Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszono Decyzję zmieniającą o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu w sprawie zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub - Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn".

  

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-10-14
Publikujący -

Ogłoszono Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża kruszywa BACHÓW pod inwestycję budowy stawu hodowlanego na terenie oznaczonym wg ewidencji 656, 657, 658, 659, 660, 661 i 662 w obręb 0002, Bachów, miejscowość Bachów".

  

SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-07-30
Publikujący -

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej, wewnętrznej Reczpol – Średnia, na odcinku od km 0+004 do km 2+000 oraz budowa drogi na odcinku od km 2+000 do km 3+170” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 19/1, 19/3, 20/1, 20/5, 21/1, 21/2, 21/7, 21/8, 26 obręb 0006 Reczpol nr 774, 777, 779, 780 obręb 0010 Wola Krzywiecka gm Krzywcza nr 1806, 1814, 1817, 1818 obręb 0004, Korytniki gm. Krasiczyn”

  

SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM "Więcej ..."

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2012-05-29
Publikujący -

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" wszczętego na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku
 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-09-29
Publikujący -

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" do czasu przedłożenia przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-06-15
Publikujący -

Ogłoszenie Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniniu na środowisko pn.: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" Nr 21/2001/p dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy naftowej i gazu ziemnego) wykonywane metodą odwiertów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m" realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-06-10
Publikujący -

Krzywcza, dnia 18.05.2011r.

GKŚ.7620.2.2011

D E C Y Z J A

           Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 59 ust. 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów z dnia 22.03.2011r w sprawie wydania decyzji zmieniającą decyzję nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla potrzeby zmiany decyzji nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-05-24
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI  O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIECIA DOT. PRZEDŁUŻENIA KONCESJI ZALESIE-JODŁÓWKA-SKOPÓW NR 21/2001/p.

 

SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-04-06
Publikujący -

Krzywcza, dnia 23.03.2011 r.

GKŚ.6220.2.2011

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) w w związku z art. 73 ust. 1, art ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277) zawiadamia się, że w dniu 22.03.2011 r. zostało wszczęte na żądanie FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zmieniającą decyzję nr GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009 z dnia 8.01.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka„ w sąsiedztwie działek oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 79, 78/1, 73, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/10 w miejscowości Wola Krzywiecka.

          W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można w tutejszym Urzędzie Gminy Krzywcza - pokój nr 6, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.


Wójt Gminy Krzywcza

(-) Witold Szpytman

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-03-23
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O PLANOWANYM DO RELAIZACJI PRZEZ UKRAINĘ PRZEDSIĘWZIĘCIU POLEGAJĄCYM NA BUDOWIE I EKSPLOATACJI DWÓCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH 3 I 4 W ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA UKRAINIE W REGIONIE CHMIELNICKIM, W POWIECIE SŁAVUTA, W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI NETISHYN


SZCZEGÓŁY PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-02-14
Publikujący -

Krzywcza 02.02.2011 r.

GKŚ.7620/5/2010

OGŁOSZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia

          Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277)

Wójt Gminy Krzywcza zawiadamia że

w dniu 01.02.2011 r. na wniosek Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza, została wydana i zamieszczona publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ...
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-02-04
Publikujący -

Krzywcza, dnia 01.02.2011r.

GKŚ.7620/5/2010

DECYZJA

          Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa grogi gminnej – dojazd do cmentarza w Krzywczy wraz z przebudową mostu drogowego na przepust ramowy 300 x 200 na terenie oznaczonym wg ewidencji 874, 875, 876, 877, 878, 879, 882 i 960 w miejscowości Krzywcza” ...

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-02-04
Publikujący -

 

Krzywcza 02.02.2011 r.

GKŚ.7620/3/2010

OGŁOSZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsięwzięcia

          Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1277)

Wójt Gminy Krzywcza zawiadamia że

w dniu 31.01.2011 r. na wniosek Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza, została wydana i zamieszczona publicznie dostępnym wykazie danych decyzja ...

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-02-04
Publikujący -

Krzywcza, dnia 31.01.2011r.

