:23: Dodano plik Załącznik nr 5A - wzór umowy powierzenia.docx
2019-10-01 15:17:38: Dodano plik Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
2019-10-01 15:16:52: Dodano plik SIWZ.docx
2019-10-01 15:15:07: utworzono dokument

Początek formularza

Gmina Krzywcza: Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 604493-N-2019 z dnia 2019-10-01 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzywcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090039300000, ul. Krzywcza  36 , 37-755  Krzywcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48166711486, e-mail sekretariat@krzywcza.pl, faks +48167332202.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna
Numer referencyjny: SGiOŚ 271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna”. 1. Opis ogólny Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej Bachów - Chyrzyna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na które składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), inwentaryzacja zieleni, opinia geotechniczna, mapy z projektem podziału nieruchomości, projekt stałej organizacji ruchu, przedmiary, decyzje uzgodnieniowe i pozwolenie na budowę, zwane dalej w treści SIWZ całościowo - dokumentacją projektową, stanowią załączniki nr 13 do SIWZ. 2. Zadanie obejmuje m.in.: 1/ wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu drogi, w tym infrastruktury towarzyszącej (przepustów, itp.) przed rozpoczęciem robót, 2/ prace przygotowawcze - wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym), nasadzenia drzew i krzewów (jeśli nasadzenie wynika z dokumentów dokumentacji projektowej), 3/ przeprowadzenie badań archeologicznych (w tym zapewnienie nadzoru archeologicznego) wg zaleceń Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, 4/ roboty ziemne - przygotowanie terenu, 5/ budowa przepustów, 6/ odwodnienie korpusu drogowego, 7/ przebudowa rowu komunalnego - umocnienie brzegu Sanu, 8/ fundamentowanie, 9/ budowa poboczy i chodników, 10/ budowa elementów ulic - zatok, 11/ budowa nawierzchni, 12/ budowa zjazdów indywidulanych, 13/ montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, 14/ budowa urządzeń ochrony środowiska, 15/ roboty wykończeniowe i porządkowe, 16/ sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 17/ przygotowanie kompletu dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 18/ sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym w zestawieniu tabelarycznym. 3. Rozwiązania równoważne. Zamawiający podkreśla iż, podane nazwy własne w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (STWiORB) lub przedmiarach robót są nazwami przykładowymi i służą wyłącznie określeniu standardu projektowanych parametrów materiałów. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych w stosunku do określonych w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót, lecz parametry użytego materiału nie mogą być niższe od parametrów podanych jako przykład. Ofertą równoważną jest materiał o takich samych parametrach lub wyższych niż wskazane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym lub przedmiarach robót. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania materiałów równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie budowalnym, projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót. W przypadku składnia oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółową specyfikację, z której w jednoznaczny sposób i nie budzący wątpliwości wynikać powinna równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych projekcie budowalnym, projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót (zastosowany materiał, urządzenie jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych). Równoważność musi być udokumentowana załączonymi do oferty dokumentami m in. obliczeniami wytrzymałościowymi, szczegółowymi rysunkami technicznymi, kartami katalogowym urządzeń równoważnych, certyfikatami, deklaracjami zgodności PN. Powyższe dokumenty muszą być załączone do oferty. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne oraz by dostosować je do istniejącej/zaprojektowanej trasy, tak by nie zachodziła konieczność zmiany pozwolenia na budowę (zaoferowanie/ materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu). Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowań równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów określonych w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarach robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii ekspertów podczas oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. 4. Zakres robót budowalnych i innych prac określony został w: projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), inwentaryzacji zieleni, projekcie stałej organizacji ruchu, decyzjach uzgodnieniowych i pozwoleniu na budowę.
II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233140-2

45233120-6

45233220-7

45233300-2

45222000-9

45112450-4

71351910-5

77211400-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-21
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 mln (słownie: cztery miliony) PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej „L” (drogi lokalnej) w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) wraz z przepustami lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości nie mniejszej niż 1,5 km i wartości minimum 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony); 1.3.2 skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające następujące wymagania: a) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty polegającej na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej „L” lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości nie mniejszej niż 1,0 km przez cały okres trwania (tj. od momentu przekazania placu budowy do momentu dokonania odbioru końcowego robót), oraz b) 1 (jedną) osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej, oraz c) 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika prac archeologicznych, posiadająca studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2/ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, 3/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4/ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5/ oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 9 do SIWZ), 6/ oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 10 do SIWZ), 7/ oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) (załącznik nr 11 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1/ informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), 3/ wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywanie robót, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1/ wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2/ oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, 3/ zobowiązania, o których mowa w rozdziale VI pkt 4 SIWZ (jeżeli dotyczy), 4/ dokument potwierdzający wniesienie wadium, z uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII SIWZ, 5/ pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( zgodnie z art. 23 ustawy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wniesione w: 1/ pieniądzu; 2/ poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3/ gwarancjach bankowych; 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 71 9093 1046 2003 0300 0071 0022 z dopiskiem: Wadium - „Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą - może być w oddzielnej kopercie. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Gwarancja, poręczenie nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: a. zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, e. zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu, f. zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 11 lit. f niniejszego paragrafu. 2a. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych, o których mowa w par. 2 pkt „g” lub/i „f” jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwe wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. 3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b. działania siły wyższej (na przykład, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, c. wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń) . Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie - w szczególności należy rozumieć: temperatury poniżej - 10 stopni (pomiary, badania), nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, e. wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, g. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, h. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 10. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego. 11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego; c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego; e) nastąpi konieczność zmiany trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego f) wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub/i pkt 6 ustawy Pzp), lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: … zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S), 3) koszty zakupu materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: … %, oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub/i pkt 6 ustawy Pzp) sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; g) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Data składania ofert:
2019-10-16 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-16 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2019-10-01 15:05:00
PublikującyEwa Pękalska 2019-10-01 15:15:07
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-07-15 22:34:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Opinia Kons. Zab. 1 275.96 KbPlik pdf
2. Opinia Kons. Zab. 2 164.35 KbPlik pdf
3. Opinia Kons. Zab. 3 114.69 KbPlik pdf
4. Opinia Kons. Zab. 4 216.85 KbPlik pdf
5. Opinia Kons. Zab. 5 128.68 KbPlik pdf
6. Opinia Kons. Zab. 6 181.75 KbPlik pdf
7. Opinia Kons. Zab. 7 127.52 KbPlik pdf
8. Opinia Kons. Zab. 8 136.45 KbPlik pdf
9. Opinia Kons. Zab. 9 84.86 KbPlik pdf
10. Przedmiar- B - Ch - Etap IV akt 64.29 KbPlik pdf
11. Przedmiar- Bachów - Chyrzyna - II Etap akt. 66.73 KbPlik pdf
12. Przedmiar- Bachów - Chyrzyna - III Etap akt. 65.49 KbPlik pdf
13. przedmiar robórt - przepusty, etap II 14.49 KbPlik pdf
14. przedmiar robót - przepusty, etap III 15.53 KbPlik pdf
15. przedmiar robórt - przepusty, etap IV 12.50 KbPlik pdf
16. odpowiedzi na pytania 3 106.04 KbPlik pdf
17. Ogłoszenie o zmianie SIWZ 2 79.98 KbPlik pdf
18. odpowiedzi na pytania 4 99.74 KbPlik pdf
19. ogłoszenie o zmianie SIWZ 3 79.97 KbPlik pdf
20. Informacja z otwarcia ofert 314.66 KbPlik pdf
21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 338.29 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-07-15 22:20:10: Usunięto plik informacja BIOZ przebudowa.pdf
2020-07-15 22:17:27: Usunięto plik SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do 9.doc
Więcej >>>
2019-10-25 08:03:38: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-10-25 08:01:04: Usunięto plik zaw. o wyb. of.-1.pdf
2019-10-24 14:51:19: Dodano plik zaw. o wyb. of.-1.pdf
2019-10-14 12:59:37: Dodano plik MX-M264N_20191014_132533.pdf
2019-10-03 10:46:27: Dodano plik ogłoszenie o zmianie SIWZ 3.pdf
2019-10-03 10:45:15: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf
2019-10-03 10:41:25: Dodano plik pytania wraz z odpowiedziami 2.pdf
2019-10-02 11:15:49: Dodano plik ogłoszenie o zmianie SIWZ 2.pdf
2019-10-02 11:14:49: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2019-10-02 09:24:30: Dodano plik Pytania i udzielone odpowiedzi.pdf
2019-09-24 11:04:55: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2019-09-24 11:03:52: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2019-09-24 11:02:42: Dodano plik przedmiary.pdf
2019-09-24 09:10:02: Dodano plik Informacja doprecyzowująca treść SIWZ.pdf
2019-09-20 16:42:32: Dodano plik Za-- 7b - Specyfikacja techniczna instalacje wod-kan, wentyl..pdf
2019-09-20 16:41:24: Dodano plik szkoła-przebud. ścianModel.pdf
2019-09-20 16:40:43: Dodano plik szkoła-konstr. otw. okiennegoModel.pdf
2019-09-20 16:39:55: Dodano plik szkoła-konstr otw. drzwiowego Model.pdf
2019-09-20 16:39:19: Dodano plik szkoła- rzyt kuchni z zapl.Model.pdf
2019-09-20 16:38:34: Dodano plik szkoła przekrój przez okap-Model.pdf
2019-09-20 16:37:57: Dodano plik szkoła- inwentaryz Model.pdf
2019-09-20 16:37:10: Dodano plik strona tytułowa.pdf
2019-09-20 16:36:00: Dodano plik strona tytułowa techn ologia.pdf
2019-09-20 16:35:19: Dodano plik Specyfikacja wykonania robót remontowych.pdf
2019-09-20 16:34:16: Dodano plik specyfikacja techniczna kuchnia Krzywcza.pdf
2019-09-20 16:33:34: Dodano plik rys. nr 3 .pdf
2019-09-20 16:32:55: Dodano plik rys. nr 2.pdf
2019-09-20 16:32:17: Dodano plik rys. nr 1.pdf
2019-09-20 16:31:18: Dodano plik Przedmiar robót Krzywcza - Kuchnia.pdf
2019-09-20 16:29:08: Dodano plik plan sytuacyjny Szkoła Krzywcza20171219.tif
2019-09-20 16:28:37: Dodano plik oświadczenie moje ii.pdf
2019-09-20 16:27:46: Dodano plik ops do PT technologii stołówka Krzywcza.pdf
2019-09-20 16:26:53: Dodano plik opis przebudowa kuchnia.pdf
2019-09-20 16:26:11: Dodano plik opis oceny technicznej.pdf
2019-09-20 16:24:45: Dodano plik opis instal. kuchnia z Szkole Krzywcza.(SM).pdf
2019-09-20 16:24:02: Dodano plik Instalaje wod- kan, wentylacja stołówka Krzywcza.pdf
2019-09-20 16:23:07: Dodano plik informacja BIOZ przebudowa.pdf
2019-09-20 16:22:02: Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do 9.doc
2019-09-20 14:26:28: utworzono dokument

