Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608), art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165, z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XLVI/311/2022 Rady Gminy Krzywcza z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych przy w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalonego na rok 2023:
 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
  Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
  Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
  Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2023 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
  Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2023 na terenie Gminy Krzywcza”.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań:
  Zadanie Nr 1 – do kwoty 800,00 zł,
  Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 530,00 zł,
  Zadanie Nr 3 – do kwoty 1000,00 zł,
  Zadanie Nr 4 – do kwoty 4 460,00 zł.
 3. Termin i warunki realizacji zadań:
  Zadanie Nr 1 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.
  Zadanie Nr 2 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
  Zadanie Nr 3 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
  Zadanie Nr 4 ma być realizowane od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Realizacja ma nastąpić na terenie Gminy Krzywcza.
 4. Kryteria oceny ofert
  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max 100 p. za wszystkie):
 • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów),
 • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów),
 • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów),
 • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów),
 • Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów),
 • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów),
 • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów),
 • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów),
 • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów).
Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizację, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Krzywcza.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 36 w terminie od 14 marca do 24 marca 2023 r. do godz. 15:00.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
 • Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 29 marca 2023 r., a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
 • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
 • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków (po konsultacji z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy) podejmuje w Wójt Gminy Krzywcza
 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
 • powierzyć realizację zadania,
 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
 • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzeniu zadania oferentowi.
 1. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs
  Przy powierzeniu zadania nie wymagany jest finansowy wkład własny.
 2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1608)
 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wójt Gminy Krzywa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 2. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9
  Ofertę (wraz z załącznikami) należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2023”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie 1), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
  Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w równych ratach miesięcznych – pierwsza rata w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. (Alternatywnie: całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w ciągu 7 dni od podpisania umowy)
 4. Klauzula informacyjna
  Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Klauzula informacyjna
 1. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
 2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem konkursu ofert na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.) w ramach ogłoszenia ofert na realizację w 2022 roku – zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2022.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

Ogłoszenie Konkursu Ofert Plik pdf 319.94 KB
Wzór oferty Plik doc 65.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2023-03-13
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-13 13:08
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-03-13 13:14
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
dotyczących uchwalenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Krzywcza

 
      Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 2 uchwały Nr L/337/2023 Rady Gminy Krzywcza z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywcza,
 
Wójt Gminy Krzywcza
ogłasza
konsultacje społeczne dotyczące
projektu uchwały zmieniającej uchwałę własną Nr 34/III/2002
z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 15.02.2023 r. i trwać będą do 21.02.2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie zarządzenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały na stronie internetowej Gminy Krzywcza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzywcza.

Opinie i uwagi do dnia 21.02.2023 r. można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywcza, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza lub na adres poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: sekretariat@krzywcza.pl z dopiskiem „Konsultacje – Statuty.

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

 
W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 11/2023 r. Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Krzywcza wraz z załącznikami tj. proponowaną uchwałą zmieniająca uchwałę własną Nr 34/III/2002 z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza, formularzem do konsultacji oraz ogłoszeniem

 
Wójt Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2023-02-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-15 13:53
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2023-02-15 14:19
      Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie katolickie w Przemyślu w dniu 14 grudnia 2022 r. złożyło ofertę na zadanie pn.: "Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczących realizacji hospicjum".

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Do dnia 22 grudnia 2022 r. do godziny 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy: sekretariat@krzywcza.pl.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2022-12-15
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-12-15 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-12-15 12:30
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Krzywcza  informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Wójt Gminy

Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2022-11-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-08 11:48
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-11-08 11:48
Obwieszczenie RIiZP.6733.5.10.2022
Wójta Gminy Bircza
z dnia 05 sierpnia 2022 r.
o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
"PRZEBUDOWA DP NR 1777R W KM 15+320 - 34+425 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"
 

                                  SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2022-08-05
Publikujący Robert Sobol - Robert Sobol 2022-08-05 12:11
Modyfikacja Robert Sobol - Robert Sobol 2022-08-05 12:05

Krzywcza, dnia 24.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2021 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2022 r.

      Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. W tym celu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2020 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.


 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2022-05-24
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-05-24 13:33
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-05-26 10:27
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXXVII/247/2022 Rady Gminy Krzywcza z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2022:
 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
Zadanie Nr 1 –  „Realizacja Programu Profilaktycznego 2022 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
Zadanie Nr 2 –  „Realizacja Programu Profilaktycznego 2022 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
Zadanie Nr 3 –  „Realizacja Programu Profilaktycznego 2022 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
Zadanie Nr 4 –  „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2022 na terenie Gminy Krzywcza”.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań:
Zadanie Nr 1 – do kwoty 733,00 zł,
Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 544,00 zł,
Zadanie Nr 3 – do kwoty 905,00 zł,
Zadanie Nr 4 – do kwoty 4 300,00 zł.

 1. Termin i warunki realizacji zadań:
Zadanie Nr 1 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.
Zadanie Nr 2 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
Zadanie Nr 3 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
Zadanie Nr 4 ma być realizowane od 10 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Realizacja ma nastąpić na terenie Gminy Krzywcza.
 1. Kryteria oceny ofert
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max 100 p. za wszystkie):
 • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów),
 • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)
 • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
 • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)
 • Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
 • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów),
 • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów),
 • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
 • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)
Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizację, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Krzywcza.
 1. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 36 w terminie od 12 kwietnia do 4 maja 2022 r. do godz. 1500.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
 • Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 6 maja 2022 r., a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
 • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
 • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków (po konsultacji z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy) podejmuje w Wójt Gminy Krzywcza
 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
 • powierzyć realizację zadania,
 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
 • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzeniu zadania oferentowi.
 1. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs
Przy powierzeniu zadania nie wymagany jest finansowy wkład własny.
 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
 • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
 • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
 • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.)
 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
Wójt Gminy Krzywa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 1. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9
Ofertę (wraz z załącznikami) należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2022”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie 1), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 1. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w równych ratach miesięcznych – pierwsza rata w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. (Alternatywnie: całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w ciągu 7 dni od podpisania umowy)
 1. Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna
 1. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
 2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem konkursu ofert na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.) w ramach ogłoszenia ofert na realizację w 2022 roku – zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2022.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 7. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 1. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 2. nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załączniki:

Ogłoszenie konkursu ofert Plik doc 58.50 KB
Wzór oferty Plik doc 67.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2022-04-12
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-12 12:17
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-04-12 12:18

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2022 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, którego projekt stanowi załącznik do poniżej załączonego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17 stycznia 2022 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 24 stycznia 2022 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2022 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl, bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy - pok. Nr 7 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2022-01-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2022-01-14 13:41
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2022-01-14 13:46
Krzywcza, 02.12.2021 r.
OA.4123.03.2021

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku
z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

 
          Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. z dnia 19 marca 2021 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz §18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 56), a także na podstawie zawiadomienia o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z dnia 23.11.2021 r.  znak RDZ-I.5140.38.2021.DP

zawiadamiam
 
o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza karty adresowej obiektu:
dom nr 42 w Krzywczy, położony na działce nr 467 – obr. Krzywcza, gm. Krzywcza, pow. przemyski.


Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłAgata Wiśniowska - Główny Specjalista2021-12-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:18
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 13:19
Zawiadomienie
Wójta Gminy Krzywcza
o naborze na kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §7 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XL/196/2017 Rady Gminy Krzywcza z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Krzywcza i nadania jej statutu, Wójt Gminy Krzywcza ogłasza nabór na kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Krzywcza:

