Włącz kontrast
Urząd Gminy Krzywcza
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Obwieszczenie WPN.6320.1.46.2014.AP - 1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie zawiadomienia o przyjęciu planów zadań ochronnych dla wskazanych obszarów Natura 2000

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-08-20
Publikujący -

Krzywcza, 27.05.2014 r.

SGiOŚ.6220.4.2013

OGŁOSZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

        Zgodnie z art. 38, art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Krzywcza

zawiadamiam

że w dniu 27.05.2014 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl, została wydana decyzja znak SGiOŚ.6220.4.2013 z dnia 27.05.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub – Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn” położonego na działkach o nr ewid 242, 241, 240, 236 i 235 obręb Chyrzyna, nr ewid. 3604,3408, 3412 i 3422 obręb Bachów gm. Krzywcza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gm. Bircza.

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywcza, Krzywcza 36, pokój 6, w godz. 700 – 1500, w dniach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej – bip.ugkrzywcza.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Krzywcza.

  

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-05-30
Publikujący -

Krzywcza, dnia 12.05.2014 r.

SGiOŚ.6220.4.2013

 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Wójt Gminy Krzywcza zawiadamia strony, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub – Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn” położonego na działkach o nr ewid 242, 241, 240, 236 i 235 obręb Chyrzyna, nr ewid. 3604 3408, 3412 i 3422 obręb Bachów gm. Krzywcza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gm. Bircza.

        Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzywcza w godzinach pracy Urzędu z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawaidowmienia.

 

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman

 

Otrzymują:

 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu, ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl,
 2. Gmina Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36,
 3. Gmina Bircza, 37-740 Bircza,
 4. Strona internetowa Urzędu Gminy Krzywcza,
 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Krzywcza,
 6. a/a.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2014-05-15
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.4.2014.AW-4
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie związanej z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dwóch dokumentów: "Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020 (SPRDI SR 2020)" oraz "Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020 (SRVOND SR 2020)"
dla których wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-05-05
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.3.2014.AW-3
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice" powiadomionej przez Republikę Słowacką
.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-04-23
Publikujący -

Obwieszczenie WPN.6320.8.2.2014.AP-1
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
zawiadamiające o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rzeka San PLH180007
.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-04-04
Publikujący -

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Krzywcza”

 

        Zadanie otrzymało dofinansowane w formie dotacji zgodnie z umową Nr 293/2013/OZ/P/DA z dnia 27.09.2013 r.
Zawartej pomiędzy Gminą Krzywcza a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 11.831,52 zł, w tym koszty kwalifikowane 11.781,28 zł, które zostały sfinansowane z następujących źródeł:

 • środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji: - 5.890,64 zł,
 • środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji: - 4.123,45 zł,
 • środki własne - 1.817,43 zł.

Środki własne niekwalifikowane - 50,24 zł

Kwota dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z nieruchomości w miejscowościach: Krzywcza, Reczpol, Babice, Wola Krzywiecka, Chyrzyna obejmowała środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowiące odpowiednio 50% i 35% kosztów kwalifikowanych zadania.
Wielkość demontażu ze zbiórką wyniosła 15,72 Mg
Wielkość zbiórki wyniosła: 8,44 Mg
Ogółem 24,16 Mg odpadów zawierających azbest zostało przekazanych na składowisko odpadów Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.
Wykonawcą zadania była firma: „Środowisko i Innowacje Sp z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRobert Kaszycki - Kierownik2014-03-06
Publikujący -

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Załączniki:

Obwieszczenie WOOŚ.442.1.2014.AW-2 Plik pdf 259.26 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-02-11
Publikujący -

Krzywcza, dnia 10.01.2014 r.

SGiOŚ.6220.4.2013

 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

        Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.01.2014 roku Wójt Gminy Krzywcza wydał postanowienie znak SGiOŚ.6220.4.2013 o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl w dniu 18.03.2013 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub – Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn” położonego na działkach o nr ewid 242, 241, 240, 236 i 235 obręb Chyrzyna, nr ewid. 3604 3408, 3412 i 3422 obręb Bachów gm. Krzywcza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gm. Bircza.

 

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman

Zawiadomienie umieszcza się:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywczy.
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy.
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Birczy.
 4. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Birczy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2014-01-10
Publikujący -

Krzywcza, dnia 22.08.2013 r.