 Ogłoszenie nr 600279-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.

Gmina Krzywcza: Adaptacja zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń użytkowych podziemia budynku z przebudową na pomieszczenia kuchni z zapleczem w Zespole Szkół w Krzywczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Data składania ofert:
2019-10-07 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPelc Dawid 2019-09-20 08:00:00
PublikującyDawid Pelc 2019-09-20 14:26:28
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-07-15 22:20:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Instalacje wod- kan, wentylacja stołówka Krzywcza 5.91 MBPlik pdf
2. opis instal. kuchnia z Szkole Krzywcza.(SM) 149.29 KbPlik pdf
3. opis oceny technicznej 84.86 KbPlik pdf
4. opis przebudowa kuchnia 126.42 KbPlik pdf
5. Opis do PT technologii stołówka Krzywcza 308.96 KbPlik pdf
6. oświadczenie moje ii 82.99 KbPlik pdf
7. plan sytuacyjny Szkoła Krzywcza20171219 312.02 KbPlik image
8. Przedmiar robót Krzywcza - Kuchnia 1.66 MBPlik pdf
9. rys. nr 1 546.29 KbPlik pdf
10. rys. nr 2 616.17 KbPlik pdf
11. rys. nr 3 723.42 KbPlik pdf
12. specyfikacja techniczna kuchnia Krzywcza 217.51 KbPlik pdf
13. Specyfikacja wykonania robót remontowych 476.91 KbPlik pdf
14. strona tytułowa technologia 119.87 KbPlik pdf
15. strona tytułowa 149.87 KbPlik pdf
16. szkoła- inwentaryz Model 1.12 MBPlik pdf
17. szkoła przekrój przez okap-Model 430.01 KbPlik pdf
18. szkoła- rzyt kuchni z zapl.Model 1.48 MBPlik pdf
19. szkoła-konstr otw. drzwiowego Model 751.12 KbPlik pdf
20. szkoła-konstr. otw. okiennegoModel 769.15 KbPlik pdf
21. szkoła-przebud. ścianModel 1.17 MBPlik pdf
22. Za-- 7b - Specyfikacja techniczna instalacje wod-kan, wentyl. 178.13 KbPlik pdf
23. Informacja doprecyzowująca treść SIWZ 191.89 KbPlik pdf
24. Przedmiary 1.59 MBPlik pdf
25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 195.72 KbPlik pdf
26. Ogłoszenie o zmianie SIWZ 227.00 KbPlik pdf
27. Pytania i udzielone odpowiedzi 606.45 KbPlik pdf
28. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 255.97 KbPlik pdf
29. Ogłoszenie o zmianie SIWZ 2 229.39 KbPlik pdf
30. pytania wraz z odpowiedziami 2 336.55 KbPlik pdf
31. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 256.00 KbPlik pdf
32. ogłoszenie o zmianie SIWZ 3 232.52 KbPlik pdf
33. Informacja z otwarcia ofert 319.23 KbPlik pdf
34. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 89.07 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-07-15 22:33:47: Usunięto plik ZP-20190916-22-OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ.pdf
2020-07-15 22:22:26: Usunięto plik ZP-20190916-12-SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do 8.doc
Więcej >>>
2019-10-03 13:44:06: Dodano plik MX-M264N_20191003_140240.pdf
2019-10-01 15:45:50: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.doc
2019-09-20 11:23:28: utworzono dokument
2019-09-16 14:32:00: Dodano plik ZP-20190916-22-OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ.pdf
2019-09-16 14:31:40: Dodano plik ZP-20190916-21-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2019-09-16 14:31:07: Dodano plik ZP-20190916-12-SIWZ wraz z załącznikami od nr 2 do 8.doc
2019-09-16 14:30:19: Dodano plik ZP-20190916-11-opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
2019-09-16 14:24:18: utworzono dokument

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowa dróg gminnych"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 597738-N-2019
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 16.09.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