 1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 21.09.2021 r. do dnia 23.11.2021 r.
 2. Zgłoszenie można złożyć w jeden z następujących sposobów:
  1. w Urzędzie Gminy Krzywcza w Biurze Obsługi Mieszkańca,
  2. wysyłając na adres Urząd Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza (decyduje data stempla pocztowego),
  3. wysyłając na adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl .
 3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Urzędzie Gminy Krzywcza oraz na stronie internetowej urzędu.
 4. Wyboru członków Rady spośród zgłoszonych osób dokonuje Wójt Gminy Krzywcza w oparciu o zasady:
  1. autorytetu rozumianego jako uznanie dla osobowości oraz zasług kandydata;
  2. doświadczenia w działalności na rzecz osób starszych;
  3. reprezentatywności środowiska.
 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej urzędu.
Wójt Gminy
Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-09-22
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-09-22 10:06
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-12-02 14:09
List przewodni
w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza
na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,
     Wójt Gminy Krzywcza działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 72/2021 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 ogłasza konsultacje społeczne.
     Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030”.
     Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.
     Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2030 roku.
     W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.
     Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.
     Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone   
projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.
     Wypełniony formularz należy przesłać na adres: zwojta@krzywcza.pl, rsobol@krzywcza.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza w terminie od 02.07.2021 r. do  09.08.2021 r. Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

•    w dniu 26.07.2021 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy Krzywcza.
•    w dniu 30.07.2021 r.  w godzinach od 08.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Krzywcza.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-07-01
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-07-01 14:30
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-07-01 15:36
Na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju w 2021 roku będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego  Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁACZNIKU

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2021-06-14
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-06-14 14:50
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-06-15 14:53

Krzywcza, dnia 28.05.2021 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2020 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2021 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2020 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

UWAGA: Raport o stanie gminy za 2020 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach.

 

Szczegółowe informacje o sesji wraz z porządkiem obrad podejemy [TUTAJ}

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2021-05-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-31 13:50
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-06-21 09:26
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

     Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2021:

1) Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
    Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
    Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
    Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
    Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2021 na terenie Gminy Krzywcza”.

2) Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww zadań:
    Zadanie Nr 1 – do kwoty 1 000,00 zł
    Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 900,00 zł
    Zadanie Nr 3 – do kwoty 1 100,00 zł
    Zadanie Nr 4 – do kwoty 5 000,00 zł

3) Termin i warunki realizacji zadań:
Zadanie Nr 1 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.
Zadanie Nr 2 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
Zadanie Nr 3 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
Zadanie Nr 4 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić na terenie Gminy Krzywcza.

4) Kryteria oceny ofert
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max 100 p. za wszystkie):
- Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów),
- Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)
- Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
- Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)
- Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
- Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)
- Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)
- Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
- Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)
Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizację, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Krzywcza.

5) Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Krzywczy,
37-755 Krzywcza 36 w terminie od 3 maja do 18 maja 2021 do godz. 1500.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
- Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 19 maja 2021 r., a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
- Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
- Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków (po konsultacji z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy) podejmuje w Wójt Gminy Krzywcza

7) Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
- powierzyć realizację zadania,
- zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
- podtrzymać swoją decyzję o nie powierzeniu zadania oferentowi.

8) Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs
Przy powierzeniu zadania nie wymagany jest finansowy wkład własny.

9) Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
- aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
- oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
- oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
- oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.)

10) Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Wójt Gminy Krzywcza zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11) Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9
Ofertę (wraz z załącznikami) należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2021”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie 1), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

12) Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w równych ratach miesięcznych – pierwsza rata w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. (Alternatywnie: całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w ciągu 7 dni od podpisania umowy)

13) Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna
1) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest  Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem konkursu ofert na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.) w ramach ogłoszenia ofert na realizację w 2019 roku – zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2019.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-05-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-05 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-05 12:36

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2021 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 7 stycznia 2021 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15 stycznia 2021 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2021 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl, bip.ugkrzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy - pok. Nr 7 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-01-07
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-07 14:47
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-01-07 14:58
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice, Bachów, Skopów

Wójt Gminy Krzywcza informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz.1463 z późn. zm.)
 
w dniach od 15 września 2020 roku do 16 listopada 2020 roku
w Urzędzie Gminy Krzywcza, pok. nr 5 w godz. 7:00-15:00

będzie wyłożony projekt uproszczonego plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych: Babice. Bachów, Skopów.
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, tj. do 16 października 2020 roku.   

Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, których uwagi dotyczą.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).


Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2020-09-08
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-09-08 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-09-08 12:30
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2019
 
Na podstawie Uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” Urząd Gminy Krzywcza przeznaczył na realizację w/w Programu 47 665,00 zł.
 
Ogłoszenie o możliwości realizacji programów profilaktycznych w szkołach umieszczone zostało 15 marca 2019 na stronie internetowej UG Krzywcza.
Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Reczpolu”,
Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego na terenie Gminy Krzywcza”.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww zadań:
Zadanie Nr 1 – do kwoty 885,00 zł
Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 545,00 zł
Zadanie Nr 3 – do kwoty 825,00 zł
Zadanie Nr 4 – do kwoty 4 410,00 zł
 
Termin składania ofert upływał 22 marca 2019 r.
W podanym terminie wpłynęło 4 oferty, po jednej do każdego zadania.
27 marca 2019 r. zostały podpisane umowy na realizację zadań z:
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Ruszelczycach” z Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej Reczpolu”
z Stowarzyszeniem Dla Edukacji w Reczpolu.
 - „Realizacja Programu Profilaktycznego w Szkole Podstawowej im. Sybiraków
w Bachowie” z Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”
 - „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego na terenie Gminy Krzywcza” –  
z Parafialnym Klubem Sportowym „UNUM” Babice
 
Wszystkie podmioty wykorzystały w pełni kwoty wynikające z podpisanych umów oraz terminowo rozliczyły się z realizacji zadań.
 
W 2018 roku został złożony do Urzędu Gminy jeden wniosek o dotację na wspieranie finansowe rozwoju sportu w Gminie Krzywcza w 2019 roku, który zakładał dofinansowanie w wysokości 50 000 zł. Wniosek ten został złożony przez Parafialny Klub Sportowy  „UNUM” Babice w dniu 17.09.2018 r.
Wysokość dotacji w zakresie rozwoju sportu w Budżecie Gminy Krzywcza na 2019 r. została ustalona na kwotę 40 000 zł. W związku z powyższym Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice dokonał korekty złożonego wniosku do zaplanowanej kwoty dotacji w budżecie Gminy Krzywcza  w dniu 31.01.2019 r.
1 lutego 2019 r. została podpisana umowa o wsparcie zadania publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu w Gminie Krzywcza pomiędzy Gminą Krzywcza a Parafialnym Klubem Sportowym „UNUM” Babice, na podstawie której Zleceniobiorca otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 40 000 zł.
31 grudnia 2019 r. Parafialny Klub Sportowy „UNUM” Babice złożył rozliczenie końcowe dotacji udzielonej z budżetu Gminy Krzywcza na wspieranie finansowe sportu w Gminie Krzywcza.
PKS „UNUM” Babice wykorzystał w pełni kwotę wynikającą z podpisanej umowy oraz rozliczył w terminie zadanie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2020-08-27
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-27 12:04
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-08-27 12:12

Krzywcza, dnia 31.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy za 2019 rok będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w sierpniu 2020 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1, ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2019 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-07-31
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-31 15:25
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-07-31 15:39

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Krzywcza informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach w wyniku powodzi, która wystąpiła w dniach 23 – 24.06.2020 r.
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu lub do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca do dnia 03.07.2020 r.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Załączniki:

Wzór wniosku Plik pdf 297.20 KB
Klauzula informacyjna RODO Plik pdf 111.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłWojciech Sobol - Sekretarz Gminy2020-06-26
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-26 20:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-28 11:03
Szanowni Państwo!
 
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Krzywcza rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w ww. projekcie.