SGiOŚ.6730.43.2012

ZAWIADOMIENIE


         Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości raport oceny oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnienie dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowy drogi leśnej >>Kopija<< w Leśnictwie Kupna wraz z przebudową dwóch mostów” na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działka nr: 597/2, 596/2, 595, 597/1, 596/3, 598/1, 592/1, 598/2, 596/1, 599/2, 599/1, 593 obręb 002 Chołowice, nr: 101, 2, 102 obręb 0008 Krzaczkowa gm. Krasiczyn i nr: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 244, 245, 127 obręb 0005 Kupna gm. Krzywcza.

        Jednocześnie informuje, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Krzywcza piętro II pok. 6 w godz. od 7:00 - 15:00 (od poniedziałku do piątku). Zainteresowani w terminie 21 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza niniejszego zawiadomienia mogą składać w Urzędzie Gminy Krzywcza piętro II pok. 6 w godz. od 7:00 - 15:00 (od poniedziałku do piątko) uwagi i wnioski.

        Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

        Zgodnie z art. 98 ust. 6 ww. ustawy organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-08-22
Publikujący -

Obwieszczenie RG.6220.2.2013 Wójta Gminy Rokietnica o wydaniu decyzji

 

Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-08-09
Publikujący -

Obwieszczenie ROś-VI.6541.3.2013 Starostwa Powiatowego w Przemyślu z dnia 23.07.2013 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Dokumentację geologiczno-inżynierską z rozpoznania wraunków geologiczno-inżynierskich dla dla inwestycji pn. Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie województwa podkarpackiego"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-07-26
Publikujący -

Zawiadomienie ROś-VI.6541.3.2013 Starostwa Powiatowego w Przemyślu z dnia 11.07.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno- inżynierskiej z rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich dla inwestycji pn. Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie województwa podkarpackiego"

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-07-18
Publikujący -

Obwieszczenie RG.6220.2.2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 04.07.2013 r. o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-07-11
Publikujący -

Krzywcza, 28.06.2013 r.

SGiOŚ.6733.1.2013.PP

 

OGŁOSZENIE
o wydaniu decyzji

 

          Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.06.2013 r. na żądanie GRAFON PROJEKT Maciej Chmielewski pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Krasiczyn, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi leśnej Średnia - Poszówka” na odcinku od km 0+000 do 6+000 na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 636, 637 i 639 obręb 0007 Ruszelczyce, 2/1, 726, 727, 741, 734, 733, 732, 99, 729, 663 obręb 0009 Średnia gm. Krzywcza.

          W ciągu 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, można w tut. Urzędzie Gminy Krzywcza – pokój nr 6, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman

 

Umieszczono:

 1. Teren inwestycji,
 2. Strona internetowa Urzędu Gminy,
 3. Tablica ogłoszeń,
 4. a/a.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-06-28
Publikujący -

Na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja otworu Przemyśl 198. KGZ Tuligłowy", Wójt Gminy Rokietnica obwieszczeniem RG.6220.2.2013 zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięca na środowisko

 

Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-06-24
Publikujący -

Krzywcza 07.06.2013 r.

SGiOŚ.6733.1.2013.PP

 

OGŁOSZENIE
o zakończono kompletowanie materiałów i dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji

 

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że po przeprowadzeniu postępowania uzgadniającego w przedmiocie wnioskowanego przez GRAFON PROJEKT Maciej Chmielewski pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Krasiczyn, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi leśnej Średnia - Poszówka” na odcinku od km 0+000 do 6+000 na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów jako działki nr 636, 637 i 639 obręb 0007 Ruszelczyce, 2/1, 726, 727, 741, 734, 733, 732, 99, 729, 663 obręb 0009 Średnia gm. Krzywcza.

        W ciągu 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia, można w tut. Urzędzie Gminy Krzywcza – pokój nr 6, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman

 

Umieszczono:
1. Teren inwestycji.
2. Strona internetowa Urzędu Gminy.
3. Tablica ogłoszeń.
4. a/a.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-06-10
Publikujący -

Krzywcza, 07.06.2013 r.

