Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak RZ.ZUZ.3.421.386.2018.MP w sprawie wydania postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 20.12.2018r. znak RZ.ZUZ.3.421.386.2019.MP udzielającej Gminie Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San w zakresie budowy drogi gminnej Bachów-Chyrzyna w km 1+600 do km 5+667 wraz z obiektami towarzyszącymi, w ramach zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej Bachów-Chyrzyna"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-07-24
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE 
z dnia 8 lipca 2019 r.
Wójta Gminy Dubiecko 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów - Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" na działkach w miejscowości Nienadowa gm. Dubiecko oraz na działkach w miejscowości Babice gm. Krzywcza.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-07-11
Publikujący -

Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące wydania przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 25 czerwca 2019r. (znak: DGK-IV.4771.8.2019.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie Podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-06-28
Publikujący -

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 31 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 100/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-06-18
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE 
UAB-II-E4.6740.47.2018
Starosty Przemyskiego

z dnia 17 maja 2019 r. 

o dokonaniu z urzędu sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji
nr 1/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. znak UAB-II-E2.6740.47.2018 dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą - Budowa drogi gminnej Bachółw - Chyrzyna.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-31
Publikujący -

Obwieszczenie Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych z dnia 28.05.2019 r. znak: DGK-IV.4771.8.2019.BG r. 867853.2678539.2006154 zawiadamiające, że zostało zakończone postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim. Ponadto zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-30
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza zawiadamiające, że na wniosek Ministerstwa Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Warszawie z dnia 10.05.2019 r. znak DGK-IV.4771.8.2019.BG zostało wydane postanowienie z dnia 21.05.2019 r. znak SGiOŚ.6523.2.2019 uzgadniające projekt rozstrzygnięcia w spr. zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-21
Publikujący -

OBWIESZCZENIE 
z dnia 10 maja 2019 r. 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z częścią złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn, Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-15
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowych nn (0,4kV, wraz z montażem złączy kablowych i kablowo - pomiarowych, w miejscowości Bachów i Iskań na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 625, 626, 624/1, 622, 621/1, 631/1, 628 i 623 w miejscowości Iskań gm. Dubiecko i nr 3209, 3210, 3211/1, 3212, 3042, 3226, 3215, 3216, 3218, 3219, 3231, 3232 i 3233 w miejscowości Bachów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-09
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektroenergetycznej lini oświetlenia ulicznego drogi powiatowej i drogi gminnej, zasilanej ze stacji transformatorowej >>Skopów 3<< w miejscowości Skopów wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-04-26
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
 
     Wójt Gminy Krzywcza, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. 2018, poz. 2081),
 
zawiadamia,
 
że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzywcza na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Dokumentacja „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzywcza na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, pokój nr  6 w godzinach urzędowania lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Krzywcza www.krzywcza.pl oraz www.bip.ugkrzywcza.pl
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski.
 
Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Krzywcza od 17 kwietnia 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r. w jeden z poniższych sposobów:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rkaszycki@krzywcza.pl
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
 
 
Wójt Gminy 
 
(-) Wacław Pawłowski

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2019-04-17
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Dubiecko 
z dnia 26 marca 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynow-Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" od słupa 168 do słupa 196"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-04-01
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 20 marca 2019 roku

o wydaniu postanowienia o wznowieniu postepowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa kablowej podziemnej linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi publicznej powiatowej w miejscowości Kupna na terenie działek ewidencyjnych nr 30/2, 49/2, 50/3, 51/1, 52/2, 48, 54, 222, 184, 183/2, 31/1, 195/4, 179, 178, 196, 197, 198/2, 198/1, 211/1, 212/4, 211/2, 212,5, 229/2, 249, 221/3, 221/2, 216, 262/1, 215/2, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 214/2 i 214/4 obręb Kupna.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-03-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 11 marca 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowych nn (0,4kV, wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych, w miejscowości Bachów - Iskań gm. Dubiecko i nr 3209, 3211/1, 3212, 3042, 3226, 3215, 3216, 3218, 3219, 3231, 3232 i 3233 w miejscowości Bachów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-03-12
Publikujący -

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego 
z dnia 18 lutego 2019 r. 
zawiadamiające o wydaniu decyzji na realizację inwestycji i zatwierdzeniu projektu budowlanego  dla inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-02-25
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 30 stycznia 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa linii elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV wraz ze słupami SN oraz wymiana słupowej napowietrznej stacji transformatorowej w m. Skopów, Babice gmina Krzywcza na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 61/1, 58 w miejscowości Babice obręb 0001 Babice i nr 8, 3, 29, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 39, 52, 58/1, 58/2, 58/3 i 79 w miejscowości Skopów obręb 0008 Skopów"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-01-31
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.77 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2019 r. o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-01-23
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.76 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2019 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-01-23
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.49 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 14 listopada 2018 r. o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-11-16
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 19 września 2018 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 344, 323, 346, 1057/1, 1049, 1048/1, 1047, 1033, 1032, 1031, 123,987 obręb Skopów w miejscowości Skopów"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-09-24
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 20 września 2018 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa linii elektroenergetycznej 15 kV Dynów-Dubiecko na kablową, na odcinku las Babicki od słupa nr 205 do słupa nr 217 oraz demontaż napowietrznej linii SN 15 kV w miejscowości Babice na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 611, 608, 607/1, 607/2, 607/3, 1369, 1371 i 1379 obręb Babice"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-09-24
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-09-19
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.38 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 września 2018 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/97 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-09-19
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 3 sierpnia 2018 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego, zasilanej do stacji transformatorowej "Chyrzyna 1"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-08-03
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2012.AD.261 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w związku z toczącym się postępowaniem transgranicznym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-07-30
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 20 lipca 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa linii transformatorowej "Chyrzyna 1" oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4 kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo-pomiarowych, zasilanych ze stacji transformatorowej "Chyrzyna 1" w miejscowości Chyrzyna".

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-07-24
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.PM.63 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędym do wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2018-07-06
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.13.5.2018.PW.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2018 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/97 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-06-14
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza
z dnia 24 maja 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 1 16204 R w działce nr ewid. 100 w Skopowie".

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-05-25
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.4260.13.1.2017.PM.60 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 maja 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarukowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2018-05-21
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 30 lipca 2021r. 13:02:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.