 
Kwotę zaliczki w wysokości 1500,00 zł należy wpłacić do 03 lipca 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Krzywczy prowadzone przez Bank Spółdzielczy Dynów Oddział Dubiecko Filia w Krzywczy, nr 43 90931046 2003 0300 0071 0041 i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 5 celem podpisania umowy.


         W załączeniu do pobrania projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi wyjaśnić w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Krzywczy.
Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.
Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.
         Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2021 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.
 
 
Załączniki do pobrania:
1)Wzór umowy
2)Druk wpłaty
3)Pełnomocnictwo

Załączniki:

Wzór umowy Plik pdf 124.65 KB
Druk wpłaty Plik pdf 41.11 KB
Pełnomocnictwo Plik doc 77.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2020-06-22
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:45
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-06-22 14:54

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2020 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 stycznia 2020 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2020 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2020 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-01-03
Publikujący -

Uchwała Nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

       Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  ...
  9) Podkarpackiej Izby Rolniczje z siedzibą w Trzebowisku,
  ...
 2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRenata Krzywińska - Inspektor2019-05-31
Publikujący -

Krzywcza, dnia 30.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany na sesji Rady Gminy Krzywcza w czerwcu 2019 r.

          Dokładna data zostanie ogłoszona najpóźniej na 7 dni przed sesją. Nad treścią raportu przeprowadza się debatę, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy. W tym celu, najpóźniej na 3 dni przed ogłoszonym terminem sesji, składa się do Przewodniczącego Rady Gminy (Urząd Gminy Krzywcza, pok. nr 3) pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Krzywcza. W debacie może zabrać głos nie więcej niż 15 mieszkańców gminy. O dopuszczeniu do głosu w debacie decyduje kolejność złożonego w terminie zgłoszenia.

 

Wzór zgłoszenia do debaty oraz lista popierających  znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Pouczenie dla zbierających podpisy!

          W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730), zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Krzywcza za 2018 r. staje się Pani/Pan administratorem tych danych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2019-05-30
Publikujący -

Krzywcza, dnia 15.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

      Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)

Wójt Gminy Krzywcza ogłasza:

 1. Podstawowa kwota dotacji (roczna) na jednego ucznia wychowania przedszkolnego dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. wynosi 4 408,00 zł
 2. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywcza według SIO na dzień 30 września 2018 r. wynosi 24. Kwota dotacji z budżetu Gminy Krzywcza na 1 ucznia dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym stanowi 75% podstawowej kwoty dotacji.
 3. Wskaźnik zwiększający dla szkól podstawowych obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. do czasu pierwszej aktualizacji wynosi 1,066.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2019-01-17
Publikujący -

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMałgorzata Brożyniak - Inspektor2019-01-09
Publikujący -

UWAGA organizacje pozarządowe!!!

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2019 r.

Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 5 stycznia 2019 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2019 r.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Krzywcza.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@krzywcza.pl;
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36;
 3. bezpośrednio, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. nr 1 parter) Urzędu Gminy w Krzywczy.

Program współpracy na rok 2019 do oraz formularz konsultacji można pobrać ze strony internetowej gminy: www.krzywcza.pl lub w Urzędzie Gminy-pok. Nr 3 piętro I).

 

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

 

Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krzywcza, 
2. Projekt uchwały, 
3. Formularz – konsultacje.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2019-01-03
Publikujący -

Informacja
na temat ogłoszonego naboru wniosków w ramach działań:
"Premie dla młodych rolników"
oraz "Modernizację gospodarstw rolnych"

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłPiotr Sobol - Inspektor2018-06-13
Publikujący -

 

 

        Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077) Wójt Gminy Krzywcza podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono - w zakresie podatków - pomocy publicznej, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Ulgi

Odroczenia

Umorzenia

Rozłożenia na raty

1

brak

-brak

-brak

-brak

-brak

 

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMałgorzata Brożyniak - Inspektor2018-05-30
Publikujący -

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBeata Wielgosz - Skarbnik Gminy2018-04-30
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 30 marca 2023r. 17:14:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.