Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Krzywcza, 03.07.2023 r.

OA.4123. 1.2023
 
ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

 
Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. z dnia 19 marca 2021 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz §18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (tj. Dz. U. z 2019 r. r. poz. 1886), a także na podstawie zawiadomienia o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z dnia 19.06.2023 r. znak RDZ-I.5140.63.2021/2022.DP
 
zawiadamiam
 
o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza karty adresowej obiektu:
 
(budynek) dom nr 63 w miejscowości Babice, gm. Krzywcza, powiat przemyski , położony na działce nr 927 – obr. Babice, gm. Krzywcza, pow. przemyski.
 
Wójt Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAgata Wiśniowska - Główny Specjalista2023-07-04
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-07-04 09:20

GMINA KRZYWCZA
Krzywcza 36, 37–755 Krzywcza

OGŁOSZENIE

Opublikowano: 28 czerwiec 2023 r.  

Ogłoszenie o  zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Krzywcza, Krzywcza 36 37 – 755 Krzywcza, NIP: 795-230-63-07, REGON: 650900393 w imieniu której działa Wójt Gminy Krzywcza Pan Wacław Pawłowski, tel. (16) 671 14 86, adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

 • Rodzaj transportu:

Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy –minimum 19 osób wraz z kierowcą),

 • Obszar objęty przedmiotem zamówienia:

Gmina Krzywcza

 • Linie komunikacyjne:

Linia 1:  Średnia – Reczpol pod Dębem / Reczpol pod Dębem – Średnia ( tam i  powrót – ok. 38 km)

Linia 2:  Bachów Krążki – Skopów– Reczpol / Reczpol –Skopów– Bachów Krążki (tam i  powrót – ok. 40 km)

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:  29 grudnia 2023 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

 • Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi: 1 styczeń 2024 r.
 • Przewidywany czas trwania umowy: 12 miesięcy.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy: www.bip.ugkrzywcza.pl
 • Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Krzywcza,
 • Strona internetowa organizatora: www.krzywcza.pl
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAlicja Szymańska - Specjalista2023-06-28
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-06-28 13:34
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-06-28 13:38
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r.

WSTĘP

Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzywcza w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Krzywcza sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.
Gminny programu profilaktyki uchwalony został przez Radę Gminy Krzywcza Uchwałą Nr XXXVII/248/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień rok 2022”.
W/w program uchwalany jest corocznie a jego głównymi założeniami jest:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

W preliminarzu wydatków programu zaplanowano kwotę 45 800,00 zł. Ostatecznie na zadania objęte Programem wydatkowana została w 2022 roku kwota 53 071,23 zł.
Wysokość środków finansowych uzyskanych w 2022 r. z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 47 047,91 zł. Wysokość środków finansowych uzyskanych w 2022 r. z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. wyniosła 7 468,85 zł.
Na terenie Gminy Krzywcza w 2022 roku realizowane były następujące programy profilaktyczne:
 • Szkołę Podstawową w Babicach „Szkolny Program Profilaktyczny” kwota 2 262,00 zł,
 • Realizacja Programu służy zwiększeniu skuteczności pracy z problemem alkoholowym, przemocą i innymi uzależnieniami, zapewnieniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz szerszemu udostępnianiu pomocy psychospołecznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych celem zmniejszenia zjawiska patologii w społeczeństwie.
 • Zespół Szkół w Krzywczy „Szkolny Program Profilaktyczny” kwota 2 732,27 zł,
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach „Wspólna sprawa” kwota 733,00 zł,
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach w Szkole Podstawowej w Bachowie „Nie daj się zniewolić” kwota 905,00 zł,
 • Stowarzyszenie Dla Edukacji w Szkole Podstawowej w Reczpolu kwota „Żyj zdrowo bez alkoholu” kwota 1 544,00 zł
 • Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice „Sport to zdrowie” kwota 4 300,00 zł.
Łączna kwota przekazana na programy profilaktyczne to 12 476,27 zł.