Data składania ofert:
2019-09-24 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPelc Dawid 2019-09-16 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2019-09-16 14:24:18
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2020-07-15 22:33:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ZP-20190916-11-opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ 598.89 KbPlik pdf
2. ZP-20190916-21-OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 119.20 KbPlik pdf
3. Informacja z otwarcia ofert 39.00 KbPlik doc
4. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 333.52 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-16 11:39:33: utworzono dokument
2019-09-16 11:33:41: utworzono dokument
Więcej >>>
2019-09-16 10:40:42: utworzono dokument
2019-09-16 10:13:04: utworzono dokument
2019-07-18 10:20:33: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-07-12 11:40:18: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-07-01 10:57:58: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2019-07-01 10:57:08: Usunięto plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2019-07-01 10:53:52: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie SIWZ.pdf
2019-07-01 10:44:20: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540132200.pdf
2019-06-27 13:45:52: Dodano plik ZP-20190711-08 - zał nr 8 do SIWZ-wzór umowy.pdf
2019-06-27 13:45:29: Dodano plik ZP-20190711-07 - zał nr 7 do SIWZ-zobowiązanie podmiotu.doc
2019-06-27 13:45:13: Dodano plik ZP-20190711-06 - zał nr 6 do SIWZ-Oświadczenie dot. grupy kaptał.doc
2019-06-27 13:44:53: Dodano plik ZP-20190711-05 - zał nr 5 do SIWZ-wykaz osób ( dot. kierownika budowy).doc
2019-06-27 13:44:37: Dodano plik ZP-20190711-04 - zał nr 4 do SIWZ-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2019-06-27 13:44:21: Dodano plik ZP-20190711-03 - zał nr 3 do SIWZ-oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2019-06-27 13:44:05: Dodano plik ZP-20190711-02 - zał nr 2 do SIWZ-oferta.doc
2019-06-27 13:43:46: Dodano plik ZP-20190711-01 - zał nr 1 do SIWZ-przedmiary.pdf
2019-06-27 13:42:59: Dodano plik ZP-20190711-00-SIWZ.pdf
2019-06-27 13:41:31: utworzono dokument

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowę dróg gminnych
nr 594/4, 861 i 164/2 w Krzywczy, nr 604 i 631 w Reczpolu i 127 w Kupnej"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 566262-N-2019
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 27.06.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

Data składania ofert:
2019-07-11 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2019-06-27 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2019-06-27 13:41:31
Modyfikował(a) Dawid Pelc 2019-09-16 11:39:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 437.80 KbPlik pdf
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ 1.14 MBPlik pdf
3. Załącznik Nr 2 do SIWZ 31.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ 38.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ 36.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 do SIWZ 21.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 6 do SIWZ 20.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ 37.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 8 do SIWZ 173.49 KbPlik pdf
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 124.58 KbPlik pdf
11. ogłoszenie o zmianie SIWZ 85.81 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert 302.31 KbPlik pdf
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 322.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-19 12:18:30: Dodano plik ZAW-20190419-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2019-04-11 14:11:19: Dodano plik ZP-20190411-Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-04-09 08:51:52: Dodano plik ZP-20190411-Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dn. 08.04.2019 r.pdf
2019-03-26 13:22:56: Dodano plik ZP-20190411.42-0 - STW wod - kan - co i went.pdf
2019-03-26 13:22:39: Dodano plik ZP-20190411.41-0 - STW - instalacji elektrycznej.pdf
2019-03-26 13:22:15: Dodano plik ZP-20190411.40-0 - konstrukcja parteru.pdf
2019-03-26 13:21:58: Dodano plik ZP-20190411.39-0 - konstrukcja piwnic.pdf
2019-03-26 13:21:38: Dodano plik ZP-20190411.38-0 - technologia.pdf
2019-03-26 13:21:15: Dodano plik ZP-20190411.37-0 - zestawienie stolarki.pdf
2019-03-26 13:20:55: Dodano plik ZP-20190411.36-0 - elewacja zachodnia.pdf
2019-03-26 13:20:36: Dodano plik ZP-20190411.35-0 - elewacja północna.pdf
2019-03-26 13:20:18: Dodano plik ZP-20190411.34-0 - elewacja południowa.pdf
2019-03-26 13:20:01: Dodano plik ZP-20190411.33-0 - przekrój.pdf
2019-03-26 13:19:40: Dodano plik ZP-20190411.32-0 - rzut piętra.pdf
2019-03-26 13:19:22: Dodano plik ZP-20190411.31-0 - rzut parteru.pdf
2019-03-26 13:19:03: Dodano plik ZP-20190411.30-0 - rzut piwnic.pdf
2019-03-26 13:18:42: Dodano plik ZP-20190411.29-0 - PB instalacja elektryczna - rzut parteru.PDF
2019-03-26 13:18:21: Dodano plik ZP-20190411.28-0 - PB - instalacja elektryczna - opis i obliczenia.pdf
2019-03-26 13:17:58: Dodano plik ZP-20190411.27-0 - PB - instalacja sanitarna.pdf
2019-03-26 13:17:40: Dodano plik ZP-20190411.26-0 - PB - cz. budowlana - Zagosp terenup..pdf
2019-03-26 13:17:22: Dodano plik ZP-20190411.25-0 - PB - cz. budowlana - strona tytułowa.pdf
2019-03-26 13:16:59: Dodano plik ZP-20190411.24-0 - PB - cz. budowlana - strona tytułowa technologia.pdf
2019-03-26 13:16:37: Dodano plik ZP-20190411.23-0 - PB - cz. budowlana - PŁYTA NR 1.pdf
2019-03-26 13:16:18: Dodano plik ZP-20190411.22-0 - PB - cz. budowlana - przebudowa Babice.pdf
2019-03-26 13:15:59: Dodano plik ZP-20190411.21-0 - PB - cz. budowlana - oświadczenia.pdf
2019-03-26 13:15:40: Dodano plik ZP-20190411.20-0 - PB - cz. budowlana - opis oceny technicznej.pdf
2019-03-26 13:15:19: Dodano plik ZP-20190411.19-0 - PB - cz. budowlana - informacja BIOZ przebudowa.pdf
2019-03-26 13:15:00: Dodano plik ZP-20190411.18-0 - PB - cz. budowlana - opis techniczy - technologiczny.pdf
2019-03-26 13:14:38: Dodano plik ZP-20190411.17-0 - inwentaryzacja el. zachodniej.pdf
2019-03-26 13:14:20: Dodano plik ZP-20190411.16-0 - inwentaryzacja el. północnej.pdf
2019-03-26 13:13:57: Dodano plik ZP-20190411.15-0 - inwentaryzacja el. poudniowej.pdf
2019-03-26 13:13:35: Dodano plik ZP-20190411.14-0 - inwentaryzacja prteru.pdf
2019-03-26 13:13:17: Dodano plik ZP-20190411.13-0 - inwentaryzacja dachu.pdf
2019-03-26 13:13:00: Dodano plik ZP-20190411.12-0 - inwentaryzacja piwnic.pdf
2019-03-26 13:12:42: Dodano plik ZP-20190411.11-0 - Przedmiar - instalacja elektryczna.pdf
2019-03-26 13:12:26: Dodano plik ZP-20190411.10-0 - Przedmiar - instalacja wod-kan.pdf
2019-03-26 13:12:02: Dodano plik ZP-20190411.09-0 - Przedmiar - roboty budowlane.pdf
2019-03-26 13:11:44: Dodano plik ZP-20190411.08-0 - Wykaz dostaw.doc
2019-03-26 13:11:27: Dodano plik ZP-20190411.07-0 - projekt umowy.pdf
2019-03-26 13:11:07: Dodano plik ZP-20190411.06-0 - zobowiązanie podmiotu.doc
2019-03-26 13:10:51: Dodano plik ZP-20190411.05-0 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
2019-03-26 13:10:30: Dodano plik ZP-20190411.04-0 - wykaz osób ( dot. kierownika budowy).doc
2019-03-26 13:10:12: Dodano plik ZP-20190411.03-0 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2019-03-26 13:09:53: Dodano plik ZP-20190411.02-0 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2019-03-26 13:08:38: Dodano plik ZP-20190411.01-0 - Oferta.doc
2019-03-26 13:08:08: Dodano plik ZP-20190411.00-0 - SIWZ.pdf
2019-03-26 12:31:52: utworzono dokument

