Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI

Urząd Gminy Krzywcza informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizujące ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

W załączniku przedstawiamy szczegóły dotyczące:

  • powszechnego obowiązku segregacji,

  • nowych terminów składania deklaracji,

  • nowej rangi zawiadomienia,

  • kar za nieskładanie deklaracji,

  • zmiana numeru konta bankowego.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI

 

     Urząd Gminy Krzywcza informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizujące ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Do najważniejszych należą:

 

POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 6 frakcji (papier i tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości po segregacji).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję. Ponadto Rada Gminy w drodze uchwały, zwalnia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw.

W przypadku niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej tj. w wysokości nie niższej niż dwukrotna i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy za odpady zbierane w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do:

  • zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (6 frakcji),
  • złożenia w Urzędzie Gminy Krzywcza nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych, co bezpośrednio wpłynie na zmianę wysokości deklarowanego dotychczas zobowiązania z tytułu opłaty – zmianie ulegnie stawka tej opłaty.

 

NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

Zmiana terminu składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, chcąc skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowo określonym przez Radę Gminy Krzywcza wzorze (wzór dostępny w Urzędzie Gminy Krzywcza pok. nr 1) – w terminie od dnia 15 stycznia 2020 r. do 10 lutego 2020 r.

 

NOWA RANGA ZAWIADOMIENIA

Zawiadamianie właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości obowiązującej stawki.

Zmienia się ranga zawiadomienia o zmianie wysokości obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas zawiadomienie miało charakter informacyjny. Obecnie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz funkcji informacyjnej będą mogły stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a w rezultacie – w przypadku zalegania zobowiązanego z płatnością opłaty – do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

KARY ZA NIE SKŁADANIE DEKLARACJI

Wprowadzenie przepisów karnych w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonym tylko i wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalone w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów. Pobierane opłaty nie mogą zasilić innych zadań w budżecie gminy, jak również, kosztów wywozu śmieci nie można pokryć ze środków budżetu gminy.

Nowy nr rachunku bankowego do opłaty za zagospodarowanie odpadów:

Bank Spółdzielczy w Dynowie oddział w Dubiecku Filia w Krzywczy

NRB 70 9093 1046 2003 0300 0071 0040.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMałgorzata Brożyniak - Inspektor2019-12-12
Publikujący -
Dodano do archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 01 kwietnia 2020r. 09:33:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.