W ramach realizacji programu profilaktycznego na terenie Gminy Krzywcza działa Punkt Konsultacyjno-Motywujący czynny raz w tygodniu przez 3 godz. Dyżury pełni specjalista terapii uzależnień. W 2022 r. udzielono 84 porady 9 osobom. Kwota wydatkowana na działanie w/w punktu to 6 270,00 zł.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy liczy 6 członków. W stosunku do 8 osób gminna komisja w 2022 r. podjęła czynności zmierzające do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 2022 r. komisja wystąpiła  do sądu z wnioskiem o orzeczenie poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego w stosunku do 12 osób.
Na wynagrodzenie członków komisji wydatkowano kwotę 600,00 zł
Opłaty związane ze skierowaniem osób na leczenie odwykowe to kwota 13 272,85 zł.
Zakupy pozostałe (m.in. materiały biurowe, 3 programy realizowane przez Urząd Gminy– „Dzień Rodziny”, „Wakacje”, „Mikołajki”) – wydatkowana kwota 20 452,11 zł.
W 2022 roku Wójt Gminy wydał łącznie 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (4 na piwo, 1 na wino) oraz 2 zezwolenia jednorazowe. Jeden przedsiębiorca zrezygnowała ze sprzedaży napojów alkoholowych (2 zezwolenia).

Podsumowując zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowane i zamierzone w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r. były na bieżąco realizowane.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2023-05-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-05-30 12:07
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022


WSTĘP

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. Nr 571) Wójt Gminy Krzywcza w terminie do 31 maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Krzywcza sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został przez Radę Gminy Krzywcza Uchwałą Nr XXXVII/247/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom.
Konsultacje ogłoszone zostały Zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Organizacje nie wniosły uwag, co do treści projektu Programu.


WSPÓŁPRACA FINANSOWA

W Programie współpracy zapisano, iż na realizację zadań publicznych przeznaczona zostanie kwota 47 500,00 zł. Ostatecznie na zadania objęte Programem wydatkowana została w 2022 roku kwota 49 165,00 zł. Zwiększanie wydatków wynikało z udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach w kwocie 1 683,00 zł.
Kwota 40 000,00 zł przyznana została w formie dotacji na bieżące działanie Parafialnemu Klubowi Sportowemu „UNUM” Babice. Na pozostałą kwotę tj. 7 500,00 zł w 2022 roku ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadań ujętych w Programie współpracy.
Na konkurs wpłynęło 4 oferty od 3 podmiotów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 3 podmiotami na realizację 4 zadań.
Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji:


Lp. Nr umowy Data podpisania Nazwa dotowanego Nazwa zadania Kwota dotacji w zł Czas realizacji
1 1/2022/DOT 11.02.2022 Parafialny Klub Sportowy UNUM Babice Realizacja celu publicznego 40 000,00 Od 11.02.2022
Do 15.12.2022
2 2/2022/DOT 09.05.2022 Stowarzyszenie dla edukacji Reczpol Żyj zdrowo bez alkoholu 1 544,00 Od 10.05.2022
Do 30.11.2022
3 3/2022/DOT 09.05.2022 Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Wspólna sprawa (Ruszelczyce) 733,00 Od 10.05.2022
Do 30.11.2022
4 4/2022/DOT 09.05.2022 Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Nie daj się zniewolić (Bachów) 905,00 Od 10.05.2022
Do 30.11.2022
5 5/2022/DOT 09.05.2022 Parafialny Klub Sportowy UNUM Babice Sport to zdrowie 4 300,00 Od 10.05.2022
Do 30.11.2022
6 6/2022/DOT 31.08.2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach Dofinansowanie „Zakupu pralki do prania mundurów bojowych” 1 683,00 Od 31.08.2022
Do 10.10.2022


Przekazano łącznie w trybie konkursowym kwotę 7 482,00 zł i taka też kwota w całości została przez organizacje wydatkowana.


POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina Krzywcza w 2022 roku wspierała sektor pozarządowy, także w formach pozafinansowych. Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania.
Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów sportowych czy pomoc w ich utrzymywaniu.