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku usługowego na oddział przedszkolny w budynku Gminnego Centrum Kultury w Babicach"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 529789-N-2019
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 26.03.2019 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Data składania ofert:
2019-04-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-11 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2019-03-26 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2019-03-26 12:31:52
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2019-04-19 12:18:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 534.63 KbPlik pdf
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ 68.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 do SIWZ 45.50 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ 41.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ 46.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 do SIWZ 38.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 6 do SIWZ 40.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ 230.75 KbPlik pdf
9. Załącznik Nr 8 do SIWZ 23.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 9 do SIWZ 2.62 MBPlik pdf
11. Załącznik Nr 10 do SIWZ 1.48 MBPlik pdf
12. Załącznik Nr 11 do SIWZ 1.41 MBPlik pdf
13. Załącznik Nr 12 do SIWZ 536.78 KbPlik pdf
14. Załącznik Nr 13 do SIWZ 569.23 KbPlik pdf
15. Załącznik Nr 14 do SIWZ 810.13 KbPlik pdf
16. Załącznik Nr 15 do SIWZ 322.61 KbPlik pdf
17. Załącznik Nr 16 do SIWZ 379.41 KbPlik pdf
18. Załącznik Nr 17 do SIWZ 328.90 KbPlik pdf
19. Załącznik Nr 18 do SIWZ 337.04 KbPlik pdf
20. Załącznik Nr 19 do SIWZ 214.60 KbPlik pdf
21. Załącznik Nr 20 do SIWZ 210.66 KbPlik pdf
22. Załącznik Nr 21 do SIWZ 204.46 KbPlik pdf
23. Załącznik Nr 22 do SIWZ 303.09 KbPlik pdf
24. Załącznik Nr 23 do SIWZ 421.25 KbPlik pdf
25. Załącznik Nr 24 do SIWZ 313.13 KbPlik pdf
26. Załącznik Nr 25 do SIWZ 343.48 KbPlik pdf
27. Załącznik Nr 26 do SIWZ 243.82 KbPlik pdf
28. Załącznik Nr 27 do SIWZ 320.26 KbPlik pdf
29. Załącznik Nr 28 do SIWZ 4.27 MBPlik pdf
30. Załącznik Nr 29 do SIWZ 284.89 KbPlik pdf
31. Załącznik Nr 30 do SIWZ 568.39 KbPlik pdf
32. Załącznik Nr 31 do SIWZ 1.39 MBPlik pdf
33. Załącznik Nr 32 do SIWZ 944.52 KbPlik pdf
34. Załącznik Nr 33 do SIWZ 784.67 KbPlik pdf
35. Załącznik Nr 34 do SIWZ 362.44 KbPlik pdf
36. Załącznik Nr 35 do SIWZ 438.59 KbPlik pdf
37. Załącznik Nr 36 do SIWZ 461.98 KbPlik pdf
38. Załącznik Nr 37 do SIWZ 570.43 KbPlik pdf
39. Załącznik Nr 38 do SIWZ 1.21 MBPlik pdf
40. Załącznik Nr 39 do SIWZ 498.06 KbPlik pdf
41. Załącznik Nr 40 do SIWZ 551.63 KbPlik pdf
42. Załącznik Nr 41 do SIWZ 213.50 KbPlik pdf
43. Załącznik Nr 42 do SIWZ 103.22 KbPlik pdf
44. Odpowiedzi na zapytania nr 1 z dn. 08.04.2019 r 300.50 KbPlik pdf
45. Informacja z otwarcia ofert 372.33 KbPlik pdf
46. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 338.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-04-08 14:21:55: Dodano plik OGŁ-20190408-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2019-03-25 14:37:02: Dodano plik ZP-20190404.10-0 - zał nr 10 do SIWZ - pełnomocnictwo.doc
Więcej >>>
2019-03-25 14:36:29: Dodano plik ZP-20190404.09-0 - zał nr 9 do SIWZ - tabela.doc
2019-03-25 14:36:05: Dodano plik ZP-20190404.08-0 - zał nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf
2019-03-25 14:35:43: Dodano plik ZP-20190404.07-0 - zał nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
2019-03-25 14:35:17: Dodano plik ZP-20190404.06-0 - zał nr 6 do SIWZ - wykaz_dostaw.doc
2019-03-25 14:34:38: Dodano plik ZP-20190404.05-0 - zał nr 5 do SIWZ - obowiazek podatkowy.doc
2019-03-25 14:33:53: Dodano plik ZP-20190404.04-0 - zał nr 4 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2019-03-25 14:33:21: Dodano plik ZP-20190404.03-0 - zał nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2019-03-25 14:32:20: Dodano plik ZP-20190404.02-0 - zał nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc
2019-03-25 14:31:50: Dodano plik ZP-20190404.01-0 - zał nr 1 do SIWZ - wykaz punktów poboru.doc
2019-03-25 14:31:19: Dodano plik ZP-20190404.00-0 - SIWZ - dostawa energii elektrycznej na 2019-2020.pdf
2019-03-25 14:24:07: utworzono dokument

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r."

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 529446-N-2019
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 25.03.2019 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Data składania ofert:
2019-04-04 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-04-04 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2019-03-25 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2019-03-25 14:24:07
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2019-04-08 14:21:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 478.98 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów poboru 154.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 44.50 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 26.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie 22.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie 27.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw 34.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie 31.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy 240.19 KbPlik pdf
10. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Tabela z danymi 150.00 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa 17.50 KbPlik doc
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 286.03 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-03-22 13:11:45: Dodano plik OGŁ-20190322-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
2019-03-20 11:04:25: Dodano plik Zmiana treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Więcej >>>
2019-03-20 11:03:55: Dodano plik Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 20.03.2019r..pdf
2019-03-15 14:51:31: Dodano plik ZP-20190322.10-0 - zał nr 10 do SIWZ - pełnomocnictwo.doc
2019-03-15 14:51:06: Dodano plik ZP-20190322.09-0 - Zał nr 9 do SIWZ - tabela.doc
2019-03-15 14:50:25: Dodano plik ZP-20190322.08-0 - zał nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf
2019-03-15 14:49:52: Dodano plik ZP-20190322.07-0 - zał nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
2019-03-15 14:49:21: Dodano plik ZP-20190322.06-0 - zał nr 6 do SIWZ - wykaz_dostaw.doc
2019-03-15 14:48:54: Dodano plik ZP-20190322.05-0 - zał nr 5 do SIWZ - obowiazek podatkowy.doc
2019-03-15 14:48:21: Dodano plik ZP-20190322.04-0 - zał nr 4 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2019-03-15 14:47:44: Dodano plik ZP-20190322.03-0 - zał nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2019-03-15 14:47:19: Dodano plik ZP-20190322.02-0 - zał nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc
2019-03-15 14:46:49: Dodano plik ZP-20190322.01-0 - zał nr 1 do SIWZ - wykaz punktów poboru.doc
2019-03-15 14:46:23: Dodano plik ZP-20190322.00-0 - SIWZ - dostawa energii elektrycznej na 2019-2020.pdf
2019-03-15 14:43:50: utworzono dokument

   Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r."

