Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 30 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kablowej SN 15kV, słupów SN15kV w m. Reczpol, gm. Krzywcza i Korytniki gm. Kasiczyn"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:38
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:38

Postanowienie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 25 marca 2020 r. 
o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z możliwą zmianą lokalizacji oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych (...) w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-30
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:34
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-30 16:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 4 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Ruszelczycach"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-03-04
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-06 08:54
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-06 08:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 2 marca 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa elektroenergetycznych sieci kablowychSN 15kV, nn 0,4 kV, słupów SN 15 kV, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych, złącza kablowego SN 15 kv, złącza kablowo-pomiarowego nn 0,4 kV. Przebudowa słupów SN 15 kV, napowietrznych słupowych stacji transformatorowych w miejscowości Krzywcza, Ruszelczyce i Babice gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-03-02
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-02 15:24
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-03-02 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 19 lutego 2020 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa stacji transformatorowej SN/nn wraz z możliwą zmianą lokalizacji oraz budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej nn (0,4kV) wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych na terenie oznaczonym  w ewidencji gruntów jako działki (...) położone w miejscowości Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-02-19
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-02-20 11:58
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-02-20 11:59

Obwieszczenie RZ.ZUZ.3.421.487.2019.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2020 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją pn. "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2020-01-23
Publikujący Mieczysław Klimko - Admin 2020-01-28 00:00
Modyfikacja Mieczysław Klimko - Admin 2020-01-28 14:10

Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.33.2019 Starosty Przemyskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2020-01-02
Publikujący -

Obwieszczenie UAB-II-E2.6740.33.2019 Starosty Przemyskiego z dnia 25 listopada 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-11-27
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 7 listopada 2019 r., znak: RZ.RZŚ.436.708.2019.DS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla   postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Kramarzówka", zlokalizowanego na terenie Gminy Dubiecko i Gminy Krzywcza w powiecie przemyskim, a także na terenie Gminy Pruchnik i Gminy Roźwienica w powiecie jarosławskim.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-11-26
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji SGiOŚ.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-11-15
Publikujący -

Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2019r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji
z dnia 31.10.2019r. znak I-III.7821.4.2019, uchylającej w całości decyzję Starosty Przemyskiego nr 1/2019, z dnia 18 lutego 2019 roku, znak UAB-II-E2.6740.47.2018
w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Bachów-Chyrzyna” i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-11-08
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.420.3.6.2019.BK.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Kramarzówka", zlokalizowanego na terenie Gminy Dubiecko i Gminy Krzywcza w powiecie przemyskim, a także na terenie Gminy Pruchnik i Gminy Roźwienica w powiecie jarosławskim.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-10-09
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2018.AD.147 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przekazaniu przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivene w miejscowości Warash na Ukrainie wraz z propozycją Strony ukraińskiej przeprowadzenia konsultacji transgranicznych.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2019-09-04
Publikujący -

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29.07.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15 kV w m. Skopów gmina Krzywcza"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-07-30
Publikujący -

Obwieszczenie Państwego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak RZ.ZUZ.3.421.386.2018.MP w sprawie wydania postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 20.12.2018r. znak RZ.ZUZ.3.421.386.2019.MP udzielającej Gminie Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San w zakresie budowy drogi gminnej Bachów-Chyrzyna w km 1+600 do km 5+667 wraz z obiektami towarzyszącymi, w ramach zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej Bachów-Chyrzyna"

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-07-24
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE 
z dnia 8 lipca 2019 r.
Wójta Gminy Dubiecko 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynów - Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" na działkach w miejscowości Nienadowa gm. Dubiecko oraz na działkach w miejscowości Babice gm. Krzywcza.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-07-11
Publikujący -

Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące wydania przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 25 czerwca 2019r. (znak: DGK-IV.4771.8.2019.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie Podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłEwa Pękalska - Kierownik2019-06-28
Publikujący -

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 10.06.2019 r. zawiadamiające, że w dniu 31 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie pozytywnie uzgadniajace, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 100/94 z dnia 27 czerwca 1994 r. na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-06-18
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE 
UAB-II-E4.6740.47.2018
Starosty Przemyskiego

z dnia 17 maja 2019 r. 

o dokonaniu z urzędu sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji
nr 1/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. znak UAB-II-E2.6740.47.2018 dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą - Budowa drogi gminnej Bachółw - Chyrzyna.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-31
Publikujący -