PODSUMOWANIE

Gmina Krzywcza realizując cele Programu współpracy w 2022 roku udzieliła organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. Na wnioski przyznano dwie dotacje oraz ogłoszono konkurs ofert, w którym 3 podmioty otrzymały wsparcie finansowe na realizację zadań publicznych.
Działania Gminy nakierowane były na aktywność sportową dzieci i młodzieży oraz szkolną, pozaszkolna profilaktykę uzależnień oraz ratownictwa i ochrony ludności
Gmina Krzywcza współpracowała z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach oraz wspierała działania na rzecz różnych grup społecznych.
Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje.
Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy, nauczycieli i członków organizacji.
Wszystkie organizacje pozarządowe rozliczyły się w terminie z przyznanych środków finansowych.
W roku 2022 nie wpłynęły do Wójta Gminy Krzywcza wnioski, uwagi, ani zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2023-05-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-05-30 12:20

Krzywcza, dnia 25.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2022 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2023 r.

      Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. W tym celu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 8) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2022 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.


 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2023-05-24
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-05-26 08:02
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-05-29 09:49
Informacja
z dnia 23 maja 2023 r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

            Wójt Gminy Krzywcza informuje, że przystępuje się do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu – do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) – dalej ustawa,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639, z późn. zm.) – dalej rozporządzenie.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
      Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
            Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu.
Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. (Odpowiednio) właściwy Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 8, w godz. od 7:00 do 15:00 tel. 16 672 74 30.
Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:
 1. Ministerstwa Sprawiedliwości, (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow), Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.
Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2023-05-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-05-23 08:30
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-05-23 08:53
Obwieszczenie
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
na terenie województwa podkarpackiegoTreść obwieszczenia publikujemy w załączniku
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłJolanta Besa-Skubisz - Kierownik2023-03-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-31 07:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-28 11:37
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608), art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165, z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XLVI/311/2022 Rady Gminy Krzywcza z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych przy w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonego na rok 2023:
 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
  Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
  Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
  Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
  Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2023 na terenie Gminy Krzywcza”.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań:
  Zadanie Nr 1 – do kwoty 800,00 zł,
  Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 530,00 zł,
  Zadanie Nr 3 – do kwoty 1000,00 zł,
  Zadanie Nr 4 – do kwoty 4 460,00 zł.
 3. Termin i warunki realizacji zadań:
  Zadanie Nr 1 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.
  Zadanie Nr 2 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
  Zadanie Nr 3 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
  Zadanie Nr 4 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić na terenie Gminy Krzywcza.
 4. Kryteria oceny ofert
  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max 100 p. za wszystkie):
 • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów),
 • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów),
 • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów),
 • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów),
 • Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów),
 • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów),
 • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów),
 • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów),
 • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów).
Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizację, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Krzywcza.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 36 w terminie od 14 marca do 24 marca 2023 r. do godz. 15:00.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
 • Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 29 marca 2023 r., a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
 • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
 • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków (po konsultacji z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy) podejmuje w Wójt Gminy Krzywcza
 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
 • powierzyć realizację zadania,
 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
 • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzeniu zadania oferentowi.
 1. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs
  Przy powierzeniu zadania nie wymagany jest finansowy wkład własny.
 2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1608)
 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wójt Gminy Krzywa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 2. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9
  Ofertę (wraz z załącznikami) należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2023”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie 1), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
  Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w równych ratach miesięcznych – pierwsza rata w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. (Alternatywnie: całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w ciągu 7 dni od podpisania umowy)
 4. Klauzula informacyjna
  Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Klauzula informacyjna
 1. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
 2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem konkursu ofert na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.) w ramach ogłoszenia ofert na realizację w 2022 roku – zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2022.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Ogłoszenie Konkursu Ofert Plik pdf 319.94 KB
Wzór oferty Plik doc 65.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2023-03-13
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-13 13:08
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-13 13:14
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
dotyczących uchwalenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Krzywcza

 
      Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 2 uchwały Nr L/337/2023 Rady Gminy Krzywcza z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywcza,
 
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza
konsultacje społeczne dotyczące
projektu uchwały zmieniającej uchwałę własną Nr 34/III/2002
z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15.02.2023 r. i trwać będą do 21.02.2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie zarządzenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Krzywcza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzywcza.

Opinie i uwagi do dnia 21.02.2023 r. można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywcza, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza lub na adres poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: sekretariat@krzywcza.pl z dopiskiem „Konsultacje – Statuty.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

 
W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 11/2023 r. Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Krzywcza wraz z załącznikami tj. proponowaną uchwałą zmieniająca uchwałę własną Nr 34/III/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza, formularzem do konsultacji oraz ogłoszeniem

 
Wójt Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2023-02-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-15 13:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-15 14:19
      Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie katolickie w Przemyślu w dniu 14 grudnia 2022 r. złożyło ofertę na zadanie pn.: "Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczących realizacji hospicjum".