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 526134-N-2019
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 15.03.2019 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Data składania ofert:
2019-03-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-22 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2019-03-15 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2019-03-15 14:43:50
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2019-03-22 13:11:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 478.20 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów poboru 154.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 44.50 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 26.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie 22.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie 27.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw 34.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie 19.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy 243.29 KbPlik pdf
10. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Tabela z danymi 150.00 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa 17.50 KbPlik doc
12. Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 20.03.2019r. 279.05 KbPlik pdf
13. Zmiana treści zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 329.66 KbPlik pdf
14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 290.08 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-03-15 12:48:01: Dodano plik OGŁ-20190315 - Unieważnienie przetargu.pdf
2019-03-06 14:04:32: Dodano plik ZP-20190314.10-0 - zał nr 10 do SIWZ - pełnomocnictwo.doc
Więcej >>>
2019-03-06 14:02:59: Dodano plik ZP-20190314.09-0 - Zał nr 9 do SIWZ - tabela.doc
2019-03-06 14:00:54: Dodano plik ZP-20190314.08-0 - zał nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf
2019-03-06 14:00:16: Dodano plik ZP-20190314.07-0 - zał nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
2019-03-06 13:59:31: Dodano plik ZP-20190314.06-0 - zał nr 6 do SIWZ - wykaz_dostaw.doc
2019-03-06 13:58:48: Dodano plik ZP-20190314.05-0 - zał nr 5 do SIWZ - obowiazek podatkowy.doc
2019-03-06 13:57:05: Dodano plik ZP-20190314.04-0 - zał nr 4 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2019-03-06 13:56:27: Dodano plik ZP-20190314.03-0 - zał nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2019-03-06 13:54:58: Dodano plik ZP-20190314.02-0 - zał nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc
2019-03-06 13:54:15: Dodano plik ZP-20190314.01-0 - zał nr 1 do SIWZ - wykaz punktów poboru.doc
2019-03-06 13:53:26: Dodano plik ZP-20190314.00-0 - SIWZ - Dostawa energii elektr. dla Gm. Krzywcza.pdf
2019-03-06 13:13:10: utworzono dokument

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawę energii elektrycznej dla obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r."

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 521935-N-2019
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 06.03.2019 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

Data składania ofert:
2019-03-14 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-03-14 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2019-03-06 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2019-03-06 13:13:10
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2019-03-15 12:48:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 478.22 KbPlik pdf
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów poboru 152.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty 45.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie 26.50 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie 22.00 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie 27.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw 34.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie 19.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy 243.55 KbPlik pdf
10. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Tabela z danymi 150.50 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa 17.50 KbPlik doc
12. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 273.09 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-01-09 11:14:48: Dodano plik INF-20180118-Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych.pdf
2018-12-24 12:12:34: Dodano plik INFO-20181224-Informacja z otwarcia ofert - oleje.pdf
Więcej >>>
2018-12-13 14:16:58: Dodano plik ZO-20181221-05 - zał nr 5 Oświadczenie dot. grupy kaptał. - wykonawca nie przynalezy.pdf
2018-12-13 14:16:32: Dodano plik ZO-20181221-04 - zał nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf
2018-12-13 14:15:45: Dodano plik ZO-20181221-03 - zał nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.pdf
2018-12-13 14:15:11: Dodano plik ZO-20181221-02 - Zał nr 2 projekt umowy.pdf
2018-12-13 14:14:30: Dodano plik ZO-20181221-01 - Zał nr 1 formularz ofertowy.doc
2018-12-13 14:13:45: Dodano plik ZO-20181221-00 - SIWZ na olej 2019 r.pdf
2018-12-13 14:12:16: utworzono dokument

   Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KRZYWCZA: ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZYWCZY, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ZESPOŁU DWORSKIEGO W BABICACH W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 ORAZ OLEJU NAPĘDOWEGO DO GMINY KRZYWCZA


numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 661163-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 13.12.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

Data składania ofert:
2018-12-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2018-12-13 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-12-13 14:12:16
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2019-01-09 11:14:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 349.13 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 33.50 KbPlik doc
3. Zał nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 143.18 KbPlik pdf
4. Zał nr 3 do SIWZ - oświadczenie 273.04 KbPlik pdf
5. Zał nr 4 do SIWZ - Oświadczenie 377.98 KbPlik pdf
6. Zał nr 5 do SIWZ - Oświadczenie 210.38 KbPlik pdf
7. Informacja z sesji otwarcia ofert 344.09 KbPlik pdf
8. Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych 321.55 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-28 13:03:21: Dodano plik ZP-20181121-Zaw. o wyb. oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów.pdf
2018-11-28 13:02:17: Dodano plik ZP-20181119-Inf. z otw. ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów.pdf
Więcej >>>
2018-11-09 09:56:03: Dodano plik ZP-20181119-09-zał nr 9 - Umowa.doc
2018-11-09 09:55:41: Dodano plik ZP-20181119-08-zał nr 8 - oświadczenie dot. grupy kaptał. - wykonawca nie przynalezy.doc
2018-11-09 09:55:09: Dodano plik ZP-20181119-07-zał nr 7 - oświadczenie RDR.doc
2018-11-09 09:54:44: Dodano plik ZP-20181119-06-zał nr 6 - oświadczenie uprawnienia.doc
2018-11-09 09:54:27: Dodano plik ZP-20181119-05-zał nr 5 - wykaz urządzeń.doc
2018-11-09 09:54:09: Dodano plik ZP-20181119-04-zał nr 4 - wykaz wykonanych usług.doc
2018-11-09 09:53:41: Dodano plik ZP-20181119-03-zał nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2018-11-09 09:53:26: Dodano plik ZP-20181119-02-zał nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2018-11-09 09:53:10: Dodano plik ZP-20181119-01-zał nr 1 - formularz ofertowy.doc
2018-11-09 09:52:53: Dodano plik ZP-20181119-00-SIWZ-odbiór odpadów.pdf
2018-11-09 09:42:54: utworzono dokument

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYWCZA


numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 646332-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 09.11.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

Data składania ofert:
2018-11-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2018-11-09 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-11-09 09:42:54
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2018-11-28 13:03:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 553.29 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ 23.00 KbPlik doc
3. Zał nr 2 do SIWZ 19.00 KbPlik doc
4. Zał nr 3 do SIWZ 23.50 KbPlik doc
5. Zał nr 4 do SIWZ 16.50 KbPlik doc
6. Zał nr 5 do SIWZ 20.50 KbPlik doc
7. Zał nr 6 do SIWZ 12.50 KbPlik doc
8. Zał nr 7 do SIWZ 12.50 KbPlik doc
9. Zał nr 8 do SIWZ 15.00 KbPlik doc
10. Zał nr 9 do SIWZ 56.00 KbPlik doc
11. Informacja z sesji otwarcia ofert 297.70 KbPlik pdf
12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 350.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-26 14:20:23: Dodano plik ZAW-20181026-unieważnienie przetargu - odbiór odpadów.pdf
2018-10-11 14:29:27: Dodano plik ZP-20181025-09-zał nr 9 - umowa.doc
Więcej >>>
2018-10-11 14:29:05: Dodano plik ZP-20181025-08-zał nr 8 - oświadczenie dot. grupy kaptał. - wykonawca nie przynalezy.doc
2018-10-11 14:28:45: Dodano plik ZP-20181025-07-zał nr 7 - oświadczenie RDR.doc
2018-10-11 14:28:23: Dodano plik ZP-20181025-06-zał nr 6 - oświadczenie uprawnienia.doc
2018-10-11 14:28:05: Dodano plik ZP-20181025-05-zał nr 5 - wykaz urządzeń.doc
2018-10-11 14:27:48: Dodano plik ZP-20181025-04-zał nr 4 - wykaz wykonanych usług.doc
2018-10-11 14:27:26: Dodano plik ZP-20181025-03-zał nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2018-10-11 14:27:02: Dodano plik ZP-20181025-02-zał nr 2 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2018-10-11 14:26:46: Dodano plik ZP-20181025-01-zał nr 1 - formularz ofertowy.doc
2018-10-11 14:26:28: Dodano plik ZP-20181025-00-SIWZ-odbiór odpadów.pdf
2018-10-11 14:17:41: utworzono dokument