Obwieszczenie Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych z dnia 28.05.2019 r. znak: DGK-IV.4771.8.2019.BG r. 867853.2678539.2006154 zawiadamiające, że zostało zakończone postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim. Ponadto zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-30
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza zawiadamiające, że na wniosek Ministerstwa Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Warszawie z dnia 10.05.2019 r. znak DGK-IV.4771.8.2019.BG zostało wydane postanowienie z dnia 21.05.2019 r. znak SGiOŚ.6523.2.2019 uzgadniające projekt rozstrzygnięcia w spr. zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn i Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-21
Publikujący -

OBWIESZCZENIE 
z dnia 10 maja 2019 r. 
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z częścią złoża "Przemyśl", położonego na terenie gmin: Przemyśl, Żurawica, Rokietnica, Krzywcza, Roźwienica, Medyka, Krasiczyn, Orły oraz miasta Przemyśl w województwie podkarpackim oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża "Buszkowiczki", położonego na terenie gmin: Orły i Żurawica w województwie podkarpackim.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-15
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowych nn (0,4kV, wraz z montażem złączy kablowych i kablowo - pomiarowych, w miejscowości Bachów i Iskań na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 625, 626, 624/1, 622, 621/1, 631/1, 628 i 623 w miejscowości Iskań gm. Dubiecko i nr 3209, 3210, 3211/1, 3212, 3042, 3226, 3215, 3216, 3218, 3219, 3231, 3232 i 3233 w miejscowości Bachów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-05-09
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektroenergetycznej lini oświetlenia ulicznego drogi powiatowej i drogi gminnej, zasilanej ze stacji transformatorowej >>Skopów 3<< w miejscowości Skopów wraz z przeznaczonym do jej zasilania przyłączem kablowym nn"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-04-26
Publikujący -
OBWIESZCZENIE
 
     Wójt Gminy Krzywcza, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. 2018, poz. 2081),
 
zawiadamia,
 
że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzywcza na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Dokumentacja „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzywcza na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, pokój nr  6 w godzinach urzędowania lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Krzywcza www.krzywcza.pl oraz www.bip.ugkrzywcza.pl
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski.
 
Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Krzywcza od 17 kwietnia 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r. w jeden z poniższych sposobów:
  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rkaszycki@krzywcza.pl
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
 
 
Wójt Gminy 
 
(-) Wacław Pawłowski

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2019-04-17
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Dubiecko 
z dnia 26 marca 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV Dynow-Dubiecko na odcinku "Las Nienadowa" od słupa 168 do słupa 196"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-04-01
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza

z dnia 20 marca 2019 roku

o wydaniu postanowienia o wznowieniu postepowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa kablowej podziemnej linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi publicznej powiatowej w miejscowości Kupna na terenie działek ewidencyjnych nr 30/2, 49/2, 50/3, 51/1, 52/2, 48, 54, 222, 184, 183/2, 31/1, 195/4, 179, 178, 196, 197, 198/2, 198/1, 211/1, 212/4, 211/2, 212,5, 229/2, 249, 221/3, 221/2, 216, 262/1, 215/2, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 214/2 i 214/4 obręb Kupna.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-03-20
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 11 marca 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowych nn (0,4kV, wraz z montażem złączy kablowych i kablowo pomiarowych, w miejscowości Bachów - Iskań gm. Dubiecko i nr 3209, 3211/1, 3212, 3042, 3226, 3215, 3216, 3218, 3219, 3231, 3232 i 3233 w miejscowości Bachów gm. Krzywcza"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-03-12
Publikujący -

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego 
z dnia 18 lutego 2019 r. 
zawiadamiające o wydaniu decyzji na realizację inwestycji i zatwierdzeniu projektu budowlanego  dla inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej Bachów - Chyrzyna"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-02-25
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza 
z dnia 30 stycznia 2019 r. 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: "Budowa linii elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV wraz ze słupami SN oraz wymiana słupowej napowietrznej stacji transformatorowej w m. Skopów, Babice gmina Krzywcza na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 61/1, 58 w miejscowości Babice obręb 0001 Babice i nr 8, 3, 29, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 39, 52, 58/1, 58/2, 58/3 i 79 w miejscowości Skopów obręb 0008 Skopów"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2019-01-31
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 02 czerwca 2020r. 11:16:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.