XML
Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów lub wzięcia w trwałe zagospodarowanie

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów lub wzięcia w trwałe zagospodarowanie

URZĄD GMINY KRZYWCZA

Adres: 37 - 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 700 - 1500
e-mail: sekretariat@krzywcza.pl,
strona internetowa: www.krzywcza.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 733 22 02

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów lub wzięcia w trwałe zagospodarowanie

Miejsce załatwienia sprawy Referat Księgowo Finansowy, pokój nr 1, tel. 16 671 14 86, wewn. 30
Osoba załatwiająca sprawę Stanowisko ds. podatków i opłat - Renata Krzywińska
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o zastosowanie zwolnienia i ulgi,
  2. Załączniki:
    • dokument potwierdzający nabycie gruntów.
Dokumenty do wglądu: ------------
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Sposób postępowania
  1. Należy złożyć stosowny wniosek, załączając kopię aktu notarialnego, bądź inny dokument potwierdzający nabycie gruntów,
  2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania ulgi wydaje Wójt Gminy Krzywcza.
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Inne informacje
  1. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umów,
  2. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegająca na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %,
  3. Zwolnienie w podatku stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
Data aktualizacji 27 stycznia 2014 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Krzywcza
WytworzyłRenata Krzywińska - Inspektor2009-12-02
Publikujący -