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRZYWCZA


numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 635277-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 11.10.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

Data składania ofert:
2018-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłKaszycki Robert 2018-10-11 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-10-11 14:17:41
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2018-10-26 14:20:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 551.02 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ 23.00 KbPlik doc
3. Zał nr 2 do SIWZ 19.00 KbPlik doc
4. Zał nr 3 do SIWZ 23.50 KbPlik doc
5. Zał nr 4 do SIWZ 16.50 KbPlik doc
6. Zał nr 5 do SIWZ 20.50 KbPlik doc
7. Zał nr 6 do SIWZ 12.50 KbPlik doc
8. Zał nr 7 do SIWZ 12.50 KbPlik doc
9. Zał nr 8 do SIWZ 15.00 KbPlik doc
10. Zał nr 9 do SIWZ 56.00 KbPlik doc
11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 431.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-09 13:11:16: Dodano plik ZAW-20181109-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
2018-10-23 12:32:35: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-10-19 12:38:32: Dodano plik ZP-20181018-zmiana SIWZ.pdf
2018-10-18 13:43:43: Dodano plik ZP-20181023-Odpowiedzi na zapytania nr 3 z dn. 18.10.2018 r.pdf
2018-10-12 10:30:16: Dodano plik Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 12.10.2018r..pdf
2018-10-11 13:20:36: Dodano plik ZP-20181023-Odpowiedzi na zapytania nr 01.pdf
2018-10-08 22:13:34: Dodano plik ZP-20181023-09 - zał nr 9 do SIWZ - wykaz obiektów.docx
2018-10-08 22:12:47: Dodano plik ZP-20181023-08 - zał nr 8 do SIWZ umowa o przetwarzanie danych osobowych.doc
2018-10-08 22:11:44: Dodano plik ZP-20181023-07.3 - zał nr 7.7 do SIWZ - SSTWiOR.pdf
2018-10-08 22:10:40: Dodano plik ZP-20181023-07.2.7 - Przedmiar - Zespół Szkół w Krzywczy.pdf
2018-10-08 22:09:36: Dodano plik ZP-20181023-07.2.6 - Przedmiar - Urząd Gminy w Krzywczy.pdf
2018-10-08 22:08:44: Dodano plik ZP-20181023-07.2.5 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach.pdf
2018-10-08 22:07:59: Dodano plik ZP-20181023-07.2.4 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Reczpolu.pdf
2018-10-08 22:07:05: Dodano plik ZP-20181023-07.2.3 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Bachowie.pdf
2018-10-08 22:06:04: Dodano plik ZP-20181023-07.2.2 - Przedmiar - Szkoła Podstawowa w Babicech.pdf
2018-10-08 22:03:06: Dodano plik ZP-20181023-07.2.1 - Przedmiar - Oczyszczalnia ścieków w Krzywczy.pdf
2018-10-08 22:00:57: Dodano plik ZP-20181023-07.1.7 - zał nr 7.6 do SIWZ - Projekt Zespół Szkół w Krzywczy.pdf
2018-10-08 21:58:24: Dodano plik ZP-20181023-07.1.4 - zał nr 7.3 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Reczpolu.pdf
2018-10-08 21:54:26: Dodano plik ZP-20181023-07.1.6 - zał nr 7.5 do SIWZ - Projekt urząd gminy w Krzywczy.pdf
2018-10-08 21:51:51: Dodano plik ZP-20181023-07.1.5 - zał nr 7.4 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Ruszelczycach.pdf
2018-10-08 21:50:28: Dodano plik ZP-20181023-07.1.3 - zał nr 7.2 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Bachowie.pdf
2018-10-08 21:48:44: Dodano plik ZP-20181023-07.1.2 - zał nr 7.1 do SIWZ - Projekt szkoła podstawowa w Babicach.pdf
2018-10-08 21:47:23: Dodano plik ZP-20181023-07.1.1 - zał nr 7 do SIWZ - Projekt oczyszczalnia ścieków w Krzywczy.pdf
2018-10-08 21:44:09: Dodano plik ZP-20181023-06 - zał nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf
2018-10-08 21:43:25: Dodano plik ZP-20181023-05 - zał nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw.docx
2018-10-08 21:43:10: Dodano plik ZP-20181023-04 - zał nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
2018-10-08 21:42:51: Dodano plik ZP-20181023-03 - zał nr 3 do SIWZ - zobowiązanie innego podmiotu.docx
2018-10-08 21:42:16: Dodano plik ZP-20181023-02 - zał nr 2 do SIWZ - oświadczenie.docx
2018-10-08 21:41:54: Dodano plik ZP-20181023-01 - zał nr 1 do SIWZ - oferta.docx
2018-10-08 21:41:27: Dodano plik ZP-20181023-00 - SIWZ.pdf
2018-10-08 21:40:06: utworzono dokument

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywcza"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 633527-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 08.10.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ


Data składania ofert:
2018-10-23 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-23 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2018-10-08 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-10-08 21:40:06
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2018-11-09 13:11:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 560.13 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ 43.77 KbPlik doc
3. Zał nr 2 do SIWZ 38.77 KbPlik doc
4. Zał nr 3 do SIWZ 32.57 KbPlik doc
5. Zał nr 4 do SIWZ 38.28 KbPlik doc
6. Zał nr 5 do SIWZ 35.41 KbPlik doc
7. Zał nr 6 do SIWZ 449.02 KbPlik pdf
8. Zał nr 7.1.1 do SIWZ 3.64 MBPlik pdf
9. Zał nr 7.1.2 do SIWZ 2.48 MBPlik pdf
10. Zał nr 7.1.3 do SIWZ 2.80 MBPlik pdf
11. Zał nr 7.1.4 do SIWZ 2.67 MBPlik pdf
12. Zał nr 7.1.5 do SIWZ 2.43 MBPlik pdf
13. Zał nr 7.1.6 do SIWZ 2.51 MBPlik pdf
14. Zał nr 7.1.7 do SIWZ 2.38 MBPlik pdf
15. Zał nr 7.2.1 do SIWZ 1.09 MBPlik pdf
16. Zał nr 7.2.2 do SIWZ 861.95 KbPlik pdf
17. Zał nr 7.2.3 do SIWZ 868.91 KbPlik pdf
18. Zał nr 7.2.4 do SIWZ 885.19 KbPlik pdf
19. Zał nr 7.2.5 do SIWZ 861.56 KbPlik pdf
20. Zał nr 7.2.6 do SIWZ 993.27 KbPlik pdf
21. Zał nr 7.2.7 do SIWZ 899.75 KbPlik pdf
22. Zał nr 7.3 do SIWZ 1.21 MBPlik pdf
23. Zał nr 8 do SIWZ 53.50 KbPlik doc
24. Zał nr 9 do SIWZ 30.27 KbPlik doc
25. Odpowiedzi na zapytania nr 01 z dn. 09.10.2018 r. 303.73 KbPlik pdf
26. Zestaw pytań i odpowiedzi z dnia 12.10.2018r. 336.58 KbPlik pdf
27. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dn. 18.10.2018 r. 674.92 KbPlik pdf
28. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 11.77 MBPlik pdf
29. Informacja z otwarcia ofert 344.11 KbPlik pdf
30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 403.61 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-17 14:48:52: Dodano plik 20181017-zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
2018-10-12 10:26:21: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-09-26 21:02:40: Dodano plik ZP-20181011-10 - zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx
2018-09-26 21:01:51: Dodano plik ZP-20181011-09 - umowa - projekt.pdf
2018-09-26 21:00:34: Dodano plik ZP-20181011-08 - zobowiązanie podmiotu.doc
2018-09-26 20:59:44: Dodano plik ZP-20181011-07 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
2018-09-26 20:58:59: Dodano plik ZP-20181011-06 - oświadczenie dot. grupy kaptał. - wykonawca nie przynalezy.doc
2018-09-26 20:58:20: Dodano plik ZP-20181011-05 - wykaz osób (dot. kierownika budowy).doc
2018-09-26 20:57:42: Dodano plik ZP-20181011-04 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2018-09-26 20:57:05: Dodano plik ZP-20181011-03 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2018-09-26 20:56:25: Dodano plik ZP-20181011-02 - Oferta.doc
2018-09-26 20:55:50: Dodano plik ZP-20181011-01 - Przedmiar Ruszelczyce.pdf
2018-09-26 20:55:19: Dodano plik ZP-20181011-01 - Przedmiar Reczpol.pdf
2018-09-26 20:54:29: Dodano plik ZP-20181011-00 - SIWZ.pdf
2018-09-26 20:43:38: utworzono dokument

