Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

     Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.) oraz §8 Uchwały Nr XXVI/147/2021 Rady Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2021 w sprawie „Programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Wójt Gminy Krzywcza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2021:

1) Zadania będące przedmiotem konkursu ofert:
    Zadanie Nr 1 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach”,
    Zadanie Nr 2 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Reczpolu”,
    Zadanie Nr 3 – „Realizacja Programu Profilaktycznego 2021 w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie”,
    Zadanie Nr 4 – „Realizacja Programu Sportowo-Profilaktycznego 2021 na terenie Gminy Krzywcza”.

2) Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww zadań:
    Zadanie Nr 1 – do kwoty 1 000,00 zł
    Zadanie Nr 2 – do kwoty 1 900,00 zł
    Zadanie Nr 3 – do kwoty 1 100,00 zł
    Zadanie Nr 4 – do kwoty 5 000,00 zł

3) Termin i warunki realizacji zadań:
Zadanie Nr 1 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach.
Zadanie Nr 2 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej w Reczpolu.
Zadanie Nr 3 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie.
Zadanie Nr 4 ma być realizowane od 20 maja 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Realizacja ma nastąpić na terenie Gminy Krzywcza.

4) Kryteria oceny ofert
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max 100 p. za wszystkie):
- Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów),
- Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)
- Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
- Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)
- Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
- Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)
- Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)
- Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
- Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)
Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizację, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Krzywcza.

5) Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy w Krzywczy,
37-755 Krzywcza 36 w terminie od 3 maja do 18 maja 2021 do godz. 1500.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert
- Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 4 dokonany zostanie w terminie do 19 maja 2021 r., a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
- Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
- Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków (po konsultacji z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywczy) podejmuje w Wójt Gminy Krzywcza

7) Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
- powierzyć realizację zadania,
- zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
- podtrzymać swoją decyzję o nie powierzeniu zadania oferentowi.

8) Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs
Przy powierzeniu zadania nie wymagany jest finansowy wkład własny.

9) Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
- aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
- oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
- oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
- oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizacje zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 183 z późn. zm.)

10) Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert
Wójt Gminy Krzywcza zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

11) Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 9
Ofertę (wraz z załącznikami) należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2021”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie 1), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

12) Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań
Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w równych ratach miesięcznych – pierwsza rata w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. (Alternatywnie: całość środków zostanie przekazana wybranym oferentom w ciągu 7 dni od podpisania umowy)

13) Klauzula informacyjna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna
1) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem danych osobowych jest  Gmina Krzywcza z siedzibą w Krzywczy 36, 37-755 Krzywcza, tel.: +48 16 671-14-86, fax: 16 733 22 02, e-mail: sekretariat@krzywcza.pl

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem konkursu ofert na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.) w ramach ogłoszenia ofert na realizację w 2019 roku – zadań publicznych realizowanych przy wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Innych Uzależnień uchwalonego na rok 2019.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
załącznik nr 1 - formularz oferty Plik doc 64.50 KB
załącznik nr 2 - formularz umowy Plik pdf 141.42 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Sobol - Kierownik2021-05-05
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-05 12:28
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2021-05-05 12:36
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 20 września 2021r. 08:16:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.