Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2021 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 stycznia 2021 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15 stycznia 2021 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2021 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl, bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy - pok. Nr 7 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Inspektor2021-01-07
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-07 14:47
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-07 14:58
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice, Bachów, Skopów

Wójt Gminy Krzywcza informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z późn. zm.)
 
w dniach od 15 września 2020 roku do 16 listopada 2020 roku
w Urzędzie Gminy Krzywcza, pok. nr 5 w godz. 7:00-15:00

będzie wyłożony projekt uproszczonego plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice. Bachów, Skopów.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 16 października 2020 roku.   

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).


Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2020-09-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-09-08 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-09-08 12:30
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2019
 
Na podstawie Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Urząd Gminy Krzywcza przeznaczył na realizację w/w Programu 47 665,00 zł.
 
Ogłoszenie o możliwości realizacji programów profilaktycznych w szkołach umieszczone zostało 15 marca 2019 na stronie internetowej UG Krzywcza.
Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Reczpolu”,
Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego na terenie Gminy Krzywcza”.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww zadań:
Zadanie Nr 1 – do kwoty 885,00 zł
Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 545,00 zł
Zadanie Nr 3 – do kwoty 825,00 zł
Zadanie Nr 4 – do kwoty 4 410,00 zł
 
Termin składania ofert upływał 22 marca 2019 r.
W podanym terminie wpłynęło 4 oferty, po jednej do każdego zadania.
27 marca 2019 r. zostały podpisane umowy na realizację zadań z:
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Ruszelczycach” z Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Reczpolu”
z Stowarzyszeniem Dla Edukacji w Reczpolu.
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków
w Bachowie” z Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”
 - „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego na terenie Gminy Krzywcza” –  
z Parafialnym Klubem Sportowym „UNUM” Babice
 
Wszystkie podmioty wykorzystały w pełni kwoty wynikające z podpisanych umów oraz terminowo rozliczyły się z realizacji zadań.
 
W 2018 roku został złożony do Urzędu Gminy jeden wniosek o dotację na wspieranie finansowe rozwoju sportu w Gminie Krzywcza w 2019 roku, który zakładał dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Wniosek ten został złożony przez Parafialny Klub Sportowy  „UNUM” Babice w dniu 17.09.2018 r.
Wysokość dotacji w zakresie rozwoju sportu w Budżecie Gminy Krzywcza na 2019 r. została ustalona na kwotę 40 000 zł. W związku z powyższym Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice dokonał korekty złożonego wniosku do zaplanowanej kwoty dotacji w budżecie Gminy Krzywcza  w dniu 31.01.2019 r.
1 lutego 2019 r. została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Gminie Krzywcza pomiędzy Gminą Krzywcza a Parafialnym Klubem Sportowym „UNUM” Babice, na podstawie której Zleceniobiorca otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 40 000 zł.
31 grudnia 2019 r. Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice złożył rozliczenie końcowe dotacji udzielonej z budżetu Gminy Krzywcza na wspieranie finansowe sportu w Gminie Krzywcza.
PKS „UNUM” Babice wykorzystał w pełni kwotę wynikającą z podpisanej umowy oraz rozliczył w terminie zadanie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Inspektor2020-08-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-27 12:04
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-27 12:12

Krzywcza, dnia 31.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2019 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w sierpniu 2020 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2019 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-07-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-31 15:25
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-31 15:39

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Krzywcza informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 23 – 24.06.2020 r.
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca do dnia 03.07.2020 r.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Załączniki:

Wzór wniosku Plik pdf 297.20 KB
Klauzula informacyjna RODO Plik pdf 111.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2020-06-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-26 20:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-28 11:03
Szanowni Państwo!
 
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Krzywcza rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w ww. projekcie.

 
Kwotę zaliczki w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić do 03 lipca 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Krzywczy prowadzone przez Bank Spółdzielczy Dynów Oddział Dubiecko Filia w Krzywczy, nr 43 90931046 2003 0300 0071 0041 i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 5 celem podpisania umowy.


         W załączeniu do pobrania projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi wyjaśnić w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Krzywczy.
Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.
Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.
         Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2021 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.
 