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Do dnia 22 grudnia 2022 r. do godziny 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy: sekretariat@krzywcza.pl.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2022-12-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-12-15 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-12-15 12:30
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Krzywcza  informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Wójt Gminy

Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2022-11-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-08 11:48
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-08 11:48
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 05 sierpnia 2022 r.
o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
"PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"
 

                                  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-08-05
Publikujący Robert Sobol - Robert Sobol 2022-08-05 12:11
Modyfikacja Robert Sobol - Robert Sobol 2022-08-05 12:05

Krzywcza, dnia 24.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2021 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2022 r.

      Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. W tym celu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2020 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.


 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2022-05-24
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-05-24 13:33
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-05-26 10:27
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXXVII/247/2022 Rady Gminy Krzywcza z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2022:
 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
Zadanie Nr 1 –  „Realizacja Programu Profilaktycznego 2022 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
Zadanie Nr 2 –  „Realizacja Programu Profilaktycznego 2022 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
Zadanie Nr 3 –  „Realizacja Programu Profilaktycznego 2022 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
Zadanie Nr 4 –  „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2022 na terenie Gminy Krzywcza”.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań:
Zadanie Nr 1 – do kwoty 733,00 zł,
Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 544,00 zł,
Zadanie Nr 3 – do kwoty 905,00 zł,
Zadanie Nr 4 – do kwoty 4 300,00 zł.

 1. Termin i warunki realizacji zadań:
Zadanie Nr 1 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.
Zadanie Nr 2 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
Zadanie Nr 3 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
Zadanie Nr 4 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić na terenie Gminy Krzywcza.
 1. Kryteria oceny ofert
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max 100 p. za wszystkie):
 • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów),
 • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)
 • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
 • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)
 • Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
 • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów),
 • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów),
 • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
 • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)
Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizację, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Krzywcza.
 1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 36 w terminie od 12 kwietnia do 4 maja 2022 r. do godz. 1500.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
 • Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 6 maja 2022 r., a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
 • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
 • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków (po konsultacji z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy) podejmuje w Wójt Gminy Krzywcza
 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
 • powierzyć realizację zadania,
 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
 • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzeniu zadania oferentowi.
 1. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs
Przy powierzeniu zadania nie wymagany jest finansowy wkład własny.
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.)
 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Wójt Gminy Krzywa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 1. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9
Ofertę (wraz z załącznikami) należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2022”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie 1), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 1. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w równych ratach miesięcznych – pierwsza rata w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. (Alternatywnie: całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w ciągu 7 dni od podpisania umowy)
 1. Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna
 1. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
 2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem konkursu ofert na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.) w ramach ogłoszenia ofert na realizację w 2022 roku – zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2022.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 2. nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załączniki:

Ogłoszenie konkursu ofert Plik doc 58.50 KB
Wzór oferty Plik doc 67.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2022-04-12
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-12 12:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-12 12:18

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2022 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, którego projekt stanowi załącznik do poniżej załączonego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17 stycznia 2022 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24 stycznia 2022 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2022 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl, bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy - pok. Nr 7 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2022-01-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-01-14 13:41
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-01-14 13:46
Krzywcza, 02.12.2021 r.
OA.4123.03.2021

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku
z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

 
          Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. z dnia 19 marca 2021 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz §18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 56), a także na podstawie zawiadomienia o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z dnia 23.11.2021 r.  znak RDZ-I.5140.38.2021.DP

zawiadamiam
 
o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza karty adresowej obiektu:
dom nr 42 w Krzywczy, położony na działce nr 467 – obr. Krzywcza, gm. Krzywcza, pow. przemyski.


Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAgata Wiśniowska - Główny Specjalista2021-12-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:18
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:19
Zawiadomienie
Wójta Gminy Krzywcza
o naborze na kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §7 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XL/196/2017 Rady Gminy Krzywcza z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Krzywcza i nadania jej statutu, Wójt Gminy Krzywcza ogłasza nabór na kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza:

 1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 21.09.2021 r. do dnia 23.11.2021 r.
 2. Zgłoszenie można złożyć w jeden z następujących sposobów:
  1. w Urzędzie Gminy Krzywcza w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  2. wysyłając na adres Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza (decyduje data stempla pocztowego),
  3. wysyłając na adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl .
 3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Urzędzie Gminy Krzywcza oraz na stronie internetowej urzędu.
 4. Wyboru członków Rady spośród zgłoszonych osób dokonuje Wójt Gminy Krzywcza w oparciu o zasady:
  1. autorytetu rozumianego jako uznanie dla osobowości oraz zasług kandydata;
  2. doświadczenia w działalności na rzecz osób starszych;
  3. reprezentatywności środowiska.
 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej urzędu.
Wójt Gminy
Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-09-22
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-22 10:06
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 14:09
List przewodni
w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza
na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,
     Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 ogłasza konsultacje społeczne.
     Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030”.
     Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.
     Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2030 roku.
     W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.
     Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.
     Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone   
projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.
     Wypełniony formularz należy przesłać na adres: zwojta@krzywcza.pl, rsobol@krzywcza.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza w terminie od 02.07.2021 r. do  09.08.2021 r. Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

•    w dniu 26.07.2021 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy Krzywcza.
•    w dniu 30.07.2021 r.  w godzinach od 08.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Krzywcza.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-07-01
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-07-01 14:30
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-07-01 15:36
Na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w 2021 roku będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego  Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁACZNIKU

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-06-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-06-14 14:50
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-06-15 14:53

Krzywcza, dnia 28.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2020 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2021 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2020 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

UWAGA: Raport o stanie gminy za 2020 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.

 

Szczegółowe informacje o sesji wraz z porządkiem obrad podejemy [TUTAJ}

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-05-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-31 13:50
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-06-21 09:26
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

     Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2021:

1) Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
    Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
    Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
    Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
    Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2021 na terenie Gminy Krzywcza”.

2) Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww zadań:
    Zadanie Nr 1 – do kwoty 1 000,00 zł
    Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 900,00 zł
    Zadanie Nr 3 – do kwoty 1 100,00 zł
    Zadanie Nr 4 – do kwoty 5 000,00 zł

3) Termin i warunki realizacji zadań:
Zadanie Nr 1 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.
Zadanie Nr 2 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
Zadanie Nr 3 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
Zadanie Nr 4 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić na terenie Gminy Krzywcza.

4) Kryteria oceny ofert
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max 100 p. za wszystkie):
- Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów),
- Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)
- Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
- Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)
- Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
- Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)
- Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)
- Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
- Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)
Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizację, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Krzywcza.

5) Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Krzywczy,
37-755 Krzywcza 36 w terminie od 3 maja do 18 maja 2021 do godz. 1500.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
- Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 19 maja 2021 r., a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
- Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
- Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków (po konsultacji z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy) podejmuje w Wójt Gminy Krzywcza

7) Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
- powierzyć realizację zadania,
- zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
- podtrzymać swoją decyzję o nie powierzeniu zadania oferentowi.

8) Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs
Przy powierzeniu zadania nie wymagany jest finansowy wkład własny.

9) Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
- aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
- oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
- oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
- oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.)

10) Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Wójt Gminy Krzywcza zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11) Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9
Ofertę (wraz z załącznikami) należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2021”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie 1), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

12) Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w równych ratach miesięcznych – pierwsza rata w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. (Alternatywnie: całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w ciągu 7 dni od podpisania umowy)

13) Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna
1) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest  Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem konkursu ofert na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.) w ramach ogłoszenia ofert na realizację w 2019 roku – zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2019.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-05-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-05 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-05 12:36

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2021 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 stycznia 2021 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15 stycznia 2021 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2021 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl, bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy - pok. Nr 7 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-01-07
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-07 14:47
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-07 14:58
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice, Bachów, Skopów

Wójt Gminy Krzywcza informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z późn. zm.)
 
w dniach od 15 września 2020 roku do 16 listopada 2020 roku
w Urzędzie Gminy Krzywcza, pok. nr 5 w godz. 7:00-15:00

będzie wyłożony projekt uproszczonego plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice. Bachów, Skopów.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 16 października 2020 roku.   

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).


Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2020-09-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-09-08 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-09-08 12:30
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2019
 
Na podstawie Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Urząd Gminy Krzywcza przeznaczył na realizację w/w Programu 47 665,00 zł.
 
Ogłoszenie o możliwości realizacji programów profilaktycznych w szkołach umieszczone zostało 15 marca 2019 na stronie internetowej UG Krzywcza.
Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Reczpolu”,
Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego na terenie Gminy Krzywcza”.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww zadań:
Zadanie Nr 1 – do kwoty 885,00 zł
Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 545,00 zł
Zadanie Nr 3 – do kwoty 825,00 zł
Zadanie Nr 4 – do kwoty 4 410,00 zł
 
Termin składania ofert upływał 22 marca 2019 r.
W podanym terminie wpłynęło 4 oferty, po jednej do każdego zadania.
27 marca 2019 r. zostały podpisane umowy na realizację zadań z:
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Ruszelczycach” z Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Reczpolu”
z Stowarzyszeniem Dla Edukacji w Reczpolu.
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków
w Bachowie” z Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”
 - „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego na terenie Gminy Krzywcza” –  
z Parafialnym Klubem Sportowym „UNUM” Babice
 
Wszystkie podmioty wykorzystały w pełni kwoty wynikające z podpisanych umów oraz terminowo rozliczyły się z realizacji zadań.
 
W 2018 roku został złożony do Urzędu Gminy jeden wniosek o dotację na wspieranie finansowe rozwoju sportu w Gminie Krzywcza w 2019 roku, który zakładał dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Wniosek ten został złożony przez Parafialny Klub Sportowy  „UNUM” Babice w dniu 17.09.2018 r.
Wysokość dotacji w zakresie rozwoju sportu w Budżecie Gminy Krzywcza na 2019 r. została ustalona na kwotę 40 000 zł. W związku z powyższym Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice dokonał korekty złożonego wniosku do zaplanowanej kwoty dotacji w budżecie Gminy Krzywcza  w dniu 31.01.2019 r.
1 lutego 2019 r. została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Gminie Krzywcza pomiędzy Gminą Krzywcza a Parafialnym Klubem Sportowym „UNUM” Babice, na podstawie której Zleceniobiorca otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 40 000 zł.
31 grudnia 2019 r. Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice złożył rozliczenie końcowe dotacji udzielonej z budżetu Gminy Krzywcza na wspieranie finansowe sportu w Gminie Krzywcza.
PKS „UNUM” Babice wykorzystał w pełni kwotę wynikającą z podpisanej umowy oraz rozliczył w terminie zadanie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2020-08-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-27 12:04
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-27 12:12

Krzywcza, dnia 31.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2019 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w sierpniu 2020 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2019 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-07-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-31 15:25
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-31 15:39

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Krzywcza informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 23 – 24.06.2020 r.
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca do dnia 03.07.2020 r.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Załączniki:

Wzór wniosku Plik pdf 297.20 KB
Klauzula informacyjna RODO Plik pdf 111.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2020-06-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-26 20:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-28 11:03
Szanowni Państwo!
 
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Krzywcza rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w ww. projekcie.

 
Kwotę zaliczki w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić do 03 lipca 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Krzywczy prowadzone przez Bank Spółdzielczy Dynów Oddział Dubiecko Filia w Krzywczy, nr 43 90931046 2003 0300 0071 0041 i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 5 celem podpisania umowy.


         W załączeniu do pobrania projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi wyjaśnić w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Krzywczy.
Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.
Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.
         Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2021 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.
 
 
Załączniki do pobrania:
1)Wzór umowy
2)Druk wpłaty
3)Pełnomocnictwo

Załączniki:

Wzór umowy Plik pdf 124.65 KB
Druk wpłaty Plik pdf 41.11 KB
Pełnomocnictwo Plik doc 77.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-06-22
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:54

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2020 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 stycznia 2020 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2020 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2020 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-01-03
Publikujący -

Uchwała Nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

       Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  ...
  9) Podkarpackiej Izby Rolniczje z siedzibą w Trzebowisku,
  ...
 2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRenata Krzywińska - Inspektor2019-05-31
Publikujący -

Krzywcza, dnia 30.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2019 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2018 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-05-30
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 15:04:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.