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "1. Przebudowa ciągu dróg: dz. nr ewid. 129 w km 0+105-0+230 i dz. nr ewid. 154 w km 0+000-0+245 w Ruszelczycach – zadanie nr 1; 2. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 116246R dz. nr ewid. 702, 1003/1, 1000 i 953 w km 0+000-0+556 w Reczpolu zadania nr 2"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 622497-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 26.09.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

Data składania ofert:
2018-10-11 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2018-09-26 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-09-26 20:43:37
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2018-10-17 14:48:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 390.96 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ - Przedmiar Reczpol 289.08 KbPlik pdf
3. Zał nr 1 do SIWZ - Przedmiar Ruszelczyce 259.30 KbPlik pdf
4. Zał nr 2 do SIWZ - Oferta 76.00 KbPlik doc
5. Zał nr 3 do SIWZ - oświadczenie 46.50 KbPlik doc
6. Zał nr 4 do SIWZ - Oświadczenie 42.00 KbPlik doc
7. Zał nr 5 do SIWZ - Wykaz osób 47.00 KbPlik doc
8. Zał nr 6 do SIWZ - Oświadczenie 27.50 KbPlik doc
9. Zał nr 7 do SIWZ - Oświadczenie 28.00 KbPlik doc
10. Zał nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu 41.50 KbPlik doc
11. Zał nr 9 do SIWZ - Umowa-projekt 170.20 KbPlik pdf
12. Zał nr 10 do SIWZ - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 15.59 KbPlik doc
13. Informacja z otwarcia ofert 297.52 KbPlik pdf
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 616.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-04 16:16:08: Dodano plik ZAW-20181004-zawiadomiene o wyborze oferty.pdf
2018-09-27 12:09:07: Dodano plik INFO-20180927-WG-informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-09-12 15:29:37: Dodano plik PB-INST.CO-20180927-06 -rys 6.pdf
2018-09-12 15:29:19: Dodano plik PB-INST.CO-20180927-05 -rys 5.pdf
2018-09-12 15:29:05: Dodano plik PB-INST.CO-20180927-04 -rys 4.pdf
2018-09-12 15:28:50: Dodano plik PB-INST.CO-20180927-03 -rys 3.pdf
2018-09-12 15:28:38: Dodano plik PB-INST.CO-20180927-02 -rys 2.pdf
2018-09-12 15:28:22: Dodano plik PB-INST.CO-20180927-01 -rys 1.pdf
2018-09-12 15:28:08: Dodano plik PB-INST.CO-20180927-00 - P.B.W. instalacja c.o. .pdf
2018-09-12 15:26:52: Dodano plik PB-20180912-17 - Krzywcza-stol.okiennapdf.pdf
2018-09-12 15:26:37: Dodano plik PB-20180912-16 - Krzywcza-stol.l.pdf
2018-09-12 15:26:05: Dodano plik PB-20180912-15 - Krzywcza-przekrój 2-2.pdf
2018-09-12 15:25:50: Dodano plik PB-20180912-14 - Krzywczaprzekrój 1-1 l.pdf
2018-09-12 15:25:33: Dodano plik PB-20180912-13 - Krzywcza-pietro.pdf
2018-09-12 15:25:19: Dodano plik PB-20180912-12 - Krzywcza-parter pdf.pdf
2018-09-12 15:25:05: Dodano plik PB-20180912-11 - Krzywcza-piwnicepdf.pdf
2018-09-12 15:24:48: Dodano plik PB-20180912-10 - Krzywcza-elew. 2l.pdf
2018-09-12 15:24:30: Dodano plik PB-20180912-09 - Krzywcza-elew. 1l.pdf
2018-09-12 15:24:16: Dodano plik PB-20180912-08 - Krzywcza-kolorystyka 2.pdf
2018-09-12 15:24:02: Dodano plik PB-20180912-07 - Krzywcza-kolorystyka 1.pdf
2018-09-12 15:23:47: Dodano plik PB-20180912-06 - oświadczenie.pdf
2018-09-12 15:23:31: Dodano plik PB-20180912-05 - BIOZ kolorystyka budynek.pdf
2018-09-12 15:23:18: Dodano plik PB-20180912-04 - plan sytuacyjny -Model.pdf
2018-09-12 15:23:04: Dodano plik PB-20180912-03 - opis budynek Krzywcza, gminny.pdf
2018-09-12 15:22:50: Dodano plik PB-20180912-02 - opis budowlany kolorystyka elewacji.pdf
2018-09-12 15:22:33: Dodano plik PB-20180912-01 - strona tytulowa kolorystryka .pdf
2018-09-12 15:21:03: Dodano plik ST02-20180927 - ST instalacji c.o.pdf
2018-09-12 15:20:35: Dodano plik ST01-20180927 - ST roboty budowlane.pdf
2018-09-12 15:19:54: Dodano plik PR03-20180927 - Przedmiar robót - roboty dodatkowe.pdf
2018-09-12 15:19:35: Dodano plik PR02-20180927 - Przedmiar robót.pdf
2018-09-12 15:19:20: Dodano plik PR01-20180927 - Przedmiar robót budowlanka.pdf
2018-09-12 15:18:25: Dodano plik ZP-20180927-07 - projekt umowy.pdf
2018-09-12 15:18:03: Dodano plik ZP-20180927-06 - zobowiązanie podmiotu.doc
2018-09-12 15:17:44: Dodano plik ZP-20180927-05 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
2018-09-12 15:17:22: Dodano plik ZP-20180927-04 - wykaz osób ( dot. kierownika budowy).doc
2018-09-12 15:17:06: Dodano plik ZP-20180927-03 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.doc
2018-09-12 15:16:47: Dodano plik ZP-20180927-02 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.doc
2018-09-12 15:16:26: Dodano plik ZP-20180927-01 - oferta.doc
2018-09-12 15:15:25: Dodano plik ZP-20180927-00 - SIWZ.pdf
2018-09-12 14:57:35: utworzono dokument

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Termomodernizację Budynku Gminnego w Krzywczy"

numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 616276-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 12.09.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ


 