GKŚ.7620/3/2010

DECYZJA

          Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz §2 ust 1 pkt 29 i 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kazimierza Trojana zam. Skopów 65, 37-755 Krzywcza pełnomocnika Gminy Krzywcza

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie kładki przez rzekę San w miejscowości Bachów, w ciągu drogi gminnej” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr: 313/1, 1091, 1513, 1512, 1508, 1480/2 i 1476/2 w Bachowie, w obrębie 0002 - Bachów w miejscowości Bachów

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2011-02-04
Publikujący -

POSTANOWIENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PRZEMYŚLU


w przedmiocie uchybienia terminu wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej realizacji inwestycji "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy"

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2010-09-20
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA


o złożeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Krzywcza odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji inwestycji "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy"

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2010-08-26
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 28 lipca  2010 r.

o zawiadomieniu stron postępowania o wydniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

 


 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2010-07-28
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 28 lipca  2010 r.

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "Regulacja 
i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego na działkach nr ew. 610 i 615  w Ruszelczycach, działkach
o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

 


 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 2.40 MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza Plik pdf 104.81 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2010-07-28
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 5 lipca 2010 r.

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego zawiadomienia
w formacie .pdf

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2010-07-05
Publikujący -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją sprawy
w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia 
"Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy
  

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 127.10 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2010-02-26
Publikujący -

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 11 lutego 2010 r.
o wydaniu postanowienia o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnych załącznikach do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2010-02-10
Publikujący -

Krzywcza, dnia 8.01.2010 r.

GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009

OGŁOSZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
W dniu 08.01.2010 r., na wniosek FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów, wydana została i zamieszczona publicznie w dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii kłejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka".
 
Szczegóły zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf
 
 
Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman


 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2010-01-12
Publikujący -

Krzywcza, dnia 18.12.2009 r.

GKŚ.7331.DUŚ-2/6/2009

WÓJT GMINY KRZYWCZA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
W dniu 18.12.2009 r. wydane zostało postanowienie nakładające na FAMILIA Jurkiewicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii kłejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka". W dniach 18 grudnia 2009 r. do 28 grudnia 2009r. Każdy może zapoznać się. Z ww postanowieniem , które znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza w pokoju 6, w godzinach 7.00 - 15.00.
 
 
Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman

Załączniki:

Postanowienie Plik pdf 452.42 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2009-12-18
Publikujący -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Szczegóły zamieszczamy w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 129.78 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2009-12-18
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja i budowa Zakładu elementów konstrukcyjnych w technologii klejonej warstwowego drewna na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 75/1 i 75/2 obręb Wola Krzywiecka w miejscowości Wola Krzywiecka"

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2009-10-23
Publikujący -

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 października 2009 r.
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach
nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 
w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy
 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnym załączniku do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2009-10-09
Publikujący -

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 października 2009 r.
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: "Regulacja
i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615 w Ruszelczycach, działkach
o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie oraz działce nr ew. 240
w Krzywczy
 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnych załącznikach do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2009-10-09
Publikujący -

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 27 września 2009 r.
dotyczące toku postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji pod nazwą: "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San
i budowa stawu rybnego" na działkach nr ew. 610 i 615
w Ruszelczycach, działkach o nr ew. 1, 2, 3 i 6 w Chyrzynie
oraz działce nr ew. 240 w Krzywczy
 

 

Szczegóły zamieszczamy w oddzielnych załącznikach do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2009-09-28
Publikujący -

Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu - dotyczy wniosku Gospodarstwa Rolnego Chyrzyna J. Sówka, Z. Nycz., F. Nycz, S. Krzywonos na realizację przedsięwzięcia pn. "Regulacja i przebudowa odcinka koryta rzeki San i budowa stawu rybnego"

 

Treść pisma zamieszczamy w załączniku do niniejszego ogłoszenia w formacie .pdf

Załączniki:

Pismo do PPIS o opinię Plik pdf 130.01 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2009-05-20
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 22:15:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.