 
Załączniki do pobrania:
1)Wzór umowy
2)Druk wpłaty
3)Pełnomocnictwo

Załączniki:

Druk wpłaty Plik pdf 41.11 KB
Pełnomocnictwo Plik doc 77.00 KB
Wzór umowy Plik pdf 124.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-06-22
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:54

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2020 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 stycznia 2020 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2020 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2020 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-01-03
Publikujący -

Uchwała Nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

       Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  ...
  9) Podkarpackiej Izby Rolniczje z siedzibą w Trzebowisku,
  ...
 2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRenata Krzywińska - Inspektor2019-05-31
Publikujący -

Krzywcza, dnia 30.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2019 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2018 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-05-30
Publikujący -

Krzywcza, dnia 15.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)

Wójt Gminy Krzywcza ogłasza:

 1. Podstawowa kwota dotacji (roczna) na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. wynosi 4 408,00 zł
 2. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywcza według SIO na dzień 30 września 2018 r. wynosi 24. Kwota dotacji z budżetu Gminy Krzywcza na 1 ucznia dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym stanowi 75% podstawowej kwoty dotacji.
 3. Wskaźnik zwiększający dla szkól podstawowych obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. do czasu pierwszej aktualizacji wynosi 1,066.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2019-01-17
Publikujący -

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMałgorzata Brożyniak - Inspektor2019-01-09
Publikujący -

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 stycznia 2019 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2019 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2019 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2019-01-03
Publikujący -

Informacja
na temat ogłoszonego naboru wniosków w ramach działań:
"Premie dla młodych rolników"
oraz "Modernizację gospodarstw rolnych"

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2018-06-13
Publikujący -

 

 

        Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077) Wójt Gminy Krzywcza podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono - w zakresie podatków - pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Ulgi

Odroczenia

Umorzenia

Rozłożenia na raty

1

brak

-brak

-brak

-brak

-brak

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMałgorzata Brożyniak - Inspektor2018-05-30
Publikujący -

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2018-04-30
Publikujący -

Podstawowa kwota dotacji w 2018 roku, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2018-01-08
Publikujący -

Wójt Gminy Krzywcza Zarządzeniem Nr 116/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. powołał Radę Seniorów Gminy Krzywcza w składzie:

 1. Dudycz Franciszek, zam. Skopów;
 2. Gajdzik Grażyna, zam. Krzywcza;
 3. Głuszko Danuta, zam. Reczpol;
 4. Hołowiecka Janina, zam. Wola Krzywiecka;
 5. Kowal Władysław, zam. Krzywcza;
 6. Mikita Janusz, zam. Reczpol;
 7. Śmigielska Krystyna, zam. Reczpol;
 8. Trojan Kazimierz, zam. Skopów;
 9. Urban Zbigniew, zam. Babice;
 10. Wanat Jan, zam. Wola Krzywiecka.

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2017-12-04
Publikujący -

Informacja dla wszystkich uczestników projektu dot. odnawialnych źródeł energii o planowanym zwrocie zdeponowanej pierwszej części wkładów własnych w wysokości 500 zł

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2017-11-27
Publikujący -

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

     Na podstawie art. 78e ust. 1 i 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ogłasza się podstawowe kwoty dotacji na rok 2017 oraz statystyczną liczbę dzieci


SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2017-11-22
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 20.11.2017 r. o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 24 listopada 2017 r.

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU (ZAWIADOMIENIE + FORMULARZ)

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2017-11-20
Publikujący -

Zawiadomienie o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach RPO Województwa Podkaprackiego


 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2017-11-03
Publikujący -

List otwarty Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawierający informację na temat utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

 

List otwarty publikujemy w załączniku do niniejszego ogłoszenia

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2017-03-07
Publikujący -

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”


Wójt Gminy Krzywcza informuje, że termin wpłaty zaliczki na poczet wkładu własnego na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych został wydłużony do 15 lutego 2017 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać
w Urzędzie Gminy Krzywcza w  pokoju nr 4 tel. (16) 6711486 wewn. 34
.

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2017-02-08
Publikujący -

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KRZYWCZA”


Wójt Gminy Krzywcza informuje mieszkańców chcących przystąpić do projektu dotyczącego instalacji OZE, że

 

w terminie 12 – 30 września 2016 r.

 

należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzywcza w Biurze Obsługi Mieszkańca dokumentację kwalifikacyjną.

 

Regulamin naboru wraz z załącznikami dostępny jest (w załącznikach do nieniejszej informacji) na stronie internetowej www.bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy Krzywcza w pokoju nr 4. Tel. 16 671 14 86 w. 34.

 

Wacław Pawłowski

Wójt Gminy Krzywcza

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2016-09-14
Publikujący -

Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

      Gmina Krzywcza w dniu 30 listopada 2015r. zakończy realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.     

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2015-12-30
Publikujący -

Zapytanie ofertowe

na publikację w prasie lokalnej jednego artykułu podsumowującego projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach promocji projektu.

Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.  Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKACH

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2015-10-07
Publikujący -

Gmina Krzywcza informuje, iż na podstawie umowy
Nr POIG.08.03.00-18-104/13-00 zawartej w dniu 06.06.2014 r.
w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. realizuje projekt pn.:
„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

 

        Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 900.920,00 PLN finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

        Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości, wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami społecznymi, klasą wyższą – osoby zamożne, które mogą sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą – osoby biedne, których najczęściej nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

 

        Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania 35 - ciu gospodarstwom domowym z terenu Gminy Krzywcza, zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

        Dodatkowo w ramach projektu w sprzęt komputerowy i Internet wyposażono instytucje podległe Gminie Krzywcza stwarzając tym samym świetne warunki efektywnego funkcjonowania w e-społeczeństwie wszystkim mieszkańcom Gminy.

        Elementem kluczowym projektu było także przeszkolenie 417 uczestników z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu co pozwala każdemu uczestnikowi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w newralgicznych obszarach życiowych.

        Reasumując powyższe Beneficjenci Ostateczni Projektu – poprzez umożliwienie - stworzenie dogodnych warunków korzystania z nowych technologii oraz poprzez rozwój kompetencji w tym zakresie – mogą w pełni efektywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2015-09-21
Publikujący -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy
informuje,
że
od dnia 02.09.2015 r. rozpoczyna
przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole

w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole:

 1. Podanie wg wzoru (stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. Zaświadczenie za poprzedni miesiąc o dochodach netto z pracy, renta, emerytura-odcinek.
 3. Zaświadczenie o powierzchni gruntów bądź nakaz płatniczy na rok 2015.
 4. Alimenty – pobierane za ostatni miesiąc (wyrok sądowy lub oświadczenie o alimentacji).
 5. Osoby opłacające składki KRUS - dowód wpłaty składek.                                                  

Kierownik
(-) Anna Żak

Załączniki:

Wzór podania Plik doc 12.37 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAnna Żak - Kierownik2015-08-26
Publikujący -

Gmina Krzywcza informuje, iż w miesiącu lipcu br. mija rok trwania projektu

„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

        Do obecnego momentu ze wsparcia projektowego skorzystało łącznie 417 osób, w tym 35 rodzin z terenu Gminy Krzywcza z miejscowości: Bachów, Babice, Skopów, Krzywcza, Wola Krzywiecka. Gmina Krzywcza jako realizator projektu z funduszy projektu wyposażył również podległe mu jednostki organizacyjne tj. szkoły, biblioteki oraz świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt komputerowy. Znajdujące się w Urzędzie Gminy Krzywcza Biuro Obsługi Mieszkańca również otrzymało wsparcie w ramach otrzymanych środków.

        Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali z bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu. Przeszkolonych zostało 105 uczestników użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych. Pomoc w postaci szkoleń otrzymało również 300 osób z zakresu korzystania z oprogramowania, Internetu i e-usług w ramach kształcenia przez całe życie. Wsparcie szkoleniowe otrzymało również 12 opiekunów 15 punktów ogólnego dostępu.

        Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu z terenu Gminy Krzywcza mają możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Przypominamy, że sprzęt komputerowy w postaci komputerów przenośnych z dostępem do Internetu oraz urządzenia wielofunkcyjne usytuowane są w 15 punktach ogólnego dostępu tj.

 • Publicznej Szkole Podstawowej w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu oraz Publicznym Gimnazjum w Krzywczy;
 • Gminnej Bibliotece w Krzywczy, Babicach, Reczpolu;
 • Świetlicach Wiejskich w Babicach, Bachowie, Krzywczy, Reczpolu, Skopowie oraz Woli Krzywieckiej;
 • Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Krzywczy.

        Możliwość korzystania ze sprzętu jest ściśle uzależniona od godzin pracy poszczególnych placówek.

 

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2015-07-27
Publikujący -

Informacja
z dnia19 czerwca 2015 r.


o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2016 r. do 2019 r.        Wójt Gminy Krzywcza informuje, że
przystępuje się do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Przemyślu
- na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509) dalej ustawa,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639) – obowiązuje od 14 czerwca 2011 r. dalej rozporządzenie.


Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 10 lipca 2015 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:


1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

    Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
(Odpowiednio) właściwy Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3, w godz. od 7:00 do 15:00
tel. 16 672 74 30.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:
1) Ministerstwa Sprawiedliwości,
(http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/),

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2015 r.

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2015-06-23
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2021r. 01:03:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.