Data składania ofert:
2018-09-27 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-27 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłCzech Bogusław 2018-09-12 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-09-12 14:57:35
Modyfikował(a) Mieczysław Klimko 2018-10-04 16:16:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 431.20 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ 71.00 KbPlik doc
3. Zał nr 2 do SIWZ 45.00 KbPlik doc
4. Zał nr 3 do SIWZ 40.50 KbPlik doc
5. Zał nr 4 do SIWZ 46.00 KbPlik doc
6. Zał nr 5 do SIWZ 38.00 KbPlik doc
7. Zał nr 6 do SIWZ 40.00 KbPlik doc
8. Zał nr 7 do SIWZ 187.89 KbPlik pdf
9. Przedmiar robót - 01 2.28 MBPlik pdf
10. Przedmiar robót - 02 153.02 KbPlik pdf
11. Przedmiar robót - 03 590.70 KbPlik pdf
12. Specyfikacja techniczna - 01 354.23 KbPlik pdf
13. Specyfikacja techniczna - 02 199.22 KbPlik pdf
14. Projekt budowlany - termomodernizacja - 01 153.54 KbPlik pdf
15. Projekt budowlany - termomodernizacja - 02 159.26 KbPlik pdf
16. Projekt budowlany - termomodernizacja - 03 101.98 KbPlik pdf
17. Projekt budowlany - termomodernizacja - 04 356.14 KbPlik pdf
18. Projekt budowlany - termomodernizacja - 05 116.85 KbPlik pdf
19. Projekt budowlany - termomodernizacja - 06 76.21 KbPlik pdf
20. Projekt budowlany - termomodernizacja - 07 341.17 KbPlik pdf
21. Projekt budowlany - termomodernizacja - 08 373.42 KbPlik pdf
22. Projekt budowlany - termomodernizacja - 09 247.07 KbPlik pdf
23. Projekt budowlany - termomodernizacja - 10 286.66 KbPlik pdf
24. Projekt budowlany - termomodernizacja - 11 731.82 KbPlik pdf
25. Projekt budowlany - termomodernizacja - 12 905.82 KbPlik pdf
26. Projekt budowlany - termomodernizacja - 13 900.30 KbPlik pdf
27. Projekt budowlany - termomodernizacja - 14 972.44 KbPlik pdf
28. Projekt budowlany - termomodernizacja - 15 977.45 KbPlik pdf
29. Projekt budowlany - termomodernizacja - 16 551.36 KbPlik pdf
30. Projekt budowlany - termomodernizacja - 17 533.92 KbPlik pdf
31. Projekt budowlany - instalacja c.o. - 00 151.31 KbPlik pdf
32. Projekt budowlany - instalacja c.o. - 01 255.67 KbPlik pdf
33. Projekt budowlany - instalacja c.o. - 02 478.49 KbPlik pdf
34. Projekt budowlany - instalacja c.o. - 03 427.56 KbPlik pdf
35. Projekt budowlany - instalacja c.o. - 04 202.06 KbPlik pdf
36. Projekt budowlany - instalacja c.o. - 05 185.92 KbPlik pdf
37. Projekt budowlany - instalacja c.o. - 06 272.82 KbPlik pdf
38. Informacja z otwarcia ofert 270.17 KbPlik pdf
39. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery 388.00 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-04 14:25:25: Dodano plik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2018-09-24 12:53:05: Dodano plik Korekta informacji z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-09-20 08:10:57: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-09-12 09:48:13: Dodano plik Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 12.09.2018r..pdf
2018-09-10 22:00:28: Dodano plik ZP-20180919-08 - zał. nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.doc
2018-09-10 21:59:52: Dodano plik ZP-20180919-07 - zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
2018-09-10 21:59:06: Dodano plik ZP-20180919-06 - zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
2018-09-10 21:58:27: Dodano plik ZP-20180919-05 - zał. nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania.doc
2018-09-10 21:57:33: Dodano plik ZP-20180919-04 - zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
2018-09-10 21:57:13: Dodano plik ZP-20180919-03 - zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udz w post i braku podst do wykluczenia.doc
2018-09-10 21:56:52: Dodano plik ZP-20180919-02 - zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
2018-09-10 21:56:30: Dodano plik ZP-20180919-01 - zał. nr 1 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.doc
2018-09-10 21:55:57: Dodano plik ZP-20180919-00 - SIWZ.pdf
2018-09-10 21:54:33: utworzono dokument

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, zakup sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu „Szkoły marzeń” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020


numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 615140-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 10.09.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ

Data składania ofert:
2018-09-19 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2018-09-10 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-09-10 21:54:33
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2018-10-04 14:25:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 438.84 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ 334.00 KbPlik doc
3. Zał nr 2 do SIWZ 92.00 KbPlik doc
4. Zał nr 3 do SIWZ 58.00 KbPlik doc
5. Zał nr 4 do SIWZ 38.00 KbPlik doc
6. Zał nr 5 do SIWZ 33.00 KbPlik doc
7. Zał nr 6 do SIWZ 39.00 KbPlik doc
8. Zał nr 7 do SIWZ 310.80 KbPlik pdf
9. Zał nr 8 do SIWZ 83.50 KbPlik doc
10. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 12.09.2018 276.59 KbPlik pdf
11. Informacja z otwarcia ofert 601.20 KbPlik pdf
12. Korekta Informacji z otwarcia ofert 757.04 KbPlik pdf
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1012.33 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-08-28 09:42:12: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert w II przetargu.pdf
2018-08-24 14:25:26: Dodano plik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2018-08-20 14:18:16: Dodano plik Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 20.08.2018 r..pdf
2018-08-17 14:28:39: Dodano plik Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 -20180817.pdf
2018-08-13 23:02:21: Dodano plik ZP-20180822-08 - zał. nr 8 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.doc
2018-08-13 23:01:52: Dodano plik ZP-20180822-07 - zał. nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
2018-08-13 23:01:28: Dodano plik ZP-20180822-06 - zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc
2018-08-13 23:00:59: Dodano plik ZP-20180822-05 - zał. nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania.doc
2018-08-13 23:00:37: Dodano plik ZP-20180822-04 - zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
2018-08-13 23:00:13: Dodano plik ZP-20180822-03 - zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udz w post i braku podst do wykluczenia.doc
2018-08-13 22:59:45: Dodano plik ZP-20180822-02 - zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
2018-08-13 22:59:12: Dodano plik ZP-20180822-01 - zał. nr 1 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.doc
2018-08-13 22:58:32: Dodano plik ZP-20180822-00 - SIWZ.pdf
2018-08-13 15:14:47: utworzono dokument

 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, zakup sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć w ramach projektu „Szkoły marzeń” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020


numer ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 604009-N-2018
data zamieszczenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych: 13.08.2018 r.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY POD LINKIEM "Więcej ...
ZNAJDUJĄCYM SIĘ PONIŻEJ


Data składania ofert:
2018-08-22 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-22 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPękalska Ewa 2018-08-13 08:00:00
PublikującyMieczysław Klimko 2018-08-13 15:14:46
Modyfikował(a) Ewa Pękalska 2018-08-28 09:42:12
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 396.51 KbPlik pdf
2. Zał nr 1 do SIWZ 235.00 KbPlik doc
3. Zał nr 2 do SIWZ 93.00 KbPlik doc
4. Zał nr 3 do SIWZ 57.50 KbPlik doc
5. Zał nr 4 do SIWZ 53.00 KbPlik doc
6. Zał nr 5 do SIWZ 48.00 KbPlik doc
7. Zał nr 6 do SIWZ 58.50 KbPlik doc
8. Zał nr 7 do SIWZ 289.56 KbPlik pdf
9. Zał nr 8 do SIWZ 68.50 KbPlik doc
10. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 17.08.2018 r. 665.09 KbPlik pdf
11. Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 z dnia 20.08.2018 r. 374.16 KbPlik pdf
12. Unieważnienie postępowania 433.73 KbPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert 694.08 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 03 sierpnia 2020r. 22:40:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.