SGiOŚ.6220.3.2013

Zawiadomienie

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwanym dalej ustawą OOŚ, zawiadamiam strony,

- art. 38 i art 85 ust. 3 ustawy OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice na działkach nr ewid. gruntów w miejscowości:

Babice
10, 11, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17, 18/3, 18/4, 18/5, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 58, 69/1, 69/2, 69/4, 70, 71/1, 73/1, 74, 75, 76, 77, 81/11, 81/12, 82, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88, 90, 91, 94/1, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 606, 607/1, 608, 609, 611, 612/1, 612/2, 613, 615, 616, 617, 618/1, 618/2, 619, 620, 621, 622, 623, 624/2, 624/4, 625/1, 625/2, 626, 627, 630, 631, 632/3, 632/4, 632/5, 632/6, 633/1, 633/2, 634, 635, 636, 637, 638, 639/1, 639/2, 649, 651/1, 651/2, 652/1, 652/2, 653, 654, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 657, 658, 659, 660/1, 660/2, 661/1, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670/1, 670/2, 671, 672, 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678/1, 678/2, 683, 684, 685, 688/1, 688/3, 688/4, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 741, 746, 747/1, 751, 762/1, 775, 776, 778, 779/1, 779/2, 780, 781, 782, 788, 789, 790, 791/1, 791/2, 792, 794, 795, 800/1, 800/2, 800/3, 801, 802/2, 802/3, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 819, 820/1, 820/2, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 831, 832/1, 832/2, 833, 834/1, 834/5, 834/6, 835, 836, 838/1, 844, 847, 848, 851/2, 853, 854, 855, 856, 865, 868/1, 868/3, 868/4, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873, 875, 879, 881, 882, 883, 884, 889, 890/1, 890/2, 890/3, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/1, 905/2, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 913, 916, 917, 918, 921, 924, 925, 926, 927, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 943, 944/2, 946, 947, 948, 949, 950, 952, 953, 954/1, 955/1, 955/2, 956, 957, 960/1, 961, 964, 965, 978, 979, 980, 981, 982/1, 982/2, 983/1, 983/2, 984, 1004, 1005, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1017, 1019, 1094, 1096, 1103, 1104, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107, 1127, 1128, 1129/1, 1134, 1191, 1192, 1193, 1194, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1239, 1242/2, 1242/3, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249/1, 1249/2, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263/1, 1264, 1265/1, 1265/2, 1265/3, 1282, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305/2, 1305/3, 1305/4, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311, 1312/1, 1312/2, 1313, 1314/3, 1314/4, 1314/2, 1317, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358/1, 1358/2, 1359, 1363, 1364, 1365, 1366 obręb 0001 Babice,

Ruszelczyce
330, 513, 514/1, 514/2, 515, 516, 517/1, 517/2, 519, 520/1, 520/2, 521, 522, 524/1, 525, 526, 527, 529/1, 529/2, 531, 534, 537, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 555/1, 555/3, 555/4, 556/1, 556/2, 557, 558, 559, 561/2, 562/3, 562/4, 563/2, 564/4, 564/6, 565/2, 566/2, 567/2, 568/2, 569, 571/2, 572, 574/2, 575, 576/2, 577/2, 578, 579, 580, 582, 583/1, 583/2, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 593/1, 593/2, 593/3, 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 598, 599, 600/1, 600/2, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609 obręb 0007 Ruszelczyce

Bachów
1091, 1092/1, 1140, 1196, 1197/1, 1197/2, 1200, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1238, 1240, 1262/1, 1264/2, 1264/3, 1265/2, 1266, 1268, 1270, 1271, 1272, 1273/1, 1273/2, 1288, 1294, 1379, 1380, 1381, 1382/1, 1382/2, 1388, 1524/1, 1524/2, 1527, 1528, 1529, 1555/1, 1555/2, 1558, 1572, 1574, 1575, 1577, 1586/1, 1586/2, 1586/4, 1586/5, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609 obręb 0002 Bachów
zostało zakończone wydaniem decyzji z dnia 07.06.2013 znak SGiOŚ.6220.3.2013.

Strony mogą zapoznać się z treścią powyższej decyzji w Urzędzie Gminy Krzywcza (pok. Nr 6) w godzinach pracy Urzędu.

Doręczenie w/w decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publikacji zawiadomienia o jej wydaniu.

Społeczeństwu treść w/w decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Dziale II ustawy OOŚ, pt. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

 

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman


Zawiadomienie umieszcza się:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzywczy.
 2. na tablicy ogłoszeń sołectw Babice, Bachów i Ruszelczyce.
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-06-07
Publikujący -

Obwieszczenie ROś-VI.6540.1.2013 Starosty Przemyskiego o wydaniu w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno- inżynierskich dla inwestycji "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej" - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie województwa podkarpackiego".

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłMieczysław Klimko - Inspektor2013-06-06
Publikujący -

Krzywcza, dnia 04.06.2013 r.

SGiOŚ.6220.4.2013

 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA

 

        Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.06.2013 roku Wójt Gminy Krzywcza wydał postanowienie znak SGiOŚ.6220.4.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Krasiczyn z/s w Przemyślu ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl w dniu 18.03.2013 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub – Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn” położonego na działkach o nr ewid 242, 241, 240, 236 i 235 obręb Chyrzyna, nr ewid. 3604 i 3424 obręb Bachów gm. Krzywcza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gm. Bircza do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy

(-) Witold Szpytman


Zawiadomienie umieszcza się:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzywczy.
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywczy.
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Birczy.
 4. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Birczy.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-06-05
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 maja 2013 r. znak WOOŚ.442.1.2012.AD-133 dotyczącego postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

Załączniki:

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie Plik pdf 290.92 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-05-28
Publikujący -

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice”

 

  Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-05-24
Publikujący -

Ogłoszenie Obwieszczenia Wójta Gminy Przemyśl o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 10 maja 2013 r. decyzji nr GK.6220.08.2011-2013zg o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: "zmiana koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl w zakresie: rozszeżenia koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem do górotworu wód złożowych uzyskiwanych w trakcie wydobywania gazu ziemnego i zmniejszenia obszaru i terenu górniczego" - m. Przemyśł, gm. Przemyśl, gm. Żurawica, gm. Rokietnica, gm. Medyka, gm. Krasiczyn, gm. Roźwienica, gm. Orły i gm. Krzywcza przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-05-24
Publikujący -

Postanowienie SGiOŚ.6523.23.2.2013 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 17.05.2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącego zatwierdzenia" Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno - inżynierskich dla inwestycji "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej" - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie województwa podkaprackiego

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
Wytworzył2013-05-20
Publikujący -

Obwieszczenie RG.6220.2.2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10.05.2013 r. zawiadamiające strony, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddz. w Sanoku, ul. Sinkiewicza 12 otrzymało od RDOŚ w Rzeszowie wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Modernizacja otworu Przemyśl 198. KGZ Tuligłowy". W odpowiedzi na to pismo Inwestor złożył stosowne uzupełnienie.

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-05-17
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza stron o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice”

 

SZCZEGÓŁY - KLIKNIJ "Więcej ..."

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-05-16
Publikujący -

Postanowienie ROŚ.6220.17.33.2013 Wójta Gminy Fredropol z dnia 22.04.2013 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 lutego 2013 r., znak ROŚ.6220.11.23.2013 rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Szczegóły przedstawiamy w załączniku

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-05-07
Publikujący -

Zawiadomienie Wójta Gminy Krzywcza o wszczęciu postępowania na żądanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Krasiczyn z/s w Przemyślu ul. 29-go Listopada 12, 37-700 Przemyśl, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej Panieński Czub – Bachów w leśnictwie Kupna, Nadleśnictwo Krasiczyn” położonego na działkach o nr ewid. 242, 241, 240, 236 i 235 obręb Chyrzyna, nr ewid. 3604 i 3424 obręb Bachów gm. Krzywcza, nr ewid 505, 504 i 511 obręb Brzuska gm. Bircza

 

SZCZEGÓŁY - KLIKNIJ "Więcej ..."

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-04-12
Publikujący -

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o wszczęciu na żądanie GRAFON PROJEKT Macej Chmielewski pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn, ul. 29 listopada 12, 37-700 Przemyśl postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi leśnej Średnia - Poszówka".

 

SZCZEGÓŁY - KLIKNIJ "Więcej ..."

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-04-05
Publikujący -

Zawiadomienie ROŚ.6220.17.29.2013 Wójta Gminy Fredropol z dnia 20.03.2013 r. w sprawie wniesionego zażalenia przez Fundację "Czysta Energia" na postanowienie ROŚ.6220.17.23.2013 Wójta Gminy Fredropol z dnia 06.03.2013

 

Szczegóły przedstawiamy w załącznikach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłBogusław Czech - Inspektor2013-03-25
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy KrzywczaKrzywcza 36, 37-755 Krzywcza tel. 16 671 14 86 email: sekretariat@krzywcza.pl
Wygenerowano: 24 lipca 2021r. 15:28:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.